Výsledky interního auditu

Finanční výbor se seznámil s výsledky interního auditu, který byl proveden pracovníky MMO. Z předložené zprávy o výsledku kontroly vyplývá, že v průběhu kontrolovaného období 8/2017 – 8/2018 se významně zvýšila profesní úroveň finančního odboru, kterému se podařilo napravit téměř všechny nedostatky vytýkané audity v předchozích letech, způsobené zejm. chybami ve vedení účetnictví a také nedostatečnou kontrolou oběhu dokladů a kontrolou externě vedené správy bytového hospodářství.

V oblasti vedení účetnictví a evidence majetku kontrolní orgán vytýká pouze drobné nedostatky, příp. nedostatky, související s chybnými postupy v minulých obdobích.

V oblasti smluvních vztahů byl vytýkán jeden případ nesprávného postupu při zveřejnění záměru pronájmu (restaurace Beskyd).

V oblasti objednávek bylo zjištěno dělení předmětu zakázek a v jednom případě nedodržení Zadávacího řádu MOb. Nedostatky se týkají odboru správy bytového fondu.

Odpovědní pracovníci musí na základě zjištění zpracovat návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Následně je nutné tato opatření implementovat.

Zdroj: Převzato ze zápisu z finančního výboru ze dne 20.11. 2018 (PDF)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]