Polemika s panem tajemníkem

Na blogu dědy Vládi se objevil další ze serie článků na téma jednací řád zastupitelstva. Známý bloger se opřel do našeho tajemníka úřadu s tím, že ten napsal svůj názor někde na Facebooku, a s tím bloger nesouhlasí…

Přestože v poslední době s našim tajemníkem v mnohém nesouhlasím a velmi často zásadně, zde si myslím, že svá tvrzení opírá o výklad Ministerstva vnitra a s jeho názorem tedy já osobně souhlasím. Níže zapsané je můj soukromý, respektive osobní názor a nemá co dočinění s mou funkcí radního a zastupitele. Prosím, aby to každý respektoval, až bude psát do komentáře, co si to dovoluji.

O tom, že nikdo nikdy nejevil o jednací řád zájem jsem veřejnosti i zastupitelům prokázal v roce 2015, kdy jsem byl jediný, kdo si jednací řád přečetl po více než 10 letech. Zastupitelé do té doby prokazatelně ani nevěděli, že je pod ním podepsán (mimo jiné) i místostarosta Ing. Tomáš Zych a řád pochází z doby 2002-2006 (což bylo v roce 2015 doslova šokující). To, že se musí na jednání zastupitelstva po dvou hodinách dělat přestávka bylo pro zastupitele tehdy zdrcujícím zjištěním;-)

Zpět k jednacímu řádu… . Ten současný jsme schválili s tím, že se v něm žádné zásadní změny nedělaly, ty jsou teprve v přípravě (např. bod Různé plánujeme přesunout na začátek jednání). Pouze, pokud si správně pamatuji, Milan Slíva upozornil na to, že je v něm zakotven nesoulad „tajné hlasování nemůže být jmenovité“. Nejenže toto bylo v jednacím řádu pravděpodobně čtyři roky, ale šlo pouze o formální upřesnění, aby v něm nebyla chyba. Asi každého napadne, že tajemník do zápisu, který po jednání tvoří, nemá jak zapsat jména zastupitelů z tajného hlasování. Apropo: Hlasovalo se někdy v Hrabové tajným hlasováním?;-)

Přestože zákon o obcích neukládá povinnost jednací řád zveřejnit (dle výkladu Ministerstva vnitra níže), náš jednací řád BUDE na našem webu viditelně viset nejpozději na konci března 2019. To proč píšu „viditelně“ je jen proto, že jednací řád na webu již visí, ale díky chybě v systému, který pohání náš web obce, není náš jednací řád pouze „viditelný“, ale dá se stáhnout (viz https://www.ostrava-hrabova.cz/files/dokumenty/jednaci-rad-zastupitelstva-17.12.2018-s-ucinnosti-od-1.1.2019.doc)

Jednací řád není díky technické chybě viditelný

Mají obce povinnost zveřejnit svůj jednací řád?

Zákon o obcích neukládá povinnost zveřejnit jednací řád. Podle názoru Ministerstva vnitra by však mohl být jednací řád zveřejněn jako povinně zveřejňovaná informace podle informačního zákona (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „InfZ“). Může být totiž vnímán jako hlavní dokument podle § 5 odst. 2 InfZ nebo jako dokument, podle kterého povinný subjekt jedná a rozhoduje podle § 5 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. InfZ, pokud jde o formu zveřejnění, hovoří o zpřístupnění v sídle povinného subjektu a v jeho úřadovnách, a to na místě, které je všeobecně přístupné, a o povinnosti umožnit pořízení jejich kopie. Nejedná se tedy nutně jen o úřední desku (!). InfZ současně ukládá zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy zpravidla na internetu.

Existuje povinnost vydat jednací řád?

Komentář k zákonu o obcích i aplikační praxe Ministerstva vnitra se k možnosti dovodit takovou povinnost staví skepticky a spíše akcentuje povahu jednacího řádu jako dokumentu ze samostatné působnosti, jehož vydání je na rozhodnutí příslušného orgánu. Lze namítnout, že dikce zákona zcela jasně hovoří o vydání jednacího řádu a tváří se v tomto smyslu kogentně, tj. jako pravidlo, od kterého se není možné odchýlit („…zastupitelstvo obce vydá jednací řád“, nikoli „může vydat“). Ministerstvo vnitra má však za to, že pro možnost netrvat na povinnosti vydat jednací řád, svědčí i některé další argumenty.

Více v dokumentu Metodické doporučení Ministerstva vnitra.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]