Přejezd ve Vratimově by mohl být do roku 2024 mimoúrovňový

Otevření budované prodloužené ulice Mostní se kvapem blíží a jelikož je stavba kruhového objezdu u Shellky v nedohlednu, zeptal jsem se alespoň Správy železniční dopravní cesty na několik plánovaných záměrů, o kterých se psalo již před několika lety, a které by mohly mít mimo jiné vliv i na plynulost silniční dopravy.

1. Jak je to s plánovanou elektrifikací trati Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí. Bude se stavba realizovat? Kdy by se mohlo začít a kdy by mohly tratí projet první vlaky na elektřinu?

Na přelomu září a října 2018 byly zahájeny práce na Záměru projektu. Po schválení Záměru projektu Ministerstvem dopravy bude zahájeno zpracování Dokumentace pro územní řízení, jejichž součástí bude také dokumentace EIA. Ukončení projekčních prací se předpokládá k lednu 2020 s předáním vyhotovené Dokumentace pro územní rozhodnutí.

2. Počítáte stále s mimoúrovňovým přejezdem ve Vratimově, kde je na silnici druhé třídy velmi hustá doprava a úrovňové křížení by výrazně zasáhlo do plynulosti dopravy. Jsou na tuto přestavbu již peníze? Kdy by se mohlo začít stavět a kdy by mohlo reálně dojít k ulehčení dopravy (dokončení stavby).

Studie proveditelnosti i aktualizovaná studie proveditelnosti tratí Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdek- Místek – Český Těšín/Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovice uvažuje se zřízením mimoúrovňového křížení v ulici Buničité ve Vratimově. Z hlediska technického a územního řešení bylo prověřeno nahrazení přejezdu nadjezdem či podjezdem. Jako optimální a preferovaná varianta je podjezd. Předpoklad realizace modernizace trati na úseku Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek, tedy i ve Vratimově, je v období let 2022 – 2024.

3. Jaké jsou plány s přesunem/posunem nádraží ve Vratimově? V roce 2011 se psalo (Vědeckotechnický sborník ČD č. 32/2011), že „v rámci zdvojkolejnění tratě od Vratimova je možné předsunout zastávku pro cestující před samotnou stanici tak, že by nástupiště byla přeložena do blízkosti nedalekého přejezdu. Zlepší se tím dostupnost a přístupnost zastávky pro cestující́ a sníží se také́ doba obsazení přejezdu, neboť osobní vlaky zastavují vždy za přejezdem ve směru jízdy a tento by tak uvolnily. Změn dozná také poloha žst. Vratimov, která se nově bude nacházet blíže Paskovu.“

Nově budou ve Vratimově umístěna nástupiště jako vnější nevstřícná k ose stávajícího železničního přejezdu v ul. Buničité s přiblížením k obci. Vzhledem k náhradě přejezdu mimoúrovňovým řešením bude i na nástupiště zajištěn přístup mimoúrovňově. Samotná dopravna Vratimov se nachází přibližně ve stávající poloze (s mírným posunem blíže Paskovu) a je určena především pro obsluhu vleček.

Na otázky zaslané na kontakt pro novináře odpovídal Marek Illiaš, kterému za to moc děkuji.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]