Nová regulace hazardních her na území statutárního města Ostrava

Dovolujeme si Vás informovat, že statutární město Ostrava (dále jen „SMO“) připravilo novou obecné závaznou vyhlášku, kterou bude regulován provoz hazardních her na celém jeho území (dále jen „Navrhovaná OZV“).

V souvislosti s jejím přijetím dojde ke zrušení obecné závazné vyhlášky č. 8/2015, kterou se reguluje provoz loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy. Navrhovaná OZV bude předkládána na jednání zastupitelstva města dne 10. dubna 2019 a účinnost je navrhována od 1. května 2019.

Dovolujeme si v rámci vyjádření se k Navrhované OZV upozornit vedení městských obvodů, že v rámci nové úpravy regulace provozování hazardních her na území SMO není s ohledem na aktuální rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) možná selektivní úprava s místním rozlišením pro jednotlivé adresy či městské obvody. Připomínky k Navrhované OZV jsou relevantní pouze ve smyslu obecné závazné vyhlášky jako celku s jednotnou úpravou pro celé území SMO.

Žádáme zdvořile o projednání přiloženého návrhu minimálně v radě vašeho městského obvodu a zaslání případných připomínek v termínu nejpozději do 25. března 2019.

Stručné shrnutí Navrhované OZV

Přijetím Navrhované OZV bude na celém území SMO platit úplný zákaz provozování technické hry. Naopak, Navrhovaná OZV nebude regulovat provozování binga, živé hry a turnaje malého rozsahu. Tyto hazardní hry tedy bude možno provozovat na celém území SMO, a to v rozsahu stanoveném zákonem o hazardních hrách.

Hlavním cílem Navrhované OZV je ochrana veřejného pořádku a občanů a návštěvníků SMO. S hraním hazardních her souvisí celá řada sociálně patologických jevů, zejména pak problémové hráčství, vysoká míra zadluženosti, nárůst kriminality a další nepříznivé zdravotní a sociální důsledky. Technické hry umístěné v kamenných provozovnách jsou přitom ze všech hazardních her nejrizikovější. Mezi jejich uživateli je zastoupeno největší množství problémových hráčů, přičemž za propuknutí jejich choroby mohou v drtivé většině právě technické hry typu automaty. Je tomu tak zejména kvůli jejich snadné dostupnosti a nízkým vkladům potřebným pro hru. Problémoví hráči investují do hraní hazardních her velké množství prostředků, přičemž 89 % z nich je významně zadluženo.

To se projevuje i na území SMO, kde je zadluženost výrazně významnějším problémem než ve zbytku České republiky. Přestože oproti stávajícímu stavu dojde na území SMO k formální deregulaci ostatních hazardních her, jejich nárůst, resp. rozšíření oproti stávajícímu stavu se neočekává.

Bingo a turnaj malého rozsahu zaujímají v segmentu hazardních her zanedbatelný podíl. Pokud jde o živou hru, její provozování v kasinech je vysoce nákladné, těší se u hráčů menší oblibě a výnosy z ní jsou oproti technické hře výrazně nižší. Krom toho 90 % příjmů kasin provozovaných na území SMO plyne z technické hry, nikoli hry živé. To je nejvýznamnější argument svědčící závěru, že přijetí Navrhované OZV nepovede k rozšíření počtu kasin na území SMO. Předpokládat lze spíše opak.

Sekundárním cílem Navrhované OZV pak je, aby na území celého SMO platila jednotná pravidla regulace hazardních her. Stávající stav, kdy je v některých městských obvodech provozování hazardních her plošně zakázáno, v některých je povoleno pouze v kasinech a v dalších i v hernách, je nežádoucí. Navíc dosavadní způsob vymezení adres, kde je provozování hazardních her povoleno, je předmětem správního řízení vedeného ÚOHS.

Zákaz technické hry na celém území SMO obsažený v Navrhované OZV je přiměřený sledovanému cíli, objektivně odůvodnitelný a nediskriminační. S ohledem na tuto skutečnost se nepředpokládá, že by Navrhovaná OZV mohla být předmětem výhrad ÚOHS.

V neposlední řadě je třeba uvést, že úplný zákaz technické hry na území SMO povede k pozitivní proměně charakteru SMO i jednotlivých městských obvodů. Nemovitosti, ve kterých jsou v současnosti umístěny herny provozující výhradně technické hry, se budou moci uvolnit ke společensky prospěšnějším účelům.

Na závěr si dovolujeme zdůraznit, že Navrhovanou OZV nedojde k jakémukoli zlepšení postavení stávajících držitelů platného povolení k provozování hazardních her na území SMO. Při rozhodování o změně, rozšíření, doplnění či prodloužení doby platnosti platného povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti Navrhované OZV budou správní orgány, tedy i Vy, jakožto městský obvod Ostravy, posuzovat soulad s obecně závaznou vyhláškou platnou v době rozhodování.

Nijak není dotčen ani postup správních orgánů v situaci, kdy zjistí jakékoli důvody pro zrušení povolení vydaného přede dnem účinnosti Navrhované OZV, a to ani v případě již zahájeného řízení. Současně bude platit, že pokud byl dotčený herní prostor umístěn v souladu s nyní rušenou vyhláškou, nebude přijetí Navrhované OZV představovat důvod pro zrušení dříve vydaného platného povolení. Zároveň ale v žádném případě nedojde k tomu, aby nezákonný stav byl po přijetí Navrhované OZV v pořádku. Pevně věříme, že výše popsaný záměr bude z Vaší strany vnímán pozitivně.

S pozdravem
Ing. Lukáš Jančálek
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Příloha v PDF

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/03/regulace_hazardnich_her.pdf“]

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]