Důležité informace ohledně pálení odpadu v obci

Na začátku června se na mě obrátil občan z Hrabové s otázkou ohledně spalování odpadu v naší obci. Doslova napsal: „Náš soused několikrát do roka provádí spalování odpadu ze zahrady na svém pozemku. Spaluje různé druhy tohoto odpadu, který patří do sběrného dvoru, případně do hnědých popelnic…“.

Nejprve jsem se zeptal našeho úřadu, ale odpovědi jsem se bohužel nedočkal. Po několika telefonátech s MMO jsem zjistil, že nejlepší bude, když se obrátím přímo na vedoucího odboru ochrany životního prostředí pana Valeriána, což jsem také udělal a zaslal mu několik dotazů…

Vážený pane zastupiteli,

v pátek dne 19.7. 2019 jsem od Vás obdržel níže uvedené dotazy, na něž se pokusím v následujícím textu odpovědět.

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
vedoucí odboru

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí


Která obecně závazná vyhláška řeší pálení (listí, dřevin, odpadů)?

 • Pálení listí, dřevin a podobně řeší obecně závazná vyhláška č. 14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města.
  • Rostlinným materiálem se pro účely této vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kořeny a stonky bylin, listí, jehličí, kůra, květenství, plody bylin a dřevin, piliny.
  • Tento zákaz se vztahuje na spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění, tedy zbavení se věci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
  • Např. grilování nebo opékání „buřtů“ s využitím suchého dřeva zakázáno není, neboť se nejedná o odstranění věci jako odpadu.
 • Spalování čerstvě ořezaného rostlinného materiálu je přímo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zakázáno již několik let. Je všeobecně známo, že čerstvý materiál rostlinného původu a zejména dřevo z ořezů a údržby stromů a keřů obsahuje až 50% vody, což při spalování způsobuje hustý kouř a zápach obtěžující okolí, včetně emisí řady dráždivých až nebezpečných látek. Čerstvý rostlinný materiál z údržby zahrady lze odvážet do sběrného dvora nebo využít pravidelného svozu popelnic na bioodpad (materiál z údržby zahrady nemusí být odvezen najednou), případně velkoobjemových kontejnerů, o jejichž umístění najdete informace na webových stránkách městského obvodu.

Kdo řeší nedodržování této vyhlášky a na koho se mají občané obrátit, aby věc ihned prošetřil, nebo jak to má občan zdokumentovat, když MP Ostrava nezakročí?

 • Na dodržování obecně závazné vyhlášky č. 14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města, dohlíží příslušní zaměstnanci městských obvodů (v pracovní době) a v mimopracovní době a o víkendech a svátcích městská policie. Pokud šetření a shromažďování důkazů provádí městská policie, předá bez zbytečného prodlení svá zjištění příslušnému městskému obvodu.
 • Nedoporučujeme, aby občan bez souhlasu souseda nebo vlastníka pozemku na tento pozemek vstupoval za účelem pořizování jakékoliv dokumentace, mnohdy domnělého porušování právních předpisů.

Jaké jsou za „pálení“ postihy?

 • Porušení obecně závazné vyhlášky č.14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města, je přestupkem podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který projednávají, a to s ohledem na dikci § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle článku 14 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, jednotlivé městské obvody.
 • Pokutu je možné uložit až do výše 100 000,- Kč.

Co pálení odpadků v kotlík/pecích?

 • Spalování pevných paliv v kotlích nemůže být řešeno obecně závaznou vyhláškou, ale je upraveno přímo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který jednoznačně stanovuje mimo jiné, také povinnosti provozovatelům všech spalovacích zdrojů (kotlů) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, sloužících jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Ke kontrole plnění zákonem stanovených povinností jejich provozovateli jsou za jasně stanovených podmínek tímto zákonem, zmocněny orgány ochrany ovzduší. Pro území města je tímto orgánem Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO, OOŽP“).
 • Podle zákona o ochraně ovzduší je povoleno pálit odpad pouze v zařízení (stacionárním zdroji), ve kterém je spalování odpadu (respektive jeho tepelné zpracování) povoleno na základě pravomocného rozhodnutí vydaného krajským úřadem jako orgánem ochrany ovzduší a pouze pod dohledem autorizované osoby. Pokud je jakýkoli odpad spalován mimo takové zařízení, např. pálení odpadu (směsný odpad, plasty, papír, dřevo napuštěné chemickými látkami, odpadní oleje apod.) v kotli, ať již v domácnosti nebo v podnikatelské provozovně, jedná se o činnost, která je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Takové pálení odpadu je přestupkem podle zákona o ochraně ovzduší a je pokutovatelné příslušným orgánem ochrany ovzduší (příslušnost se řídí tepelným příkonem) a lze za něj uložit pokutu.

Je něco, co by občané měli z této problematiky znát?

Občan by měl vědět, že:

 • Na území města platí obecně závazná vyhláška č. 14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města;
 • Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, musí nechat provést (1 x za tři kalendářní roky) kontrolu technického stavu a provozu svého kotle, a to pokud topí pevnými palivy. Tuto kontrolu mohou provádět pouze osoby, které byly proškoleny výrobcem spalovacího zařízení a mají od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Doklad o provedení této kontroly musí na vyžádání provozovatel kotle předkládat orgánu ochrany ovzduší (první kontrola měla být provedena v termínu do 31.12. 2016);
 • Jak správně topit viz http://zdravaova.cz/?s=Jak+spr%C3%A1vn%C4%9B+topit

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]