Informativní zpráva ke kontrolám organizací zřízených MOb Hrabová

Radní Jiří Skalský požádal náš úřad, aby vypracoval zprávu s informacemi, jak probíhá kontrola organizací zřízených městským obvodem Ostrava-Hrabová.

Na jednání rady obce jsme se na základě diskuze domluvili, že v blízké době, ve spolupráci s paní Bollogovou, připravíme další kontrolní mechanizmy, které by bylo vhodné zavést do praxe. Jiří Dolejška, do jehož gesce tato agenda spadá, bude o těchto krocích jednat s vedením školy a školky.

Informativní zpráva ke kontrolám organizací zřízených MOb Hrabová (MŠ, ZŠ)

Legislativní rámec:

§ 27 odst. 11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • zřizovatel provádí kontrolu příspěvkové organizace

§ 9 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 • ÚSC kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti

§ 12 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 • hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní

čl. 10 odst. 10) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy

 • Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně.

Kontroly ze strany jiných orgánů – skutečnost

Česká školní inspekce

 • kontroly provádí ve vlastním režimu dle svého plánu

Magistrát města Ostravy

 • provádí kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů (§ 129, 129a, 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) – tzn. kontrolovaným orgánem je ÚMOb (poslední kontrola 07/2017)

Školská rada

 • není kontrolním orgánem
 • kompetence školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

OSOVV ÚMOb Hrabová

 • kontrolní činnost ve spolupráci se zřizovatelem není nastavena, neprobíhá

OFSM ÚMOb Hrabová

 • ZŠ a MŠ předkládají čtvrtletně výkazy účetnictví a jednou ročně výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok.
 • V minulém roce proběhla následná veřejnosprávní kontrola v sídlech příspěvkových organizací, která byla provedena externím auditorem, který je oprávněn provádět veřejnosprávní  kontroly příspěvkových organizací. Z této kontroly byly vypracovány „protokoly“ .

Rada MOb Hrabová

 • 2x do roka probíhá hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ.
 • Jednou ročně vydává ZŠ tzv. Výroční zprávu, ve které mj. uvádí jak základní údaje o škole, tak Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, Výsledky inspekční činnosti ČŠI, Základní údaje o hospodaření školy a také informace o předkládaných projektech.

Z podkladů Mgr. Bologové – vedoucí odboru Organizačního, sociálního a vnitřních věcí (OSVV), Ing. Ziobrové – vedoucí odboru Financí a správy majetku (FSM) ÚMOb Hrabová vypracoval tajemník ÚMOb Ing. Jan Socha dne 7.8.2019.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]