OKD tvrdí, že jakékoliv detaily řešení Pilíků jsou v současné době bezpředmětné

Přestože to vypadá, že se samospráva či úřad o řešení situace s Pilíky nezajímá, stále jsme v kontaktu jak s OKD, tak i např. s Paskovem a věc nenecháváme spát. Začátkem srpna letošního roku jsme na radě obce získali od paní Faicové informaci, že dokonce byla na místě se zástupcem OKD řešit kanál, kde hyne zvěř…

Ihned jsem si vzal na příslušného “zástupce” kontakt a položil mu dne 5. 8. 2019 následující dotazy:

Dne 11.7. 2017 se náš městský obvod vyslovil tak, že požadujeme zachování Pilíků, od té doby se moc neděje a jelikož nikdo moc informací nemá, dovolím se Vám tímto napsat.

1. Počítá OKD s “vyčištěním” Pilíků 4 a 5.?
2. Co přesně takovému vyčištění brání. Vyčištění ve smyslu: aby mohly být Pilíky 4 a 5 využívány k rekreaci a chovu ryb.
3. Brání celému procesu napojení splaškové vody některých subjektů v Paskově? Pokud ano, když se tento problém vyřeší, bude ještě něco dále tomu bránit?
4. Má OKD na vyčištění peníze? Kde a kolik?
5. Jaký je v této věci další krok OKD?
6. Jelikož vím o Vaší schůzce s paní Faicovou u přečerpávacího kanálu, kde zbytečně hyne zvěř…, jak se bude v této věci postupovat? Má OKD peníze na vykopání kanálu, vložení drenážních trubek a zasypání? Čili tak, aby tam nebylo bahno a kanál neztratil svou funkčnost. Čímž by zde zvířata přestala umírat.

Odpověď mi i přes urgence přišla teprve v polovině minulého týdne, čili opravdu shodou náhod, když o tom po čase zase začal děda Slavík psát na svém blogu, respektive kdy o tom napsal Rostislav Gromnica či Jan Dvořák.

Odpověď od OKD ze dne 28. 8. 2019:

Vážený pane, OKD a.s. v současné době dokončuje sanačně rekultivační práce na nádrži Pilík III. Ta přímo nesouvisí s Vámi položenými dotazy avšak je jednou ze zákonných povinností vyplývající z Horního zákona. V této oblasti zatím veškeré aktivity OKD končí s tím, že dalším krokem a to ne určitě dříve, než po roce 2020, bude dořešení Pilíků IV a V způsobem popsaným v dokumentaci EIA viz předešlá odpověď. Termíny vychází ze zákonných povinností a to jak v oblasti platných povolení, vodního hospodářství, tak oblasti stavebního řádu a Horního zákona. Jakékoliv detaily řešení, včetně případného čištění jsou v současné době bezpředmětné.

Na konci července obdržel úřad od OKD stanovisko právě k problémové splaškové vodě (jak OKD píše “viz předešlá odpověď“), kterou je potřeba řešit. Domnívám se, že do té doby si všichni mysleli, že toto “znečištění” pochází odjinud, což sice opakovaně odmítal starosta Paskova, ale nikdo více informací neměl. S tímto stanoviskem se to změnilo a pokud to chápu správně (jak jsme se o tom bavili v červenci/srpnu na radě) tak jsme konečně zjistili zdroj splaškové vody a kam nyní musí směřovat naše kroky.

Není tedy pravda, že by se nic kolem Pilíků nedělo, přestože o tom nikdo z úředníků nebo samosprávy nepíše…

Stanovisko OKD ke splaškové vodě (30.7. 2019):

Systém vypouštění odpadních vod v uvedené lokalitě je stejný jako v minulosti.

Vzhledem k nízkým srážkám je možné, že momentálně je vypouštění odpadních vod malé. Přesto do doby vyřešení splaškových vod samostatně nelze realizovat propojení.

Splaškové vody musí řešit všechny subjekty dle mapy, OKD už ne – nemá zde žádné provozy.

Splašková voda vedoucí do Pilíků

Splašková voda vedoucí do Pilíků

3 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Po přečtení této informace pokládám za vhodné sdělit čtenářům Hrabova.info následující:
  1.Radní Radek Orkáč je jediným zastupitelem, který pokládá za potřebné informovat veřejnost i této záležitosti. Přitom bych to očekával od jiných, kteří to mají “v pracovní náplni”.
  2. Nezájem Hrabové o tyto nádrže je trestuhodný. Jaké konkrétní výsledky byly za uplynulé dva roky dosaženy? Vůbec žádné.
  3. Marně jsem očekával, že starosta svolá k této záležitosti v letošním roce poradu za přítomnosti zástupce OKD, MŽP a SMO a projedná se plnění úkolů z EIA. Pokud bych byl přítomen, zajímal bych se o odbornou vodohospodářskou studii, která měla být na náklady OKD vypracována, ale doposud nebyla. Zde je základ pro další postup při  revitalizaci Pilíků.
  4.Základním předpokladem úspěšné budoucnost Pilíků je jejich napojení na Lesní potok. Zde hrají OKD úlohu “mrtvého brouka”.
  Na závěr opětovně vyslovuji Radkovi uznání za jeho zájem o Pilíky. A zároveň kritiku těm, kteří zanedbávají své povinnosti zastupitele a zcela nedostatečně hájí zájmy Hrabové.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, děkuji, ale přestože jsem to napsal já, zásluhu na tom má více lidí. Je těžké přesně určit, kdo víc a kdo míň, ale je nás mnohem více (zastupitelů), napříč celým politickým spektrem. Bohužel to nejsou úplně dobré zprávy, nicméně zjištění, které spaškové vody se musí řešit, je podstatné zjištění a rozhodně není moje, moje informace jsou až ty následně získané.

 3. Vladimír Slavík říká:

  V záležitosti Pilíků jsou údajné splaškové vody poměrně nevýznamné. Důležitější jsou úkoly, uložené MŽP v  “Závazném stanovisku” z 17.5.2018. OKD je však neplní a zastupiteům Hrabové to nevadí. Asi proto, že se v této problematice vůbec neorientují. Pak bych doporučoval si pro tuto problematiku sjednat za úplatu odborného poradce. Určitě by se to Hrabové vyplatilo.

[email protected] [email protected]