Žádost o svolání mimořádného zastupitelstva

Vážený pane starosto, Igore.

Získal jsem souhlas od několika zastupitelů a prosíme o svolání mimořádného zastupitelstva.

My, níže uvedení zastupitelé, si přejeme zrušit schválený dar TJ SOKOL Hrabová a následně ihned a bezodkladně schválit účelovou dotaci ve stejné výši s rozložením do dvou kalendářních roků (nebo jinak, ale musí to být rychle a musí to být formou dotace). Takto je to dle sdělení MMO možné.

Níže přikládám část zprávy z nedávno skončeného auditu na našem úřadě a ten nám vytýká právě dary právnickým subjektům ve výši/v součtu cca do 100 000 Kč za celý kalendářní rok a v rozporu s tím jsme o pár dnů později schválili dar, o který SOKOL navíc nežádal.

2.3. Darovací smlouvy

V kontrolovaném období roku 2018 byly uzavřeny darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru v celkovém objemu 69.855,- Kč a v roce 2019 v objemu 90. 422,- Kč. MOb byl ve všech případech poskytovatelem darů. Bylo kontrolováno, zda o poskytnutí daru bylo rozhodnuto v souladu s rozhodovacími pravomocemi orgánů MOb. Smlouvy byly opatřeny doložkami osvědčujícími právní jednání (ust. § 41 zák. Č. 128/2000 Sb.). Z hlediska vnitřního kontrolního systému byl doložen záznam o provedené předběžné řídící kontrole před uzavřením smlouvy na poskytnutí peněžního daru v souladu se zák. č. 320/2001 Sb.

Upozornění

Vzhledem k tornu, že v kontrolovaném období byly peněžité dary poskytovány také právnickým osobám, upozorňujeme, že institut darovacích smluv by měl být užíván jen ve výjimečných případech a doporučujeme postupovat při finanční podpoře různých subjektů prostřednictvím veřejnoprávních smluv na poskytnutí účelové dotace v režimu zák. č. 250/2000 Sb., umožňujících důslednou následnou veřejnosprávní kontrolu účelnosti a hospodárnosti použití veřejných finančních prostředků. Tento postup významně eliminuje potenciální možnost případného zneužití finančních prostředků a je v souladu s principy hospodárného, účelného a efektivního výkonu veřejné správy podle ust. § 4 zák. č. 320/2001 Sb.

Prosím o předložení položkového rozpočtu (projektu) v uváděné výši 1 200 000 Kč a co z toho bude z dotace hrazeno a co bude hradit ze svého vybraná stavební firma.

Dále prosím, aby materiál šel tentokrát přes vedoucí finančního odboru, protože minule to tak bohužel nebylo a vzneslo to do té věci zmatky.

Děkuji a přikládám jména zastupitelů, kterým jsem se dovolal a kteří žádají o svolání mimořádného zastupitelstva.

Radomír Orkáč, Milan Slíva, Bohumil Rundt, Vladislava Kopitzová, Jiří Skalský, Jiřina Kelnarová, Petr Balušek, Roman Šimůnek, Kristina Ospalíková, Houžvička Miroslav, Rostislav Gromnica.

Pozn.: Žádost byla odeslána dne 26.9. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]