Návrh akcí s koncem po 22. hod. v roce 2020

Místostarostka Vlaďka Kopitzová si vzala na starost letošní nahlášení akcí pro posudkovou komisi, která nám jistojistě povolí opět jen jednu. Ostrava prostě nechce, ať se lidé v městských obvodech baví po 22. hod.

Podařilo se sestavit následující návrhy pro žádost o výjimku z protihlukové vyhlášky MMO:

  • 20.6. 2020 – 124. výročí Sboru dobrovolných hasičů Hrabová konec 02.00 hod. pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Hrabová
  • 27.6. 2020 – 120. výročí založení „Čafky“ konec 02.00 hod. pořadatel Sokol Hrabová, z.s.
  • 1.8. 2020 – Taneční zábava pro starší a pokročilé

Neví ještě prosím někdo o nějaké „noční“ akci/zábavě, která by se mohla/měla v Hrabové v roce 2020 konat a kterou bychom měli do žádosti napsat?

Děkujeme…

Průvodní dopis z magistrátu

Dle čl. 32 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Vám za účelem aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „OZV o nočním klidu“ nebo „vyhláška“) zasílám stávající znění OZV o nočním klidu k jejímu posouzení a projednání, zejména však k návrhu společenských a kulturních akcí konaných v roce 2020 ve Vašem městském obvodu, kvůli nimž bude zkrácena doba nočního klidu.

K novele OZV o nočním klidu (konkrétně její přílohy) vede snaha o aktualizaci seznamu akcí uvedených v příloze OZV o nočním klidu pro období roku 2020. Pokud jde o obsah samotného znění vyhlášky, nespatřujeme v současné době potřebu provedení jakýchkoliv změn, avšak připomínkám z Vaší strany se nebráníme.

Úvodem si dovolím připomenout, že dle platné právní úpravy může obec obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce (dále jen „akce“), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, přičemž taková OZV o nočním klidu by měla především pojmout:

  1. předvídatelnost akcí pro občany (akci nutno vymezit buď přesným datem, datovatelným obdobím nebo předvídatelností s ohledem na místní dlouhodobé tradice),
  2. přesné vymezení doby nočního klidu (tzn. její zkrácení či zrušení oproti zákonné úpravě),
  3. výjimečnost akcí a zákaz diskriminace organizátorů akcí, přičemž kritérium výjimečnosti bude splněno tehdy, pokud zájem na konání určité akce bude způsobilý převýšit zájem na dodržení nočního klidu (viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne 07.06.2016).

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu v našem městě čítajícímu stovky akcí Vás žádám o pečlivé zvážení Vašich návrhů, jež by měly obsahovat pouze akce, které přispívají k rozvoji kulturního a sportovního života v Ostravě zásadním způsobem a splňují tak kritérium výjimečnosti.

Ráda bych také upozornila na mnohdy opomíjenou skutečnost, že v případě konání akce uvedené v příloze OZV o nočním klidu se doba nočního klidu zkracuje v celém dotčeném městském obvodu (příp. ve všech dotčených městských obvodech, popř. jejich částech vymezených dle katastrálního území), nikoliv jen v místě jejího konání. Dovedeno do krajnosti, v době konání akce lze rušit noční klid v celém dotčeném městském obvodu (popř. jeho části vymezené katastrálním územím) i jiným způsobem, např. pouštěním hlasité hudby, hlasitým slovním projevem apod. bez hrozby uložení případného správního trestu.

S ohledem na výše uvedené Vás žádám o návrhy na zařazení významných a výjimečných akcí
konaných v městských obvodech, které máte zájem do její přílohy navrhnout pro rok 2020, a to včetně uvedení období konání akce s rozsahem nocí, dotčených městských obvodů, popř. i jen konkrétních katastrálních území, pro které bude platit omezení doby nočního klidu, vymezení doby nočního klidu pro noc/noci, pro které bude zkrácená doba nočního klidu, a předpokládané termíny konání jednotlivých akcí, jsou-li Vám již nyní známy. Nutné je také Vaše zdůvodnění jejich výjimečnosti.

V případě návrhu více akcí sestavte prosím pořadí podle jejich priority pro případ, že z několika navržených akcí nebudou do přílohy vyhlášky vybrány všechny. Dovoluji si připomenout, že zařazení akcí dle požadavků městských obvodů do přílohy vyhlášky není automatické, ale že orgánům města doporučuje akce ke schválení pracovní skupina rady města a dále existenci „Pravidel pro zařazení kulturních a společenských akcí…“, která schválila rada města dne 27.2.2018.

Prosím také o zaslání seznamu všech akcí, které navrhujete do přílohy vyhlášky zařadit. Nepředpokládejte prosím, že akce, které byly schváleny pro rok 2019, automaticky v příloze OZV
o nočním klidu zůstanou i pro rok 2020.

Pokud od Vás v níže stanovené lhůtě žádné návrhy na zařazení akcí do přílohy vyhlášky neobdržíme, budeme mít za to, že žádné akce konané ve Vašem městském obvodu v roce 2020 zkrácení doby nočního klidu vyžadovat nebudou.

Požadované zašlete prosím odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy v co možná nejkratším termínu, nejpozději do dne 12.11.2019.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]