Výsledky interního auditu našeho úřadu

Kontrola byla provedena u městského obvodu Hrabová se sídlem ul. Bažanova 4, 720 00 Ostrava 20 zaobdobí od 9/2018 do 7/2019 výběrovým způsobem, sohledem na významnost jednotlivých skutečností. Kontrolovány byly i vybrané skutečnosti a záznamy mimo uvedené období, které však věcně s tímto obdobím souvisely.

Kontrola byla provedena v sídle městského obvodu v době od 27.8. 2019 do 6.9. 2019.

Kontrola byla provedena v souladu s ustanovením § 15 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 11 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola byla provedena zaměstnanci Magistrátu města Ostravy na základě plánu kontrolní činnosti, schváleného usnesením Rady města Ostravy č. 00415/RM1822/8 ze dne 15.1. 2019.

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti
systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2019

Cílem kontroly bylo dle ustanovení čl. 11 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut“) prověřit zejména přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, v rámci něhož se kontrola zaměřila na rizikové oblasti, a to zejména na nakládání a hospodaření s majetkem SMO, svěřeného městskému obvodu, na dodržování postupů u veřejných zakázek, plnění ze smluv a na oblasti, ve kterých se v minulých letech opakovaně vyskytovaly nedostatky. Kontrola proběhla na vybraném vzorku účetních záznamů, dokladů a finančních operací, přičemž u oblastí s nízkým výskytem nedostatků v předchozích kontrolách byl ověřen pouze omezený vybraný vzorek, případně nebyla tato oblast předmětem kontroly.

V rámci ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem bylo dále, v návaznosti na výše uvedené, výběrovým způsobem u městského obvodu, jako organizační jednotky města, ověřeno:

  • I. dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány města a městského obvodu,
  • II. zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům,
  • III. včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů města a městského obvodu o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování,
  • IV. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy včetně nastavení a dodržování kritérií pro hodnocení těchto hledisek.

Předmětem kontroly nebyla oblast DPH.

V textu jsou uváděna pouze čísla zákonů a vyhlášek, jejich úplné znění je uvedeno v Příloze č. 1, která je součástí této zprávy.

Výsledky interního auditu [PDF]

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/10/Socha1a-Hrabová_zpráva_2019.pdf“ title=“Socha1a Hrabová_zpráva_2019″]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]