Příprava kruhového objezdu u čerpací stanice Shell se opět posunula

(Záznam z výrobního výboru) Křižovatka je navržena na silnicích druhých tříd v průtahu místní částí Hrabová a obcí Vratimov (sil. II/478 – ulice Mostní a sil. II/477 – ulice Frýdecká a Buničitá).

V rámci úprav je řešena i úprava křižovatky s ulicí U Pumpy a napojení čerpací stanice Shell. Součástí stavby bude vybudování chodníku, který propojí chodníky v ulicích Buničitá a Mostní. Na ulici Buničité je navržen přechod pro chodce.

Samotná okružní křižovatka je navržena jako tříramenná o průměru 36 m. Jízdní pás na okruhu je navržen šířky 6.5 m, pojížděný prstenec šířky 1.5 m. Šířky vjezdů jsou navrženy 4.5 m, šířky výjezdů 5.5 m. Vozovka jízdního pásu i pojížděného prstence je navržena s cementobetonovým povrchem. Vjezdy a výjezdy na větvích okružní křižovatky jsou rovněž navrženy z cementového betonu. Ostrůvky křižovatkových větví budou dlážděné, středový ostrov bude zatravněn.

Nově navržený chodník, přechod pro chodce a prostor celé křižovatky bude osvětlen. Osvětlení je rozděleno na dva stavební objekty. Na katastru Vratimova bude VO napojeno na stávající rozvod VO z Vratimova a na katastru Hrabové bude nové VO navazovat na rozvody VO v Hrabové. Vzhledem k tomu, že ulice Frýdecká v současnosti není osvětlena, bude před křižovatkou zřízeno tzv. adaptační pásmo.

Koordinační situace

Koordinační situace

Stavba dále vyvolává přeložky a ochranu stávajících sítí technické infrastruktury. Součástí stavby budou objekty řešící ochranu plynovodů, přeložky sdělovacích vedení, ochranu vodovodu a přeložku stožáru ČEZu.

Součástí stavby bude rovněž objekt odvodnění. Vzhledem k vhodnosti zasakování je navržen objekt pro zasakování a retenci. Přečištění vod před objektem pro zasakování je navrženo ve dvou variantách. Varianta 1 spočívá ve vybudování sorpčních vpustí, k přečištění vod by docházelo ve všech vpustích. Varianta 2 obsahuje centrální odlučovač lehkých kapalin, který je osazen před objektem pro zasakování. Podél ulice Buničité je vzhledem k nulovému podélnému spádu hrany komunikace navržen štěrbinový žlab, který odvede vody v tomto úseku.

V rámci následné diskuze bylo dohodnuto:

  • Investor požaduje prověřit variantu odvádění vod bez osazení odlučovače lehkých kapalin a sorpčních vpustí. Preferována je varianta s minimálními nároky na údržbu.
  • Investor požaduje vypustit štěrbinové žlaby (složitá údržba) a požaduje hranu komunikace v podélném směru vyspádovat do uličních vpustí.
  • Dopravní podnik a koordinátor příměstské dopravy požadují zachování průjezdu pro linkové autobusy během výstavby. Uzavření celé křižovatky a odklonění autobusové dopravy na objízdné trasy není vhodné. K organizaci dopravy bude svoláno samostatné jednání za účasti Dopravního podniku a koordinátora Odis.
  • Odbor dopravy doporučuje realizaci chodníku podél severní strany ulice Buničité – zpřístupnění ulice U Pumpy pro pěší od Vratimova. V případě, že šířka chodníku (průchod) kolem stávající haly na pozemku parc. č. 1222/1 k.ú. Vratimov bude užší než 0.9 m, bude navržen přechod pro chodce z chodníku na opačné straně silnice. Bylo dohodnuto, že chodník bude navazovat na stávající chodník v ulici Buničité a bude ukončen / vyústěn do napojení sjezdu areálu kovošrotu.
  • Projektant byl upozorněn, že je připravována stavba podjezdu pod železniční tratí ve Vratimově – zpracovatel Sudop Brno. Projektant prověří, zda navrhovaná stavba křižovatky a úpravy ulice Buničité nekoliduje se stavbou podjezdu.

Dodatečná informace po ukončení jednání:

  • Projektant prověřil šířku chodníku v průchodu kolem rohu stávající haly na ulici Buničité. Šířka chodníku v místě zúžení je cca 1.0 m (viz příčný řez v příloze). Minimální průchozí šířka chodníku 0.9 m bude zajištěna. Druhý přechod pro chodce není nutno navrhovat.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]