Přednáška Ing. Slavíka – Revitalizace Pilíků

Dne 14.10. 2019 se konalo mimořádné jednání komise výstavby, dopravy a ekologie, které se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti našeho úřadu. Hlavní náplní byla přednáška Ing. Vladimíra Slavíka, která se věnovala především Pilíkům, odlehčovacímu kanálu a územnímu plánu.

Revitalizace Pilíků

Úvod

Až do roku 2017 byly zdejší vodní nádrže technologickým zařízením Uhelného prádla Dolu Paskov. V této úpravně se ve vodních pračkách oddělovala od uhlí hlušina. Voda s jemnými podíly hlušiny se pak dopravovala potrubím do sedimentačních úložišť Pilík 3 a NP1.

Voda, zbavena sedimentů pak odtékala z úložiště Pilík 3 přepadem v jižní části nádrže a nakonec skončila v sedimentačním kanále, odkud se čerpačkou Pilík 3 přečerpala do nádrže Pilík 4.

Voda z úložiště NP1 odtékala potrubím samospádem do jižní části nádrže Pilík 5. V obou nádržích probíhalo konečné dočisťování vody, jemné částice hlušiny se usazovaly na dně těchto nádrží.

Zpět do objektu Uhelného prádla se čistá voda z Pilíků přečerpávala výkonnou čerpačkou, umístěnou v severozápadním rohu nádrže Pilík 5.

Nádrž č. 4 měla ještě jednu funkci. Tekly do ní předčištěné odpadní vody ze sociálních zařízení bývalého dolu Paskov, firmy Green Gas a z dalších firem a dokonce i ze sídliště na Bělské ulici v Paskově. V nádržích se dočistily a přepadem odtekly do Ščučí.

V  roce 1990 se provedlo odbahnění dna Pilíků a po opětném napuštění se zde pod patronací Českého rybářského svazu a se souhlasem OKD začal provozovat sportovní rybolov. Toto odbahnění mělo na floru i faunu  nádrží překvapující í účinek. Ve velkém množství se na hladině objevily nitěnky, dno ožilo drobnými živočichy, což mělo kladný vliv na rybí populaci. Výborné podmínky zde měli nejenom kapři, ale také amuři, štiky, candáti, líni, okouni a další druhy ryb. Dokonce se zde objevila i vzácná hořavka duhová a Pilíky byly vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou. Ožil i prostor na hladině a na březích. Každoročně zde žilo několik labutí a volavek, nemluvě o drobném ptactvu, žijících v korunách stromů na hrázích nádrží. Roky 1990 – 2010 byly pro Pilíky těmi nejlepšími.

Pro úplnost uvádím, že každá z těchto vodních nádrží má délku 500 m. šířku 125 m a průměrnou hloubku 2 m.

V roce 2017 se vše změnilo. Provoz uhelného prádla by ukončen a rozhodovalo se o dalších osudech Pilíků.

Ing. Slavík nakreslil situační schéma

Ing. Slavík nakreslil situační schéma

1. Výsledky procesu EIA

Budoucnost Pilíků závisela na výsledcích procesu EIA, který proběhl v letech 2017-18 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon byl v roce 2017 novelizován, což poněkud zkomplikovalo průběh této EIA.

Nezměnil se ale účel zákona, kterým je stanovení způsobu odstranění následků dřívější průmyslové činnosti tak, aby nevznikly negativní dopady na životním prostředí. Přitom bylo nutno respektovat platný územní plán, který v těchto prostorách povoluje buď vodní nádrže nebo les.

Významné slovo v této volbě měli představitelé městského obvodu Hrabová. Tehdejší radní požadovali, aby zde i nadále byly zachovány vodní nádrže, které by plnily funkci přírodních rybníků. Požadovalo se i zachování čerpací stanice Pilík 3. Byl vysloven požadavek na zamezení přístupu lidí a zvěře k sedimentačnímu kanálu. Dodatečně bylo požadováno odstranění nefunkčního technologického zařízení a vyčistění dna Pilíků od flotačních kalů.

Radní Hrabové v roce 2017 velmi podcenili složitost a význam procesu EIA. Prozíravější byli v Paskově, Staříči, Fryčovicích, Krmelíně, Řepištích a Žabni. Jako poradce si najali odborníka JUDr. Kubalu z advokátní kanceláře ve Frýdku-Místku.

Souběžně z procesem EIA se tvořil „Strategický plán rozvoje Hrabové“. Podle jeho autorů měly Pilíky sloužit „pro potřeby rekreace a volnočasových aktivit“.

S představou tehdejších vedoucích činitelů Hrabové o budoucnosti Pilíků se ztotožnil i majitel (OKD). Také proč ne, rekultivace tohoto území na les by byla velmi nákladná. Bylo by nutno do těchto míst dopravit cca 240 tisíc m/3 zeminy a vysadit značný počet sazenic různých dřevin. Velikým problémem by bylo vyřešit odtok odpadních vod z areálu bývalého Dolu Paskov.

Podle platné legislativy byl proces EIA řízen příslušným útvarem ministerstva životního prostředí (MŽP). Administrativní část měla na starosti Ing. Marta Lapčíková.

Oznámení záměru“ zpracoval specialista firmy EKOEX RNDr. Milan Macháček z Jihlavy. Pokud jde o Pilíky, jsou zmíněny obavy o další existenci těchto nádrží, a doporučuje se zajištění dalšího zdroje vody, a to buď převodem Ščučí do sedimentačního kanálu nebo využitím vod Mitrovického (Lesního) potoka.

Pak následovalo „Zjišťovací řízení“ ve kterém MŽP rozhodlo, že ukončení hornické činnosti Dolu Paskov se musí šeštřit prostřednictvím EIA podle novelizovaného zákona č. 100/2001/Sb.

Již v závěrech zjišťovacího řízení požadovalo MŽP, že je nutno ve vztahu k Pilíkům vypracovat odborný posudek, který by vyjasnil v nových podmínkách nutnost zachování čerpací stanice na konci sedimentačního kanálu a také možnost využití jiného vodního zdroje pro zachování funkčnosti těchto vodních nádrží. Bohužel, tento úkol nebyl nikdy splněn. Z nepochopitelných důvodů to MOb Hrabová u OKD nikdy neurgoval.

Dokumentaci“ zpracoval RNDr. Milan Macháček. Je v ní konstatováno,že MOb Hrabová požaduje zachovat funkčnost vodních nádrží a funkčnost čerpací stanice průsakových vod pod Pilíky, realizaci opatření k zamezení přístupu lidí a zvěře k sedimentačnímu kanálu.

Pokud jde o veřejnost, je zde citováno jediné vyjádření. Autorem je pan Vladimír Slavík, který nesouhlasí se záměrem zachovat vodní plochy (nádrže Pilík 4,5) a navrhuje provést jejich rekultivaci a přeměnit tyto plochy na les nebo lesopark. Jelikož všechny další subjekty požadují zachování rybníků, byl tento požadavek zamítnut.

Odborný posudek“ zpracoval Ing. Luboš Štancl, pracovník firmy AZGEO z Ostravy. V podstatě souhlasil se závěry, uvedenými v „dokumentaci“. Podrobně je pojednáno o problematice odpadních vod, vypouštěných do Pilíků okolními firmami a organizacemi.

Odbahnění nádrží se nedoporučuje, jelikož by údajně nastalo poškození jejich ekosystému. Dále by by bylo nutno zajistit převoz a uložení vytěženého materiálu, což je spojeno se značnými technickými potížemi.

Ke všem materiálům se vyjádřili i příslušní odborníci z MS kraje, z Magistrátu města Ostravy a z Povodí Odry. Veřejné slyšení se uskutečnilo v březnu 2018 v kině Panorama v Paskově. Přítomný zástupce Hrabové neměl žádné požadavky nebo připomínky.

Závěrečná zpráva ve formě „Závazného stanoviska“ byla vydána MŽP v květnu 2018.

V záležitosti Pilíků v něm bylo uloženo firmě OKD zajistit zpracování posudku, ze kterého by mimo jiné vyplynulo, zda nynější přítok vody je dostačující pro potřeby rybničního hospodářství a zda je možno vyřadit z provozu čerpací stanici Pilík 3. Je zde i požadavek na zjištění nutnosti zajištění dodatečného přítoku vody z Lesního potoka.

Bohužel, doposud tento odborný posudek nebyl zpracován. A přitom jde o dokument, který je pro budoucnost Pilíků rozhodující!

2. Představy vedoucích činitelů Hrabové o budoucím využití Pilíků

V dokumentu, schváleném radou MOb, je uvedeno toto: Městský obvod požaduje, aby byla zachována funkčnost vodních nádrží Pilík 4,5 tak, aby i po ukončení hornické činnosti tyto plnily funkci přírodních rybníků s dostatečným přítokem.

Ve „Strategickém plánu rozvoje Hrabové“, schváleném zastupitelstvem, je uvedeno toto: Zachování vodních nádrží pro potřeby rekreace a volnočasových aktivit.

Konkrétně by pravděpodobně šlo pouze o sportovní rybolov. Koupání je zde vyloučeno, pro aktivity spojené s veslováním, by se musela vybudovat potřebná infrastruktura.

Nutno zde zmínit ještě jednu skutečnost. V závěru roku 2017 proběhlo mezi občany Hrabové šetření o tom, co pokládají za žádoucí a potřebné ke zlepšení vybavenosti obce. Ankety se zúčastnilo 128 občanů. Zvítězila nová školka a kulturní dům. Byl požadavek i na oddychovou zónu u Ostravice, na modernizaci autobusových zastávek, lepší údržbu zeleně atd. Revitalizaci Pilíků nepožadoval nikdo! Takže vzniká otázka, jaký by byl zájem občanů o „volnočasové aktivity“ v tomto prostoru.

Snahu o zachování vodních nádrží zdůvodňují někteří tím, že rybníky patří historicky k Hrabové. Ale již nežijeme v 19. století! Ostatně rybník Pilík byl vysušen v době 1. sv. války a pak zde více jak 50 let bylo pole. Obnova rybničního hospodářství v Hrabové v roce 2019 není reálná. Je ale možné, že nakonec v těchto končinách vznikne oplocený soukromý rybářský revír nebo soukromá farma s chovem kachen nebo husí. Vše to by bylo podle platného územního plánu za určitých okolností možné.

3. Přístup do prostoru Pilíků

Při řešení budoucnosti Pilíků se zcela zapomnělo na přístupovou komunikaci. Musí být uzpůsobena nejenom pro pěší a cyklisty, ale také pro motorová vozidla. Bez ní nejsou v tomto prostoru možné žádné „volnočasové“ ani jiné aktivity.

Jsou zde dvě možnosti přístupu:

 • od Paskovské ulice
 • od Místecké ulice.

Cesta od Paskovské ulice:

Její délka je cca 750 m. První úsek (měřeno od Paskovské ulice) má délku cca 350 m a vlastníkem jsou OKD. A je celkem v dobrém stavu. Druhý úsek, vedoucí kolem  sedimentačního kanálu o délce cca 400 m je ve vlastnictví paní Dalily Zdráhalové. Komunikace je neschůdná a nesjízdná. Vlastně to ani není komunikace, v katastru nemovitostí je tento pozemek veden jako „trvalý travní porost“. Takže tato trasa je problematická nejenom pro nevhodný technický stav, ale také z hlediska jejího vlastnictví. Mimo to je v těsné blízkosti této „komunikace“ veden středotlak zemního plynu, který má své ochranné pásmo.

Cesta od Místecké ulice:

Její délka je cca 200 m a správcem je MOb Hrabová. Jde o dlouhodobě neudržovanou lesní cestu, po větším dešti je neschůdná. Správce této lesní cesty (MOb Hrabová) zde dlouhodobě zanedbává své povinnosti.

Z uvedeného vyplývá, že vyhovující dopravní komunikace do areálu Pilíky neexistuje.

4. Problematika sedimentačního kanálu

Tento kanál je dlouhý cca 300 m. Stěny jsou tvořeny betonovými panely. Hloubka kanálu je cca 4 m. Na jeho západním konci je čerpací stanice Pilík 3. Z bezpečnostních důvodů je kanál opatřen různými ochrannými prvky (zábradlí, drátěné pletivo), ale není příliš dbáno na údržbu. Z tohoto důvodu zde čas od času uhyne zvěř, především srnky a srnci. Vedení MOb Hrabová požaduje i nadále zachování funkčnosti tohoto technologického zařízení, i když není prokázána jeho nezbytnost.

Přitom se nabízí následující řešení:

Pokud i po ukončení činnosti Uhelného prádla je v tomto kanále v hloubce 4 m dostatek vody, pak lze na dno kanálu položit drenážní potrubí a kanál zasypat s následnou rekultivací povrchu. Bylo by to z hlediska ekologie řešení optimální.

5. Články v Hrabovských novinách na téma „Pilíky“

 • 28.3.2014: Pilíky
 • 21.10.2014: Procházka k Pilíkům
 • 23.6.2015: Komunikace k Pilíkům
 • 24.5.2016: Pilíky včera, dnes a zítra
 • 23.9.2016: Evropsky významná lokalita Pilíky
 • 26.12.2016: Smutný konec Evropsky významné lokality
 • 27.5.2017: Další osudy Pilíků
 • 25.6.2017: Vyschnou Pilíky, ty naše rybníky?
 • 26.6.2017: Kauza Pilíky
 • 10.7.2017: Novodobá historie Pilíků
 • 11.7.2017: Budoucnost Pilíků – kapitola 1
 • 12.7.2017: Budoucnost Pilíků – kapitola 2
 • 13.7.2017: Budoucnost Pilíků – kapitola 3
 • 14.7.2017. Budoucnost Pilíků – kapitola 4
 • 15.7.2017: budoucnost Pilíků – kapitola 5
 • 16.7.2017: Budoucnost Pilíků – kapitola 6
 • 18.7.2017: EIA a budoucnost Pilíků
 • 20.7.2017: Jednání zastupitelů o budoucnosti Pilíků
 • 4.8.2017: Budoucnost jižní části Hrabové
 • 24.9.2017: Pokračování procesu EIA – Pilíky
 • 9.11.2017: Anketa HL na téma Pilíky
 • 17.1.2018: Budoucnost Pilíků
 • 24.1.2018: Revitalizace Pilíků
 • 10.3.2018: Veřejné slyšení o ukončení činnosti Dolu Paskov
 • 13.3.2018: Výlet na Pilíky
 • 3.4.2018: Pilíky v roce 2030
 • 5.4.2018: Polemika pokračuje
 • 18.5.2018: Pilíky ještě zachráněny nejsou
 • 21.5.2018: Budoucnost Pilíků je stále nejistá
 • 22.5.2018: Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.1)
 • 23.5.2018: Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.2)
 • 24.5.2018: Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.3)
 • 25.5.2018: Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.4)
 • 23.6.2018: Cyklostezka přes Pilíky
 • 5.9.2018: Cesta k Pilíkům
 • 25.9.2018: Nešťastné Pilíky
 • 12,11.2018: Pilíky – Aljaška Hrabové
 • 18.12.2018: Současný stav Pilíků
 • 15.1. 2019: Kauza Pilíky
 • 18.3.2019: Rybářská tradice Hrabové
 • 3.4.2019: Stanovisko Rady k Pilíkům
 • 17.4.2019: Výlet na Pilíky na jaře 2019
 • 6.5.2019: Budoucnost Pilíků na stránkách Hrabovských listů
 • 14.6.2019. Pilíky v červnu 2019
 • 20.7.2019: Jednání zastupitelů o budoucnosti Pilíků
 • 6.10.2019: Pilíky, Pilíky, snad nevyschnou ty naše rybníky

6. Články v Hrabovských listech na téma Pilíky

 • Červenec 2017: Pilíky, Pilíky, snad nevyschnou ty naše rybníky
 • Září 2017: Rozhoduje se o budoucnosti Pilíků
 • Listopad 2017: Zachovat rybníky, vysadit les nebo ponechat tuto oblast zvěři?
 • Leden 2019: Věřím, že i Pilíky budou pýchou Hrabové

Závěr

Je skutečností, že rekultivaci Pilíků se prozatím nepodařilo uskutečnit. Prozatím to není místo, které by sloužilo „pro potřeby rekreace a volnočasové aktivity“ občanů Hrabové.

Kde se stala chyba? Vlastník těchto nádrží doposud nezajistil zpracování odborné studie o zdejších vodohospodářských poměrech a možných řešeních situace, která nastala po ukončení provozu úpravny uhlí Dolu Paskov. A představitelé MOb Hrabová neprojevili účinnou snahu, která by vedla k nápravě. Bez splnění tohoto úkolu nelze stanovit další postup, který by vedl k vytčenému cíli.

Je ale také skutečností, že zdejším občanům to příliš nevadí. Prozatím nepokládají tuto část Hrabové za vhodné místo pro odpočinek a volnočasové aktivity.

Bylo rozhodnutí radních o zachování vodních nádrží moudré? Volili mezi vodní plochou a lesem a dali přednost vodní ploše.

Porovnejme si výhody a nevýhody obou alternativ

Vodní srážky. Dejme tomu, že naprší 10 mm vody. Na vodní hladinu Pilíků dopadne 1 200 m/3 vody a ta ihned odteče do Ščučí a pak do Ostravice. V případě lesa by se tato voda vsákla do lesní půdy a zůstala by v Hrabové.

Vlhkost vzduchu. Hlavní příčinou současného sucha je klesající vlhkost vzduchu. V dostatečné míře nevznikají mraky a následné vodní srážky. Výpar vody z lesa je ve srovnání s vodní hladinou 3x větší. Z hlediska žádoucích vodních srážek je les ve srovnání s vodní hladinou výhodnější alternativou.

Fotosyntéza. Zeleň listová má schopnost produkovat kyslík a likvidovat škodlivý oxid uhličitý. To vodní hladina nedokáže.

Každý moudrý člověk by dal v případě Pilíků přednost lesu.

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Podrobnosti k popisované EIA lze dohledat v Informačním systému EIA – kód záměru OV9187. Je tam kompletní dokumentace o jednotlivých fázích tohoto procesu.

  Vzhledem k mému věku hledám někoho, komu bych předal jak mé poznatky tak i různé dokumenty. Prozatím se nikdo neohlásil.

[email protected] [email protected]