Společně s ostatními obcemi žádáme o zrušení zpoplatnění Místecké

Nastala chvíle, kterou jsem naznačoval v září v Hrabovských listech. V srpnu letošního roku jsem se sešel se starostou Žabně, panem Davidem Hejnešem, který dlouhá léta bojuje za zrušení zpoplatnění Místecké. Zhruba na hodinové schůzce mi mimo jiné tehdy prozradil, že s právníkem a obcemi jako je Krmelín, Nová Bělá, Paskov, atd. chystá text žádosti na Ministerstvo dopravy a jestli se nechceme přidat…

Uplynul nějaký čas a tato žádost byla panem Hejnešem konečně rozeslána všem dotčeným obcím, aby ji s jednotným textem, pokud chtějí, zaslaly na Ministerstvo dopravy. Je to věc, kterou si do teď řešila každá obec sama a nutno říct, že my všichni jsme byli neúspěšní, takže nyní táhneme za jeden provaz a bojujeme „společně“ a zbývá nám již jen doufat, že se tolik žádostí na ministerstvu neztratí…

Žádost o vyjmutí pozemní komunikace D56 ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

Ministerstvo dopravy
JUDr. Vladimír Kremlík – ministr
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Vážený pane ministře,

žádám Vás tímto, jako starosta městského obvodu Hrabová, o vyjmutí pozemní komunikace D56, úsek Hrabová – průmyslová zóna – Frýdek-Místek – sever (exity 40-52), v délce 12 km, ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, v účinném znění, od 1. ledna 2020.

O vyjmutí pozemní komunikace D56 z tohoto seznamu si Vás dovoluji požádat na základě níže uvedených důvodů.

S ohledem na skutečnost, že pozemní komunikace D56 je zpoplatněna (časové zpoplatnění i výkonové zpoplatnění), užívají řidiči velkou měrou okolní pozemní komunikace vedoucí přes městský obvod Hrabová, městský obvod Stará Bělá, městský obvod Nová Bělá, městský obvod Ostrava – Jih, městský obvod Proskovice a přes Město Vratimov, Obec Řepiště, Město Paskov, Obec Žabeň, Obec Sviadnov, Obec Krmelín, Obec Fryčovice, Obec Staříč a Statutární město Frýdek-Místek. V těchto obcích dochází k nadměrnému užívání pozemních komunikací, které jsou těmito zbytečnými průjezdy extrémně zatíženy.

V důsledku zvýšené průjezdnosti po pozemních komunikacích ve výše uvedených obcích dochází ke snížení kvality života a bydlení, neboť dochází ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a celkovému znečištění ovzduší, jehož kvalita je už tak v Moravskoslezském kraji neuspokojivá. Dále dochází ke snížení bezpečnosti chodců a k dalším negativním jevům, které vznikají v důsledku dlouhodobě zvýšené intenzity dopravy ve výše uvedených obcích. Na základě stavebně-technických opatření není možné docílit zmírnění těchto jevů na území výše uvedených obcí, jsem přesvědčen, že ke zmírnění dojde pouze vyjmutím pozemní komunikace D56 ze seznamu pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

Dovoluji si dále připomenout, že se jedná o území se zhoršenou kvalitou ovzduší, nadlimitně zatížené, s vysokými hodnotami tuhých znečisťujících látek (PM10), které z podstatné části pocházejí také z dopravy. Imisní situaci území s dlouhodobě překračovanými imisními limity suspendovaných částic PM10, benzo(a)pyrenu a částic PM2,5 je třeba brát velmi vážně a snažit se zmírnit zátěž obyvatel, v jejichž zájmu zdůrazňuji, že imisní pozadí koncentrací benzenu a zejména benzo(a)pyrenu v ovzduší indikuje zvýšené riziko rakovinotvorných účinků znečištěného ovzduší.

Konkrétně automobilové emise přinášejí díky zpoplatnění pozemní komunikace D56 našim občanům až do jejich bezprostřední blízkosti především tyto látky: oxid uhelnatý (CO), který blokuje přenos kyslíku krví; oxidy dusíku (NOx) z nichž některé způsobují již při malých koncentracích pocit dušení a nucení ke kašli a zvyšují pravděpodobnost onemocnění dýchacích cest; uhlovodíky (HC), které dráždí sliznici a oči a některé skupiny mohou být karcinogenní; shora zmíněné prachové částice (PM); oxid siřičitý (SO2), který se vstřebává se v horních cestách dýchacích; přízemní ozón (O3). kdy chemickými reakcemi výfukových plynů za účasti slunečního záření vzniká fotochemický smog, který kromě dalších škodlivých látek obsahuje i ozón – ten je pro člověka jedovatý a např. snižuje schopnost plic vykonávat normální funkce; polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), z nichž mnohé jsou mutagenní a karcinogenní; aldehydy, které jsou vstřebávány v dýchacím a trávicím ústrojí, dráždí oči, sliznice, způsobují poruchy dýchání, kašel, nevolnost, astma, kožní alergie, zvyšují riziko rakoviny a leukémie a další látky.

Blíže poukazuji na Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A z července 2015, vypracovaný Ministerstvem životního prostředí a na Opatření obecné povahy z 14. dubna 2016, č.j.: 23967/ENV/16, vydané Ministerstvem životního prostředí, ze kterých je zřejmé, že zátěž na území dotčených obcí a měst je dlouhodobě nadlimitní.

V posledních měsících navíc došlo ke zvýšení intenzity dopravy v těchto obcích v důsledku oprav a uzavírek na pozemní komunikaci D56 mezi sjezdem 40 a 42 a mezi sjezdem 49 a 52. Tvoří se zde dlouhé kolony a řidiči volí objízdné trasy vedoucí přes zmíněné obce, čímž dochází k dalšímu zvýšení průjezdnosti po pozemních komunikacích v těchto obcích. Situace se tak dále vyhrotila a je pro naše občany neúnosná.

O úmyslu okolních obcí vyjmout pozemní komunikaci D56 z výše uvedeného seznamu bylo již informováno také v mediích, a to např. zde: https://ostrava.rozhlas.cz/osvobodte-dalnici-d56-od-poplatku-zadaji-starostove-okolnich-obci-ministerstvo-7201322, https://fm.denik.cz/zpravy_region/obce-chteji-dalnici-mezi-frydkem-mistkem-a-ostravou-bez-poplatku-20180430.htmlhttps://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/dalnice-bez-poplatku-obce-chteji-ulevit-od-husteho-provozu-20180917.html.

Na základě výše uvedeného Vás žádám o vyjmutí pozemní komunikace D56, úsek Hrabová – průmyslová zóna – Frýdek-Místek – sever (exity 40-52), v délce 12 km, ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, v účinném znění, od 1. ledna 2020.

Občané návrh na vyjmutí komunikace D56 vítají a pevně věří, že této žádosti bude vyhověno.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]