Přednáška Ing. Slavíka – Odlehčovací kanál Ščučí

Dne 14.10. 2019 se konalo mimořádné jednání komise výstavby, dopravy a ekologie, které se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti našeho úřadu. Hlavní náplní byla přednáška Ing. Vladimíra Slavíka, která se věnovala především Pilíkům, odlehčovacímu kanálu a územnímu plánu.

Odlehčovací kanál Ščučí

Úvod

Počátek této stavby je v roce 1986. Důvodem byly obavy z možného vzniku beoodtokových kotlin v jižní části Hrabové, vzniklých následkem poddolování. Stavba byla ukončena v roce 1990.

Bylo vyprojektováno a vybudováno nové koryto potoka Ščučí od Paskovské ulice až k Mitrovické kapličce včetně nového odlehčovacího kanálu až do Ostravice. Koryto mělo zvýšené dno a v některých částech bylo provedeno jeho utěsnění pomocí fólie z PVC.

Tato stavba měla ještě další poslání. Měla ochránit střední část Hrabové před povodněmi. V horní části toku byl umístěn regulační uzel, který v případě dešťů reguloval množství vody, tekoucí do původního koryta Ščučí. Množství vody do původního koryta Ščučí bylo redukováno dvěma rourami Js 400, zbytek vody odváděl odlehčovací kanál přímo do Ostravice.

Situační výkres Ing. Slavíka

Situační výkres Ing. Slavíka

1. Konstrukční vady odlehčovacího kanálu.

Brzy po uvedení kanálu do provozu se projevily problémy. Očekávaný pokles území nenastal a kanál propouštěl vodu do okolního terénu. Následovaly stížnosti občanů, bydlících na jižním konci Hrabové.

Byl zpracován posudek soudního znalce, který potvrdil výše uvedené skutečnosti. Svou funkci neplnil ani regulační uzel, roury se snadno ucpávaly větvemi, listím a trávou, což také přispívalo k zatápění pozemků v okolí odlehčovacího kanálu.

Zde je nutno zmínit i vliv počasí. Na rozdíl od současnosti bylo období 1990 – 2000 poměrně deštivé. Odlehčovací kanál se stal trvalým předmětem kritiky zdejších občanů. Následně se začalo jednat o možných řešeních.

2. Návrh na „zkapacitnění“ odlehčovacího kanálu

Tento návrh vznikl cca v roce 2012 a svou úlohu zde měl i vznik Průmyslové zóny Hrabová. Zjistilo se, že tento areál by byl v případě vytrvalejších dešťů velmi ohrožen vodou. Řešením by bylo napojení místního potoka Zyf na odlehčovací kanál Ščučí.

Za této situace vznikla mezi městem Ostrava, Povodím Odry a s.p. Diamo dohoda o stavbě „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. Náklady měly činit cca 100 mil. Kč, investorem měl být s.p. Diamo.

U odlehčovacího kanálu a u horního toku Ščučí se měla upravit hloubka a šířka, měla se zlepšit těsnost stěn a měl se zřídit i nový, fungující regulační uzel.

Územní řízení proběhlo v roce 2014, proces EIA v roce 2013. V následujících letech se uskutečnil výkup pozemků. Napojení potoka Zyf na na tento kanál se mělo realizovat v další etapě.

Připravovaná stavba má tyto stavební objekty:

 • SO 01 – Úprava odlehčovacího koryta
 • SO 02 – Úprava potoka Ščučí
 • SO 03 – Hospodářský přejezd v km 0,105
 • SO 04 – Most u Equicentra v km 0,775
 • SO 05 – Most na ul. Paskovská v km 0,803
 • SO 06 – Hospodářský přejezd v km 1,220
 • SO 07 – Hospodářský přejezd v km 2,218
 • SO 08 – úprava přístupových komunikací
 • SO 09 – Přeložky inženýrských sítí

Na můj dotaz jsem obdržel v  prosinci 2018 od s.p. DIAMO následující informaci:

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Bylo však Magistrátem města Ostravy zastaveno vodoprávní řízení, a to pro nedořešení majetkoprávních vztahů. Zahájení stavebních prací je předpokládáno cca v roce 2020“.

3. Situace v roce 2019

V únoru 2019 se na Úřadě městského obvodu Hrabová uskutečnila schůzka představitele firmy GSP Ing. Petra Bunčka se starostou Hrabové. Ze zápisu vyplývá, že Ing. Bunček jednal z pověření s.p. DIAMO.

Jednalo se o dalším postupu při realizaci stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. Prozatím bylo vydáno stavební povolení pro stavební objekty, související se stavbou nového mostu přes Paskovskou ulici. Jde o SO 08.2.2, SO 05.2, a SO 05.1.

Dále je v zápise zmínka o úpravách potoka Zyf, které však s výše uvedenou stavbou nemají přímou souvislost.

V závěru zápisu je uvedeno, že případné doplňky ze „zpracovávané koncepci komplexního řešení zahlazení následků hornické činnosti“ se mají zaslat písemně na adresu GSP s.r.o., a to do 30 dnů.

V březnu 2019 jsem obdržel na můj dotaz ve věci uvedené stavby z oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Ostravy následují odpověď: „Vzhledem k tomu, že s.p. Diamo doposud nedodal všechny nutné podklady, bylo stavební řízení dočasně zastaveno.“

4. Články v Hrabovských novinách

V souvislosti s odlehčovacím kanálem byly v Hrabovských novinách zveřejněny následující články:

 • 20.7. 2014: Rekonstrukce odlehčovacího kanálu Ščučí
 • 20.9. 2014: Potok Zyf, Ščučí a protipovodňová opatření v Hrabové
 • 1.2. 2015: Nebezpečí povodní v Hrabové
 • 29.3. 2015: Tikající bomba pod Hrabovou
 • 15.5. 2017: Vodoteče na území Hrabové
 • 13.6. 2017: Budoucnost jižní části Hrabové
 • 5.9. 2019: Smutná historie odlehčovacího kanálu Ščučí
 • 18.9. 2019: Záplavové území v Hrabové

Závěr

Současná situace je poměrně složitá. Nastalo období sucha a nikdo nemá zájem na realizaci „Zkapacitnění“ odlehčovacího kanálu. Ale co když se počasí změní?

Obávám se, že celá tako akce skončí postavením nového mostu na Paskovské ulici a další stavební objekty, včetně rekonstrukce vlastního kanálu, se již neuskuteční. Všichni se pak budou divit, proč máme v Hrabové nový most!

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Tento kanál způsobuje, že občané na jižním konci Hrabové mají ve sklepě v době vydatných dešťů vodu. Naštěstí v poslednich letech je sucho. Ale bude tomu tak vždycky? Nebylo by lépe se pojistit a realizovat stavbu „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu“? Bohuže, tato stavba nemá u současného vedení Hrabové dostatečnou podporu.

[email protected] [email protected]