Stanovisko k drtírně odpadu

Hrabová obdržela v září 2019 oznámení o zahájení územního řízení o změně vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska“, a proto rada obce vydala k drtírně stanovisko a rovněž zaslala žádost na Statutární město Ostrava, aby nás zastupovalo jako účastník řízení.

Dle oznámení o zahájení územního řízení jsme mohli být účastníky řízení jako „soused“ nebo prostřednictvím velkého města. Nerozumím tomu, proč rada obce nakonec i přes můj návrh nepožádala o účastnictví řízení (poslední jednání rady obce jsem musel vynechat, stejně tak Jiří Skalský) a rada využila druhé možnosti, čili ať nás zastupuje „velké“ město.

Další zarážející skutečností pro mě je, že se opět vše řešilo na poslední chvíli a to dokonce v den jednání rady (16.10. 2019), kdy jsem byl na služební cestě). Email úřednice, která připravovala materiál pro radu obce:

Dobrý den,

vím, že je to narychlo, ale třeba si to ještě stihnete přečíst.

Připravila jsem návrh stanoviska k drtírně a žádost na SMO, aby nás zastupovalo jako účastník řízení. Texty jsou téměř totožné.

Zdůrazňuji, že připomínky lze doručit do 1.11. 2019 a nevím, jak rychle město zareaguje.

Děkuji za pochopení.

Jinak řečeno, oznámení od města nám bylo zasláno již dne 16.9. 2019 a návrh stanoviska (materiál) byl radě obce našim úřadem zaslán až v den jednání (16.10. 2019), čili pouhé čtyři hodiny před tím, než jsme o tom měli rozhodnout. Navíc, když jsem chtěl doplnit následující formulaci, musel jsem kvůli toho napsat našemu úřadu snad 10 mailů a „vyslechnout si“, proč to tam náš úřad nechce dát.

Nakonec jsem byl nucen napsat tento email (tři hodiny před jednáním) všem radním a našemu úřadu:

Dobrý den,

zdvořile ještě jednou žádám o přidání níže uvedené formulace, kterou jsem si nyní ověřoval u pana Richtera (zástupce rezidentů) a skutečně i dle jeho názoru to tam má být.

Je to formulace, která neříká nic jiného, než co očekáváme všichni – bude-li se překračovat jakýkoliv zákonný limit, musí skončit. Tak mi to mimochodem řekl i pan Ruszo, který objekt vlastní.

Jelikož nemohu dnes být na jednání rady, žádám o zapracování touto formou a pokud se to tam neobjeví, požaduji aby se objevilo v zápisu z rady, kdo o tom rozhodl.

Dále si myslím a budu to i tvrdit, že MOb Ostrava-Hrabová může být účastníkem jako soused nebo prostřednictvím velkého města! Já osobně požaduji, abychom byli účastníkem řízení jako „soused“. Konzultoval jsem to s jedním člověkem z MMO!

Občané podali žádost v lednu letošního roku, o žádosti jsme se dozvěděli až díky vystoupení pana Richtera na jednání zastupitelstva. Prošvihli jsme odvolání a nakonec se vzdáme účastnictví řízení? Rád bych věděl, kdo o tom rozhodl!?

 1. Požaduji, aby se MOb Ostrava-Hrabová přihlásil jako účastník řízení.
 2. Požaduji připsat do „Žádosti na SMO“ následující:

„v případě, že se v průběhu výše uvedené zkušební lhůty prokáže, že jakákoliv z hodnot hluku, emisí (zejména PM částic) nebo zápachu překročí zákonem, příslušnými normami či provozovatelem avizované hodnoty, bude provoz z moci úřední zastaven, a to i v průběhu běžícího zkušebního provozu a v takovém případě bude znemožněn souhlas k trvalé změně užívání a provoz bude zastaven/zrušen.“

Děkuji za spolupráci.

O účastnictví řízení jsme se nakonec nepřihlásili a důvod mi není znám. Odhlasovali to tito radní: Igor Trávníček, Jiří Dolejška a Vladislava Kopitzová. Formulace o případném neudělení souhlasu k trvalé změně užívání se tam naštěstí objevila.

Nesouhlasím s tím, aby se opakovaně materiály na jednání radu zasílaly na poslední chvíli, tento dokonce čtyři hodiny před jednáním rady! Očividně to nikomu nevadí… a moc bych se nedivil, kdyby to někdo dělal schválně. Ano, jsem politicky nekorektní, ale na pozdní nebo žádné zasílaní materiálů upozorňuji opakovaně.

Finální verze stanoviska a žádosti, čili tak jak ho nakonec odsouhlasila Rada MOb Ostrava-Hrabová:

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/10/2019-drtírna-žádost-na-SMO.pdf“ title=“2019 – drtírna – žádost na SMO“] [pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/10/2019-drtírna.pdf“ title=“2019 – drtírna“]

17 Komentáře

 1. Jan Socha říká:

  Jenom upřesňuji, že radní o této problematice jednali 2x, a to 2.10.2019 a 16.10.2019. Celý text podepsaný starostou odeslaný 22.10.2019, kde se MOb hlásí stát se účastníkem řízení jsem Ing. Orkáčovi dnes zaslal.
  Text:
  Statutární město Ostrava
  Městský obvod Hrabová

  Magistrát města Ostravy
  ÚHAaSŘ
  Ing. Lenka Vltavská
  Prokešovo nám. 1803/8
  729 30 Ostrava

  Vaše značka:
  Ze dne:
  Č. j.: 05768/2019
  Sp. zn.:

  Vyřizuje:
  Telefon: +420 599 420 100
  Fax: +420 599 420 122
  E-mail: [email protected]

  Datum: 21.10.2019

  Věc: „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ na pozemku parc.č. 1987/41 v k.ú. Hrabová – doplnění
  ————————————————————————————————————————

  Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová obdržel dne 21.10.2019 Váš požadavek
  na doplnění připomínek v územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ na pozemku parc.č. 1987/41 v k.ú. Hrabová podaných dne 17.10.2019,
  a to o to ve smyslu jakého ustanovení stavebního zákona chce městský obvod Hrabová, aby byl brán jako účastník územního řízení.

  Jedná se o § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Zároveň se městský obvod Hrabová hlásí jako účastník řízení podle § 9c odst. 3 písm. a) zákona
  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
  o posuzování vlivů na životní prostředí).

  Jsme si vědomi, že městský obvod má ve své správě sousední pozemky parc.č. 1982 a 2008/4 v k.ú. Hrabová, ale vzhledem ke skutečnosti, že se na nich nachází pozemní komunikace, stěží bychom dokazovali negativní vlivy z posuzovaného provozu ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
  na tuto komunikaci.

  „otisk úředního razítka“

  Igor Trávníček
  starosta

  • Radomír Orkáč říká:

   Pane tajemníku, děkuji za doplnění informací. Jsem rád, že nakonec budeme účastníkem řízení. 2.10. jsme k tomu neměli žádné informace, ale paní Faicová řekla, že něco sepíše na základě obdržených informací od zdroje, který nemohu a nechci zde zveřejňovat. Stanovisko nám bylo zasláno teprve několik hodin před jednáním rady a jak se píše v mém článku, požadoval jsem zařazení onoho sedmého bodu, který náhodou vypadl a také, ať jsme účastníkem řízení. Rada obce na svém jednání dne 16.10. s mým návrhem na účastnictví řízení nesouhlasila a k řízení viz usnesení RMOb vyzvala město, aby nás zastupovalo – „Rada souhlasí s návrhem žádosti, aby statutární město Ostrava jako účastník předmětného územního řízení zastupovalo městský obvod Hrabová a uplatnilo požadavky městského obvodu.“. Toto jste mi potvrdil i vy zasláním dokumentů dne 21.10. Pak někdo rozhodl mimo usnesení rady, že tedy budeme účastníky řízení. Sice jsem o tom nevěděl a rada to neschvalovala, ale jsem za to moc rád, děkuji za dobré zprávy. Jsem rád, že nás MMO vyzval, ať se účastníky staneme, protože přesně to jsem požadoval neúspěšně já;-)

 2. Vladimír Slavík říká:

  Na rozdíl od radního Ing. Orkáče jsem neshledal v postupu MOb Hrabové v této záležitosti žádné pochybení. Připomenu základní fakta:
  1. Dne 16.9.2019 obdržel MOb oznámení o zahájení územního řízení s tím,že podle Statutu SMO nemůže být MOb účastníkem řízení..
  2. Následně Ing. Faicová požádala příslušné orgány SMO, aby do případného rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby bylo zapracováno 7 podmínek, které z hlediska ochrany životního prostředí a hygieny jsou považovány za nezbytné. (Osobní poznámka: tyto podmínky jsou velmi dobře promyšleny a investor bude mít velký problém při jejich realizaci).
  3. RMOb s těmito podmínkami na svém jednání 16.10. vyslovila souhlas.

  Závěr: Pokud všechny tyto podmínky budou splněny, pak není žádný důvod nepovolit v této drtírně provoz.
  Žijeme ve státě, kde platí zákony, ochaňující lidské zdraví a životní prostředí a ty musí všichni respektovat. .
  Podud někteří nesouhlasí v konkrétním případě s rozhodnutími veřejné správy, mají možnost se odvolat.
  To platí nejen pro občany (všetně zastupitelů), ale také pro investory.

 3. Radomír Orkáč říká:

  A přesně proto, aby tam bylo sedm bodu jsem 3 hodiny před jednáním rady požadoval zapracování nejdůležitějšího toho posledního a setkal jsem se s obrovským odporem úřednice.

  „v případě, že se v průběhu výše uvedené zkušební lhůty prokáže, že jakákoliv z hodnot hluku, emisí (zejména PM částic) nebo zápachu překročí zákonem, příslušnými normami či provozovatelem avizované hodnoty, bude provoz z moci úřední zastaven, a to i v průběhu běžícího zkušebního provozu a v takovém případě bude znemožněn souhlas k trvalé změně užívání a provoz bude zastaven/zrušen.“

 4. Vladimír Slavík říká:

  Radku, Ing. Faicová se tě pravděpodobně snažila přesvědčit, že tvůj pořadavek (ačkoliv dobře míněný) nemá oporu v platné legislativě. Nakonec to vzdala a napsala to tam.Zastavení provozu (i toho zkušebního) má také své finanční důsledky a může pak následovat jednání o náhradu škody. To vše je nutno brát v úvahu.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Mimochodem, onen požadavek není můj, já ho jen požadoval prosadit, když „náhodou“ z těch ostatních bodů vypadl. Já měl vždy za to, že když se něco povoluje na zkoušku, musí se prokázat, že někdo v té zkoušce uspěl. Jestliže je to zkouška za účelem prověření dodržování limitů a někdo zkouškou neprojde, je to jeho problém (zde na straně investora). Jestliže se máme k podmínkám zkoušení vyjádřit, máme to (povinnost) udělat, protože se tím zastáváme občanů, ne investora. Pokud zkouškou investor projde, pro mě za mě, ať tam tu drtičku má. Když mu přeje náhoda, že nám nejsou skoro dva měsíce předány podněty občanů a díky tomu prošvihneme opět náhodou zásadní odvolání. Mimochodem, další náhodou je i to, že vedle drtičky zvažuje stavět starosta a má tam náhodou developerský projekt společnost TEFCO, kterou náhodou vlastní místní člen ODS. Majitel areálu drtičky náhodou povolil průjezd nákladních vozidel Tefca přes zavřenou bránu areálu, protože náhodou nechce trvat starosta na podmínkách naší komise výstavby, že se musí udělat statický posudek mostu na Farské ulici. To všechno jsou náhody a když v tom někdo umí chodit, u náhod to zůstane. Tímto nikoho neobviňuji a nikoho nepodezřívám z jakýchkoliv nesprávných aktivit. Nic z toho nejsem schopen pochopitelně prokázat, přestože výše uvedené je snadno doložitelné. Považuji to za náhody a obrázek si musí udělat každý sám.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Investor není hloupý a bude poukazovat na nevěrohodnost průběhu zkoušek a měření atd. Tím se z toho stane soudní spor s nepředvídatelnými následky.

  Opět musí poukázat na šest požadavků, ktreré formulovala Ing Faicová jako zásadní z hlediska zájmu Hrabové a jejich občanů. Měli bychom se především měli soustředit na vymáhání jejich realizace.

 7. Radomír Orkáč říká:

  Nevím kolik oněch požadavků zformulovala Ing. Faicová, ale většinu z nich připravil úplně někdo jiný, mimo úřad. Čili ten, kdo tam nechce mít drtičku a už nemá možnost, jak proti ní bojovat.

 8. Vladimír Slavík říká:

  Pro mě je důležitý doklad č.j. 03710/4993/2019. Napsala ho Ing. Faicová a podepsal starosta Igor Trávníček. Vše ostatní jsou pouhé nepodložené dojmy. Pokud jde o developerský projekt společnosti TEFCO, tak vůbec nevidím žádnou souvislost se stavbou drtičky. Opět jde o ničím nepodložené subjektiví spekulace.
  Také se mi výstavba dalších RD v této části Hrabové nelíbí. Ale nevidím žádnou souvislost s nyní řešeným problémem drtičky,

 9. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, ano, přesně tak to bohužel vypadá… jako náhoda a netřeba to označovat za nepodložené dojmy. Takto se to stalo a je potřeba si to dát na časovou osu. Pokud napíšete, co z toho je nepodložený dojem, rád to sem do komentářů „doložím“, ale i tak to musí být bráno jako náhoda. Teď alespoň uvedu souvislost s drtičkou. Kolem drtičky mají jezdit nákladní auta ke stavbě nového domku starosty – stanovisko společnosti TEFCO: „Vzhledem k tomu, že dle informací má stávající propustek na ulici Na Farském přes vodní tok Ščučí nedostatečnou únosnost, je navržen a domluven dlouhodobý dojezd přes vedlejší průmyslovou zónu.“. Pokud tam náhodou starosta stavět nebude, budou tam jezdit auta společnosti Tefco, kterou vlastní člen místní ODS. Pokud tam nebudou jezdit auta od společnosti Tefco, mimochodem po budoucí cestě, která je nyní vedena jako ochranná zeleň a investor drtičky proti tomu v roce 2018 bojoval a zatím nikdo přípustnou podmínku neodsouhlasil, tak tam budou jezdit auta nového developera, který od společnosti Tefco po schválení projekt koupí.

 10. Vladimír Slavík říká:

  Projekt „Rezidence Hrabová“, kde údajně plánuje stavět náš starosta, má velký problém s příjezdovou komunikací. Investor (společnost TEFCO) oficiálně plánuje propojení svých pozemků s MK Jezdiště. Teoreticky je to možné, ale finačně velmi nákladné.Napojení budoucích osmi RD na ulici Na Farském se mi jeví jako nereálné. Tato MK je velmi úzká a již dnes je na pokraji svých kapacitních možností. Myslím, že zde bydlící občané by s dopravním napojením dalších osmi RD nesouhlasili.
  Tyto záležitosti by měla odborně posoudit komise VDE. Bohužel, prozatím to není možné, komise prozatím nedisponuje příslušnými odborníky. .
  Takže rozhodující zde bude stanovisko místního stavebniho úřadu.

 11. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, projekt Rezidence Hrabová (OK ZEDNICKÉ PRÁCE s.r.o.) není ten projekt o kterém já píšu. Společnost TEFCO má pozemky vedle drtičky a požaduje souhlas s cestou, která je v ochranné zeleni na ulici Farská. Komise VDE se projektem TEFCO zabývala a požadovala právě mimo jiné posouzení mostku, což náhodou nehodlá očividně starosta požadovat. Stanovisko stavebního úřadu je takové, že TEFCO nesplnilo všechny naše požadavky a nechá na rozhodnutí rady, aby to odsouhlasila nebo ne. Takže o kterých mých domněnkách píšete? Co mohu upřesnit, či doložit?

 12. Vladimír Slavík říká:

  Musím upřesnit obsah mých dosavadních komentářů takto. V tomto prostoru má zájem na parcelách č. 1997/3,4,5,6,7,8,9,10 postavit firma TEFCO osm RD. Toto uskupení RD má být dopravně napojen na MK Jezdiště. Informace o tomto projektu jsou na webu „Projekt rezidence Hrabová“.
  Další aktivity firmy TEFCO v tomto prostoru mě nezajímají.Tedy ani problematika mostku a zeleně na ulici Farská.

 13. Radomír Orkáč říká:

  Rezidence Hrabová není projekt společnosti TEFCO a oněch 8 RD se týká zcela jiných parcel, než píšete. Pokud nevěříte, podívejte se na stránky projektu rezidence Hrabová http://rezidencehrabova.cz/wp-content/uploads/2017/11/mapa-katastru-rezidence-hrabova.png .Máte tedy bohužel špatné informace. Toto je opravdu citováno z projektu společnosti TEFCO: „Vzhledem k tomu, že dle informací má stávající propustek na ulici Na Farském přes vodní tok Ščučí nedostatečnou únosnost, je navržen a domluven dlouhodobý dojezd přes vedlejší průmyslovou zónu.“. Jak jsem již psal, toto jsou náhody a v Hrabové nikoho tyto náhody nezajímají, netřeba se tím trápit.

 14. Vladimír Slavík říká:

  Radku, tvé informace o situaci v uvedeném prostoru jsou poněkud zastaralé.Doporučuji ti prostudovat si na katastru nemovitostí aktuální stav.

 15. Radomír Orkáč říká:

  Myslíte? Rezidence Hrabová se týká těchto pozemků z katastru – 2049/30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38. Pozemek 2058/1 a 2049/40, kde bude pravděpodobně příjezdová cesta z ulice Jezdiště, vlastní pan Gajec Tomáš Ing., který je uveden v projektu Rezidence Hrabová jako investor. V čem jsou mé informace prosím zastaralé? https://ikatastr.cz/#kde=49.77966,18.28223,19&info=49.77947,18.28206 Jinak „plánovaná“ příjezdová cesta (ve vlastnictví TEFCO), která zasahuje právě do ochranné zeleně a je v sousedství drtičky s napojením na Farskou, je tato: https://ikatastr.cz/#kde=49.77616,18.28529,19&info=49.77629,18.2857

 16. Vladimír Slavík říká:

  Radku, děkuji za upřesnění. Já jsem si ty dva projekty nedopatřením spojil do jednoho a byla mi nepochopitelná přjezdová cesta z ul. Jezdiště k pozemku p.č. 1997/2. Nyní chápu důvody tvých protestů a pokládám je za zcela oprávněné.

[email protected] [email protected]