Stanovisko Ministerstva dopravy k žádosti o posouzení možnosti vyjmout ze zpoplatněni dálnici D56

(14.10. 2019, Praha 1) Vážené paní starostky, vážení páni starostové, byl jsem pověřen panem ministrem odpovědí na vaše dopisy ve věci Žádosti o vyjmutí dálnice D56 ze zpoplatnění. V této souvislosti uvádím následující.

V rámci zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t, (dále jen „časové zpoplatnění“) jsou zavedeny určité výjimky, resp. některé části dálnic jsou vyňaty z časového zpoplatnění. Jedná se např. o peáže silnic I. třídy a dálnic, obchvaty velkých městských aglomerací apod. Dlužno dodat, že tyto výjimky byly vždy zavedeny na základě rozhodnutí politického vedení Ministerstva dopravy, nikoliv na základě návrhu Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy, do jehož gesce spadá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích právních předpisů.

V září 2019 byl zahájen legislativní proces související s novelou vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“), neobsahuje žádné další výjimky z časového zpoplatnění.

Dne 30. 9. 2019 skončila lhůta pro uplatnění připomínek k návrhu vyhlášky. Jedním z připomínkových míst byl také Moravskoslezský kraj, který neuplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení žádné připomínky. Dlužno dodat, že připomínky jiných připomínkových míst, jejichž podstatou byly žádosti o vynětí částí dálnic z časového zpoplatnění, nebyly akceptovány. Po vypořádání připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení byl návrh vyhlášky zaslán k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády. Následně po projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády bude návrh vyhlášky zaslán k uveřejnění ve Sbírce zákonů, proto se jakékoliv změny vyhlášky Č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějšich předpisů, nebudou v blízké době, resp. pro rok 2020, realizovat.

Pro eliminaci tranzitní dopravy se doporučuje realizovat taková dopravně-inženýrská opatření, která ve výsledku vymístí tuto zbytnou (tranzitní) dopravu. Některá tato opatření lze realizovat s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury, který poskytuje v rámci programu Zvyšování bezpečnosti finanční prostředky pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Více informací lez získat na webových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz).

Velice lituji, ale v tuto chvíli vám nemohu poskytnout příznivější odpověď.

S pozdravem

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel Odbor pozemních komunikací

Originální znění v PDF:

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/11/Fai-č.-2-stanovisko-ministra-dopravy.pdf“ title=“Fai č. 2 – stanovisko ministra dopravy“]

2 Komentáře

  1. Vladimír Slavík říká:

    V žádném případě se nepokládám za dopravního experta, ale ve věci zpoplatnění těch 12 km Místecké z Ostravy do Frýdku Místku je mi jasné, že jde o peníze. Mínisterstvo dopravy dlouhodobě požaduje na MS kraji,aby se podílel na výdajích, souvisejících s provozem tohoto příměstského dálničního úseku, což MS kraj odmítá. Pokud se to nezmění, bude se zde platit dálniční poplatek. Taková je realita.Vše ostatní je jen neproduktivní populismus, určený pro místní obyvatelstvo a zaměřen proti ministerstvu dopravy.

  2. Jan Dvořák říká:

    Kdo chce moc, nedostane nic. Jednoduchá rada: nebojujme o 12 km, ale o naše 3 km.

[email protected] [email protected]