Strategický plán rozvoje Hrabové leží více než rok pod stolem

Strategický plán rozvoje byl schválen na jednání zastupitelstva dne 21.9. 2018 a starosta Igor Trávníček na něm stručně shrnul práci 12 členné komise pod vedením Ing. Vavrečky, která pracovala od ledna 2018 do září 2018.

Dále na jednání starosta tehdy uvedl, že schválený materiál je živý dokument, který se postupně bude dopracovávat. Tehdejší zastupitel Jan Dvořák doplnil, že trvalo dlouho, než se podařilo prosadit práci na strategickém dokumentu a vyzvedl, že dokument má obrovský smysl do budoucna…

Aktuální Strategický plán rozvoje je možné stáhnout na webu obce www.ostrava-hrabova.cz

V rámci strategického plánu je definován i proces další práce s dokumentem. Byla schválena tzv. kontrolní a iniciační skupina jejíž předsedou skupiny bude vždy starosta a místopředsedou místostarosta.

Úkolem kontrolní a iniciační skupiny je kontrolovat realizaci strategie MOb Ostrava-Hrabová a dále iniciovat případné změny, aktualizace či další potřebné aktivity, zajišťující naplňování strategie rozvoje MOb a jeho aktualizaci.

Kontrolní a iniciační skupina se má dle schváleného dokumentu (schváleno usnesením zastupitelstva) scházet dle potřeby (na základě podnětu řídící skupiny nebo svých členů), nejméně však jedenkrát ročně.

Jenže starosta Igor Trávníček v tomto i přes usnesení zastupitelstva a mnohačetná upozornění nic neudělal. Na strategický plán nikdo více než rok „nesáhl“, přestože se letos řešily klíčové úkoly z dokumentu (potenciální zdroj zápachu – drtička, realizace družiny, realizace kulturního sálu a samozřejmě finančně supernáročná školka za 80 mil. korun z vlastních zdrojů). Žádná skupina (je jich v dokumentu definováno více) se ani jednou nesešla!

Dokonce zastupitelé v roce 2018 odsouhlasili povinnost Strategii rozvoje MOb průběžně revidovat a z pohledu financování je Strategie rozvoje uváděna jako „základní stavební kámen pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu ale i rozpočtu MOb na následující období (zpravidla rok)“.

Bez jasného termínu je i níže uvedená snaha starosty o uklidnění situace ze dne 6.12. 2019, kdy poslal email zastupitelům. Je nutné však brát v potaz, že rozpočet MOb se bude řešit na jednání zastupitelstva již 16.12. 2019, což znamená, že nám nebude nic z práce pracovní skupiny předloženo, nesešla se:

Vážení zastupitelé,

k diskutované schůzce pracovní skupiny ke strategickému plánu vám sděluji, že jsem v listopadu kontaktoval Ing. Vavrečku s prosbou o nastínění dalšího postupu a o účast na našem jednání.

Vzhledem k jeho značnému pracovnímu vytížení dojde ke svolání prac. skupiny v lednu 2020.

S pozdravem

Igor Trávníček

starosta
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Neplněním usnesení zastupitelstva ze dne 21.9. 2018 se bude zabývat i kontrolní výbor a své stanovisko pravděpodobně předloží již právě na nejbližším jednání zastupitelstva dne 16.12. 2019.

9 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Děkuji Radkovi za tento komentář. Skutečně jsem nepochopil důvody, proč pan starosta v této záležitosti byl a stále je zcela pasivní.
  Vždyť pokračování v činnosti příslušné komise nebylo tak náročné. Žádat o další pomoc od Ing. Vavrečky se mi jeví pro Hrabovou velmi ponižující. Snad ještě si umíme tyto záležitosti zorganizovat sami.Nebo ne?
  Doufám, že nesplněním příslušného usnesení zastupitelstva o strategickém plánu se bude zabývat i kontrolní výbor a vyvodí z toho závěry. Osobně bych doporučoval udělení důtky panu starostovi.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Vladimíre,

   bohužel přeceňuješ reálné možnosti výborů zastupitelstva. Výbor pouze může připravit podklady či navrhnout řešení, ale nemá žádnou výkonnou moc. Není tedy ani v jejich pravomoci udělit navrhovanou důtku. Výbor nemůže přijmout jakékoliv opatření vedoucí k odstranění zjištěných problémů. Zastupitelstvo dokonce nemá povinnost se podněty výborů zabývat, takže pokud není politická vůle, jsou výbory bezzubým orgánem, bez šance cokoliv ovlivnit.
    
   I proto, nyní po změně metodických doporučení ministerstva vnitra, se snažím alespoň o změnu jednacích řádů ve směru zveřejňování zápisů výborů, ať jsou občané informováni o jejich závěrech a zjištěních. Pro větší transparentnost a možnost, aby občan, který se o dění v obci zajímá, získal možnost se na tomto dění ještě aktivněji podílet a měl informace o problémech ve správě jeho obce. Výsledek uvidíme na jednání zastupitelstva 16.12.2019.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Milane,
  respektuji platný zákon o obcích, ve kterém je v § 119 uvedeno:“Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva“.Nic víc, nic míň.
  Takže se nevylučuje v našem případě i důtka starostovi, který nerespektoval příslušné usnesení zastupitelstva a vyvinul minimální aktivitu v pokračování činnosti „Strategické komise“.

  .

  • Milan Slíva jr. říká:

   Podle zákona může kontrolní výbor porušení usnesení zastupitelstva konstatovat, předložit zastupitelstvu, ale to se tím ani nemusí zabývat. Nic víc udělat opravdu nemůže, vše ostatní je na zastupitelstvu.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Hypotetická úvaha. Kdyby se kontrolní výbor jednohlasně rozhodl udělit starostovi za nečinnost v této záležitosti důtku a na zasedání zastupitelstva by tento návrh podpořili alespoň další tři zastupitelé, co by bránilo přijmou toto usnesení? Určitě by to přimělo starostu ve věci strategického plánování ke větší aktivitě.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Jeden z členů kontrolního výboru není zastupitelem, takže by návrh museli podpořit mimo kontrolní výbor další čtyři zastupitelé. To je v současné konstelaci neprůchozí a nejsem přesvědčen, zda by to mělo sebemenší účinek. A to si také nejsem jist, zda by návrh podpořili všichni členové kontrolního výboru.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Budu zcela konkrétní. Předpokládám, že by žádost na pokračování činnosti této komise a vyslovení důtky starostovi za nečinnost podpořili také zastupitelé Dolejška, Strnišťová, Orkáč, Skalský, Kopitzová, Houžvička, Pospěch, Balušek, Šimůnek.
  Vžyť jde evidentně o činnost ve prospěch obce a všech občanů.
  Doufám,že se tento bod bude projednávat na příštím zastupitelstvu a jsem velmi zvědav na výsledek.

 5. Jan Dvořák říká:

  Já ten výrok tehdy řekl především v reakci na vznesenou námitku, že by poslední zastupitelstvo volebního období nemělo dokument schvalovat. Nechtěl jsem, aby půlroční práce přišla vniveč, naopak mi přišlo potřebné, aby tento pracně vytvořený kompromis dosažený napříč politickým spektrem, byl výstupem (bohužel jediným významným) zastupitelstva z toho volebního období. Na novém vedení obvodu bylo následně stanovit priority, provést rozbor zdrojů financování a vypracovat implementační plán, tzn. definovat kroky vedoucí k dosažení deklarovaných cílů. Bude velmi dobře, pokud se touto problematikou bude kontrolní výbor zabývat. Zastupitelstvo musí jednou ročně projednat zprávu o činnosti výborů, takže v rámci ní by obdrželi zastupitelé i stanovisko kontrolního výboru ke Strategickému plánu. Ale cílem by nemělo být ukládání důtek starostovi (ostatně zákon o obcích nic takového ani nezná), protože pak by tu důtku musela za svou nečinnost v této věci dostat celá rada působící od října 2018 do října 2019.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Důtku pro radní, kteří odstoupili právě kvůli toho, že nebyli schopni starostu k ničemu dokopat? Ale tak proč ne… . A kdo dostane pochvalu, že starostu donutil v červnu k alespoň nějaké aktivitě a po letních prázdninách to urgoval, starosta? Já svou „činnost“ jsem schopen doložit, protože jsem nikdy nespoléhal na to, že se mají věci jen říkat, ale musí se hlídat a písemně urgovat. Mimochodem, jednání rady bylo 5.6., náhoda? Ano, v Hrabové jsou všechno náhody;-)
   
  čt 6. 6. 2019 v 12:34 odesílatel Trávníček Igor napsal:
   
  Vážení zastupitelé, představitelé politických stran a hnutí,
   
  v minulém roce jsme připravovali Strategický plán rozvoje Hrabové na nejbližší desetiletí. Materiál je z cca 80% hotov. Schází už jen takové drobnosti k doplnění, jako je kdy plánované akce uskutečnit a kde na ně vzít. K tomu je zapotřebí se sejít a vše dopracovat. Vzhledem k personálním změnám po říjnových volbách Vás prosím o nominace (do 14ti dnů) do komise, která bude na doplnění a kompletizaci plánu pracovat.

  S díky a s pozdravem

  Igor Trávníček
  starosta

[email protected] [email protected]