Návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Finanční a kontrolní výbor se již na svém předchozích jednáních shodl, že Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená Radou MOb Hrabová s účinností od 1.9. 2019 vykazuje sníženou transparentnost oproti předchozím pravidlům pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Proto se členové obou výborů shodli na tom, že vypracují vlastní návrh interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve kterém budou změněny zejm. limity pro zakázky prováděné bez výběrového řízení, limity veřejných zakázek, o jejichž průběhu rozhoduje pouze starosta či místostarosta a veřejných zakázek, o jejichž průběhu rozhoduje rada. V návrhu bude upravena i povinnost uveřejňování veřejných zakázek (od zvoleného limitu) na webových stránkách obvodu, řešeny dodatky smluv, zákaz dělení zakázek a stanoven postup při přípravě zadávacího řízení.

Ve spolupráci s paní Královou zpracoval finanční výbor návrh nové směrnice, ve které došlo zejména k úpravám limitů a některých dalších podmínek. Do již připraveného návrhu pan starosta požadoval doplnění bodu 5.1. Přímé zadání, dle kterého je možné až do výše 2 mil. Kč zadávat veřejné zakázky na vybrané služby (např. projekční služby, právní služby, služby TDI) přímo, bez provedení výběrového řízení, bez průzkumu trhu, pouze na základě zohlednění kvalitativní stránky poskytované služby (dodávky) nebo kvalitativního hodnocení samotného subjektu poskytující dotčenou službu.

Pan starosta byl vyzván k objasnění, proč požaduje toto ustanovení, které je dle názoru FV a KV předmětem snížené transparentnosti a porušením zásady rovného zacházení a diskriminace, dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Pan starosta se vyjádřil, že průzkum trhu by byl i u těchto zakázek prováděn, tzn. nespecifikovaným způsobem by byly zjišťovány ceny obvyklé v místě a čase a pak bychom oslovili (zřejmě nezávisle na tomto zjišťování) již předem vytipovaného zhotovitele, který se již dříve nám nebo někomu jinému osvědčil. Tzn. dle vyjádření pana starosty: „Pokud máme odzkoušeného člověka z více míst, je lepší ho vzít napřímo, bez ohledu na cenu, neboť je důležitější kvalita“.

S touto argumentací finanční ani kontrolní nesouhlasí, neboť nezaručuje, že forma přímého zadání zhotovitele naplní požadavky výše uvedeného ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, tzn. že bude příslušný zadavatel mít vždy průkazná, pravdivá a ověřitelná doporučení o kvalitě dodavatele či služby a prokáže tak, že levnější cena, dosažená výběrovým řízením by nezajistila stejné kvalitativní hodnoty požadovaného plnění. Zároveň tento postup nezajišťuje povinnost plnění pravidel tzv. 3E, tzn. hospodárnost, účelnost a efektivnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a povinnost nakládat s veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře.

Možnost přímého zadání bez výběrového řízení je navíc do nové směrnice zapracovaná, a to v limitu do 200 tis. Kč. Nad tuto hranici proto finanční a kontrolní výbor doporučuje provádět otevřená výběrová řízení, tzn. vč. jejich zveřejňování na webových stránkách či profilu zadavatele.

Usnesení:

Návrh nové směrnice bude definitivně dopracován do konce roku 2019. Poté o něm bude rozhodovat rada, příp. si může zastupitelstvo vyhradit pravomoc v otázce schvalování nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a samo rozhodnout, zda souhlasí se zněním dle návrhu finančního a kontrolního výboru či se zněním dle návrhu pana starosty.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]