Vladimír Slavík: Jednání komise výstavby

Rada MOb schválila mé členství v komisi výstavby dopravy a ekologie. V přihlášce jsem uvedl, že se budu specializovat na problematiku areálu Pilíků a na připravovanou stavbu „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“.

O mých aktivitách v této komisi budu průběžně informovat i čtenáře Hrabovských novin.

Na schůzi komise VDE, která proběhla ve středu 11.12. 2019 jsem v záležitosti Pilíků navrhl uskutečnit poradu vedení Hrabové se zástupcem OKD, s Ing. Tabáškem, s cílem vyjasnit následující problém:

Ministerstvo životního prostředí uložilo OKD povinnost zajistit zpracování odborného posudku, ze kterého by vyplynula mimo jiné i možnost napojení těchto vodních nádrží na okolní potoky a zrušení sedimentačního kanálu včetně čerpačky č.3. Jde o vodní kanál, někdy označován jako „průsakový“, ve kterém se čas od času utopí srnec nebo srnka. V žádném případě to není „ozdoba“ zdejší krajiny, spíše dnes již nepotřebný technologický pozůstatek dřívějšího vodního hospodářství uhelného prádla Dolu Paskov. Předpokládám, že zasypání a zatrávnění této plochy by přivítali především zde žijící srnky a srnci, možná i zajíci a další naši biologičtí příbuzní.

I když byl tento úkol uložen OKD v květnu 2018, požadovaný odborný posudek stále neexistuje. Rád bych si vyslechl od představitele OKD důvody nesplnění tohoto úkolu.

Dalším důležitým úkolem pro OKD bylo posouzení možnosti napojení Pilíků na okolní potoky. Dodnes není jasné, zdali to je možné.

Pokud budu jako člen komise VDE na tuto poradu delegován, mám pro ing. Tabáška připraveny i další otázky.

Druhým mým úkolem je sledování problematiky odlehčovacího kanálu Ščučí. Již mnoho let se připravuje jeho rekonstrukce a zdá se, že v příštích letech se uskuteční. Investorem je státní podnik DIAMO, který je napojen přímo na státní rozpočet. Tento podnik má povinnost odstraňovat následky důlních škod a pokles terénu v jižní části Hrabové patří mezi ně.

Rekonstruovaný kanál by měl zabránit současným únikům vod do okolí a svou zvýšenou kapacitou by měl vyhovět i obdobím se zvýšenými dešťovými srážkami. Stavbu podporují i orgány MS kraje, města Ostravy a Povodí Odry. Počítá se s nákladem cca 115 mil. Kč a s realizací v letech 2021-2022.

Vzhledem k mému věku bych velice rád získal někoho mladšího, kterému bych předal své poznatky, názory a i písemné dokumenty o těchto záležitostech. Ale nikdo se nehlásí.

Jeden komentář

  1. Petr Žižka říká:

    Super zpráva. Věřím, že se kolem Pilíků konečně začne něco zásadního dít…

[email protected] [email protected]