Prověření levnější varianty chodníku/mostku od zastávky k hasičárně v Hrabové

Před schválením rozpočtu Hrabové pro rok 2020 (a výhledu na další roky) jsem se na jednání zastupitelstva ptal na dlouhodobě plánované investice, mimo jiné i na případné odložení realizace chodníku od zastávky Kostelík k hasičárně.

V srpnu 2019 totiž na jednání rady navrhoval starosta Igor Trávníček, aby se chodník vysoutěžil ještě v roce 2019 a realizace se uskutečnila v roce 2020. Jiří Dolejška na tom samém jednání rady požádal úřad o prověření levnější verze mostku.

Právě na jednání zastupitelstva dne 16.12. 2019 jsem požádal starostu o aktuální informace, kdo se prověřováním levnější varianty z rady zabývá a kdy dojde k vysoutěžení a realizaci stavby. Starosta před veřejností přiznal, že se prověřováním nikdo nezabývá a že to dostane za úkol úřednice paní Králová.

Celá tato akce se některým zdá zcela zbytečná a byla vyvolána bývalou radou a to údajně v době po zprovoznění restaurace Na Ščučím kolem roku 2002. Pravdou je, že pokud by to bylo pro kteroukoliv samosprávu takovou prioritou, tak by byl chodník i s lávkou dávno realizován.

Paní Králová mi minulý týden potvrdila následující informaci:

V současné době se nikdo nezabývá prověřením nějaké levnější varianty, protože to by znamenalo zadat zpracování nového projektu s výsledkem nejistým.

Opakovaně odpovídám, že do návrhu  rozpočtu na letošní rok 2020 jsem tuto stavbu zahrnula, ale při přípravě kapitálového rozpočtu byla po vzájemné shodě starosta, tajemník, vedoucí odboru financí a správy majetku a referentem investic tato stavba ze seznamu vyškrtnuta vzhledem k tomu, že prioritou rozpočtu na rok 2020 a další je výstavba mateřské školy a přístavba ÚMOb pro kulturní účely.

Dle řádně zpracované projektové dokumentace a vydaných příslušných povolení byla celá stavba o třech stavebních objektech rozpočtována v roce 2018:

  • SO 101 – zpevněné plochy (chodník) – 287 192,00 Kč bez DPH
  • SO 201 – lávka přes Ščučí – 1 842 013,00 Kč bez DPH
  • SO 701 – oplocení – 7 432,00 Kč bez DPH

K těmto nákladům se ještě připočítávají vedlejší náklady a ostatní náklady, takže celkem je stavba „Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice“ rozpočtována na 2 418 643,00 Kč bez DPH, vč. DPH 2 926 558,00 Kč vč. DPH. Jak je patrné z rozpočtu, tak největší položku tvoří lávka, nikoliv chodník jak je všude prezentováno.

Dále paní Králová v odpovědi na můj dotaz uvedla:

Znovu opakuji, že žádný podnět k prověření nové varianty chodníku k hasičské zbrojnici jsem neobdržela a pokud by k tomu mělo dojít musí o tomto rozhodnou rada a musí se zpracovat rozpočtové opatření na novou projektovou dokumentaci.

V současné době to není možné vzhledem k tomu, že rozpočet je zpracován a žádné investiční a jiné akce se ještě nerozběhly natolik, abychom mohli vykázat nějakou úsporu a tuto použít na nový projekt.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]