Vladimír Slavík: Pasivita naší radnice v záležitosti Pilíků

Tou radnicí míním obrazně  pana starostu a pana tajemníka s jeho úředníky. Vytýkám jim nedostatečný  zájem o oblast Pilíků. V době fungování uhelného prádla Dolu Paskov neměli občané Hrabové příliš velké možnosti využívat tento areál pro  své „volnočasové“ aktivity.

To se změnilo v roce 2017 po zastavení provozu  úpravny uhlí v Paskově. Pro obnovení původních kvalit toto území byly v procesu EIA stanoveny  pořadavky, jejichž realizace měla odstanit všechny ekologické zátěže, vzniklé dřívějším  technologickým užíváním.

Tyto podmínky jsou formulovány v tvz. Závazném stanovisku EIA, které bylo vydáno MŽP v květnu 2018. Pro oblast Pilíků se zde stanovuje nutnost zpracování odborné studie (posudku). Ta  měla vyřešit budoucí způsob přítoku vod do rybníků, posoudit nezbytnost existence průsakového kanálu a určit způsob  dalšího  využití jímky pod odvalem D2.

Tyto technické materiály  (posudek, resp. studie) stále neexistují a naší radnici, konkrétně starostovi a tajemníkovi,  to vůbec  nevadí! Zpracování uvedených odborných materiálů měla zajistit firma OKD.

V průběhu procesu EIA, konkrétně v červnu 2017, vyšel v Hrabovských listech článek s názvem „Pilíky, Pilíky, snad nevyschnou ty naše rybníky“. Obsahoval rozhovor tehdejšího šéfredaktora Hrabovských listů pana Petra Žižky s mluvčím OKD panem Čelechovským a s vedoucí zdejšího stavebně správního odboru Ing. Faicovou.

Na otázku o dalších plánech OKD v této oblasti pan Čelechovský prohlásil: „V současné době je v řešení projekt zachování Pilíků tak, aby zde byl zachován přirozený vodní režim“. Od té doby již uplynuly téměř tři roky a slibovaný technický projekt stále neexistuje!

Dotaz na neexistenci vhodné příjzdové cesty k Pilíkům (včetně cyklostezky) komentoval pan Čelechovský takto: „Bude-li to zájem veřejnosti, je OKD ochotno o tom jednat“. Jsme připraveni zabývat se případnými návrhy“. Tou veřejností byla zřejmě myšlena naše samospráva. Není mi známo, že by pan starosta Hrabové této nabídky k jednání o příjezdových cestách k Pilíkům využil.

Další otázka ve věci budoucnosti Pilíků směřovala na vedoucí stavebně správního odboru Ing. Faicovou. Sdělila, že městský obvod má eminentní zájem, aby Pilíky zůstaly zachovány jako přirozené rybníky. Postěžovala si, že OKD stále nepředložily požadovanou studii.

Ta studie neexistuje ani v únoru 2020! V duchu si kladu otázku, proč se neřešil tento problém v součinnosti s příslušnými odbory  Magistrátu města Ostravy, případně i  úředníky MS kraje? Vždyť ti všichni se podíleli svými  kladnými stanovisky v procesu EIA na  zachování zdejších rybníků.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]