Zelená Hrabová: Údržba a péče o Šídlovec

Poprosil jsem Janky hrabovjanky ze spolku Zelená Hrabová, aby mi zaslaly zápis ze společné schůzky s úřednicí Lenkou Chamrádovou. Tato schůzka, která proběhla v pátek 28.2. 2020, se týkala údržby a péče o Šídlovec (jedno z největších veřejných prostranství na území Hrabové).

Čištění silnic III. třídy

V současné době není pro čištění místních komunikací zajištěno dočasné dopravní značení, dle zkušeností z OVAJIH toto není všelékem, ale ve spolupráci s Městskou policií lze postupně většinu aut v dohodnutém termínu z komunikací pro čištění „dostat pryč“.

Silniční správní úřad ve spolupráci s odborníkem na organizaci dopravy a dopravním inspektorátem zajistí operativní návrh. Lze předpokládat, že pro realizaci by mohlo být připraveno na příští sezónu (2021), bude záviset i na finanční náročnosti realizace. Čištění by pak mělo probíhat 1x v období březen/duben, 1x v období listopad/prosinec.

Do příští sezony 2021 zajistí úřad dopravní značení (doposud tento systém v Hrabové chyběl), to proto, aby byly ulice čištěny bez parkujících aut, která budou pomocí značky upozorněna, že bude ten a ten den probíhat čištění. Budou odkázána parkovat na jiné ulici, která ten den čištěna nebude.

Čištění chodníků od plevele

Pravidelná kontrola česel, sbírání odpadků na Šídlovci a dalších veřejných prostranství na území Hrabové – vše závisí na počtu pracovní čety. Momentálně se četa skládá pouze ze dvou pracujících mužů a jednoho pracovníka, který je na dlouhodobé nemocenské (tedy nepracující).

S jednou vedoucí a dvěma pracovníky se čistota veřejného prostoru na území Hrabové zajistit nedá (můžeme poskytnout převzaté zkušenosti z obvodu Krasné Pole, kdy s paní tajemnicí bylo vše konzultováno. Má k dispozici na menší plochu 6,59 km2 4,5 pracovního úvazku + 2 brigádníci přes léto, podněty zadává převážně starosta, který je velmi často v terénu a danou obec sleduje, aby byla čistá a prosperovala. Podněty z terénu pak také zadává tajemník).

V naší Hrabové o rozloze 9,2km2 jsou dva pracovníci velmi málo. Nedivme se, že vše probíhá JEN na základě nahodilých podnětů převážně z řad občanů. Je postrádána koncepce a nadhled, řád, harmonogram prací s promyšlenými kroky dopředu. Pokud chceme hezké, čisté prostředí, kde žijeme, musíme apelovat na zvýšení počtu pracovníků zajišťujících úklid, údržbu a péči o celé území Hrabové či apelovat na koncepčním řešení, které bude fungovat a zajišťovat to, čeho se jako občané Hrabové dožadujeme).

Zasypání děr

Mapka námi zpracována a předána obecnímu úřadu.

Mapka námi zpracována a předána obecnímu úřadu.

Sušáky a klepače na Šídlovci

V současné době se zde vyskytuje 237 ks sušáků a klepačů. Jejich oprava by po nacenění stála cca 330 tis. Kč. Naším dobrovolným úkolem je znovu obejít bytové domy a občany informovat o odřezání většiny sušáků a klepačů. Cílem je ponechat co nejmenší počet. Oprava jednoho sušáku stojí cca 1 500 Kč. Klepáče se pravděpodobně postupně odstraní všechny.

Odpadkové koše

Zpracovaly jsme a obecnímu úřadu předaly mapku s doporučením na umístění nových odpadkových košů. V současném rozpočtu s nimi není počítáno, takže bude záležet i na zvoleném typu a nákladech na realizaci. Do příští sezony (2021) bude naceněno a předloženo s návrhem k realizaci.

Odpadkové koše / lépe řečeno popelníky pro obchod Budoucnost – prostranství ve vlastnictví BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Petra Křičky 2863/17a, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava. Je třeba s vedením domluvit, aby zakoupilo popelníky a umístilo je před obchodem BUDOUCNOST. Také chceme, aby byla zajišťována čistota okolo obchodu, kde se kromě sběrných nádob na tříděný odpad vyskytuje velké množství odpadků.

Dotace – stromy, Velká dešťovka

Sázení stromů – dotace

Dotační titul existuje, je možnost a nabídka pomocí firmy SDO TECHNIKA s.r.o. na dotaci dosáhnout. Tento prostředník po poplatku zajistí úspěšný průběh dotačního řízení s vítězným koncem – poskytnutí dotace. Máme k dispozici místa, kam by bylo hezké nové stromy vysadit. Naším úkolem je vymyslet název projektu pro případné dotační řízení.

Cesta u garáží – dotace Velká dešťovka

S SDO TECHNIKA s.r.o. byla projednána možnost dotace na úpravu, zejména odvodnění komunikace u garáží vedle lesního parku Hrabovjanka, s výsledkem negativním. Paní Batelková zjistí možnost dotace na realizaci ekologického propustného povrchu ZAPA DROP. (Současný stav nezpevněné plochy je tristní. Úřad jsme o žalostném stavu cesty informovaly spolu s dalšími občany minulý rok. Pracovníci VPP se ujali „opravy“. Po necelém roce je stav komunikace opět stejný, jako před „opravou“, tedy cesta je opět plná děr a prohlubní. Úřad jsme v době již plánovaného opravení cesty pracovníky VPP upozorňovaly na to, že oprava zcela určitě nebude dostačující. Úřad nám „přislíbil“, že pokud oprava nebude dostatečná, bude další opravu komunikace řešit koncepčněji. Argumentace typu, že cesta není frekventovaná a důležitá, nám přijde lichá. Cesta je hned vedle Lesního parku Hrabovjanka a troufáme si tvrdit, že právě tudy již od brzkého jara do pozdního podzimu proudí velké počty lidí. Nehledě na to, že v blízké době zde bude také páteřní spojení sdílených kol – bikesharing).

Sad mladých v Hrabové

Krásná myšlenka, velmi komplexně těžká realizace. Sad mladých funguje snad jen v obvodě Ostrava-jih (mnohem více obyvatel, kteří žijí v paneláku a to ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy a zelení, s.r.o. V čem tkví ona spolupráce s městskými lesy, ve kterých jsou vytipované plochy k sázení mladých stromků na počest narození potomka?

Stromky se sází do klimaticky příznivého prostředí lesa na určené plochy, o stromky se starají Ostravské městské lesy – pravidelná zálivka pomocí cisterny, ořez větví, monitoring, případní škůdci, při sázení nového stromu – odborné vyhloubení díry pro mladý strom, nákup dřevěné ohrádky a její přesná instalace kolem stromu, správně zvolené druhy stromů k výsadbě, smlouva o pořízení stromku mezi obvodem a zákazníkem – rodičem, tzn. administrace, řádná a včasná platba za tuto poskytnutou službu, vytvoření tabule se jmény stromů – novorozenců atd atd. Vskutku krásná myšlenka!

Velký podíl na realizaci má právě skutečnost, že probíhá ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy a zelení, s.r.o. na jejich území v Bělském lese. V Hrabové by toto vše musel zajistit obecní úřad, zřejmě dodavatelsky + najít někoho, kdo by se tomu věnoval po administrativní a organizační stránce.

Možná by se našla jiná forma, jak umožnit rodičům, kteří o něco podobného mají skutečný zájem, aby ve spolupráci s obcí, na pozemku obce mohli za předem dohodnutých podmínek realizovat sami.

Kruhové objezdy

Vynikající myšlenka, krásný vzhled obce i díky novým osázeným kruhovým objezdům. Opět problém v naší Hrabové – kdo se bude o kruhové objezdy starat? Na vše se dá najít řešení. Jinde v obcích se o kruhové objezdy starat dokáží. Opět tedy otázka na vedení – bude se o kruhové objezdy starat firma?

Nebo snad naši pracovníci VPP, kteří nestíhají základní věci, protože jich je žalostně málo a protože zde rovněž chybí odbornost? (Jak zastříhávat stromy, keře = chybí „zahradník“ Hrabové, jak práci dodělat celou a ne jen do půlky – vynořil se někde důležitější podnět, který se musí hned teď vyřešit, ale bohužel k dodělání předchozího podnětu – úkolu – již nedojde).

Ořez náletových dřevin u Pilíků

Ořezávku provedl ČEZ (zasahovalo do el. vedení). Zjistit, zda je to dostačující či zda je nutno ještě někde v této lokalitě prořezávku uskutečnit.

Rezavé dopravní značení

Fotky všech dopravních značek navržených k výměně jsme poskytly, v mapce označily a obci předaly. Dle sdělení silničního správního úřadu bude předáno k nacenění a o realizaci bude následně rozhodnuto dle disponibilních finančních prostředků.

Sepsáno: Jana Batelková a Jana Václavíková

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Czech -> Czech…
    • Create a new word list…
  • Copy

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]