Primátor přijal stížnost občanů ve věci “Kanalizace v jižní části Hrabové”

V pondělí 9. března 2020 jsem obdržel vyrozumění od vedoucí odboru legislativního a právního Mgr. Renaty Kolkové, MPA, která byla pověřena, aby petičnímu výboru oznámila, že byla naše stížnost posouzena podle svého obsahu jako uplatnění práva občana obce a orgány obce ji vyřídí bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Vážený pane,

statutární město Ostrava (dále jen „město“) obdrželo dne 24. 2. 2020 písemnost adresovanou primátorovi Ing. Tomáši Macurovi označenou jako Žádost o vysvětlení a zjednání nápravy a Magistrátem města Ostravy (dále jen „magistrát“) evidovanou pod č. j. SMO/107966/20, která se dle svého obsahu týká přípravy realizace výstavby splaškové kanalizace v městském obvodě Hrabová (dále jen „předmětná písemnost“). Dle textu předmětné písemnosti jste osobou, která ve vztahu k městu zastupuje její podatele.

Sděluji Vám, že primátor, který se s obsahem předmětné písemnosti seznámil v den jejího doručení městu, přípravou jejího vyřízení pověřil odbor legislativní a právní magistrátu.

Dále Vám k Vaší žádosti připojené jako příloha k předmětné písemnosti sděluji, že předmětná písemnost byla dle Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 3/2013 ze dne 25. 3. 2013 posouzena podle svého obsahu jako uplatnění práva občana obce dle § 16 odstavce 2 písmene g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů [p]odávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Na postup vyřizování předmětné písemnosti dopadají Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí schválená usnesením rady města č. 9094/RM1014/118 ze dne 21.1.2014.

S pozdravem

Mgr. Renata Kolková, MPA
vedoucí odboru legislativního a právního

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]