Povodí Odry odtěží nánosy v části Ščučí

Státní podnik Povodí Odry si objednal odtěžení sedimentu z potoku Ščučí v úseku mezi ulicemi Paskovská a Na Farském v Ostravě-Hrabové.

Pro odstranění nežádoucího stavu je nutno provést odtěžení sedimentů včetně pomístní náletové vegetace (trávy, rákos, křoviny) na vodním toku Ščučí v k.ú. Hrabová. Práce budou prováděny částečně ručně a částečně strojně. Sediment bude odvezen na skládku a zlikvidován dle platných předpisů a nařízení.

Začátek realizace: duben 2020
Ukončení prací: 29. květen 2020
Cena prací činí 287.127 Kč bez DPH.

Aktuální stav vodního toku u ulice Na Farském

Aktuální stav vodního toku u ulice Na Farském

Zhotovitel se zavazuje, že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Zdroj: Veřejná zakázka Povodí Odry

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]