Květa Hrabovská: Můj dotaz ohledně víceprací na školce za 3 mil. korun nebyl zcela zodpovězen

Vážený pane starosto, vážený pane tajemníku,

Odpověď na dotaz ze dne 30.9. 2020 mi sice doručena byla, avšak na můj dotaz nebylo zcela odpovězeno.

Žádala jsem o vyčíslení všech realizovaných víceprací, provedených zhotovitelem před uzavřením Dodatku č. 1 k SOD a provedených zhotovitelem mezi uzavřením Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k SOD.

Ve Vašem vyjádření je uvedeno, že v průběhu realizace stavby je na pravidelných kontrolních dnech projednáván průběh prací, vč. případných změn, které mají dopad na cenu prací. S tímto vyjádřením souhlasím, ale podle mého názoru a podle platné SOD je nutno tyto případné změny, které mají dopad na zvýšení ceny díla (vícepráce) PŘED JEJICH REALIZACÍ, odsouhlasit formou dodatku k SOD. Tzn. vyčíslení na kontrolních dnech je pouze informativní a předběžné. Pokud jsou vícepráce zhotovitelem provedené pouze na základě zjišťovacího protokolu, tak podle mého názoru nemá zhotovitel nárok na jejich proplacení.

Proto jsem žádala o stanovisko, zda případné vystavené faktury zhotovitele na vícepráce, provedené před uzavřením Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 BUDOU zhotoviteli vráceny jako neoprávněné s odvoláním na výše uvedené ustanovení čl. VII. odst. 6. SOD.

Vaše vyjádření, že k dnešnímu dni nebyla vystavena a proplacena žádná faktura na provedené práce není odpovědí na dotaz, zda BUDOU případné nároky na úhradu těchto víceprací zamítnuty podle citovaného ustanovení č. VII. odst. 6. SOD.

Žádám proto o odpověď na tento dotaz, neboť se obávám, aby případným proplacením došlých faktur za provedené vícepráce nedošlo k neoprávněnému vynaložení finančních prostředků obce.

Děkuji za odpověď.

V Ostravě-Hrabové dne 13.10.2020

Květoslava Hrabovská

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]