Petice: Oprava místní komunikace v ul. Bělské

Zapomenutá oblast, respektive část městského obvodu, kde chybí kanalizace, veřejné osvětlení a kvalitní povrch cest. Přitom se jedná o jednu z nejkrásnějších oblastí v Hrabové, na samotné hranici mezi významným krajinným prvkem „Na rybnících“ a zastavěnou plochou. Někdy se používá název „Hrabovské mokřady“, takže možná proto se jedná o oblast “zapomenutou”.

Část ulice Bělská od mostku k ulici K Pilíkům

Část ulice Bělská od mostku k ulici K Pilíkům

Již před čtyřmi roky (2017) napsal Magistrát města Ostravy o napojení přilehlé lokality K Pilíkům na pozemní komunikace následující pasáž, která se bezprostředně dotýká dané petice:

  • Řešená lokalita je dopravně napojena na stávající komunikaci v ulici K Pilíkům. Z ul. Paskovské se lze k řešené lokalitě dostat dvěma způsoby: jednak ul. Poplužní a pak ul. K Pilíkům a jednak ul. Bělskou a pak krátkým úsekem ul. K Pilíkům.
  • V současnosti je z hlediska zajištění dopravní dostupnosti výhodnější druhý způsob –tj. z ul. Bělské, která má až na úsek (cca 150m) od mostu přes potok Ščučí po křižovatku s ul. K Pilíkům poměrně dobré parametry.
  • Doporučujeme provést rekonstrukci nevyhovujících přístupových komunikací k rozvojovému území tak, aby vyhovovaly parametrům obslužné obousměrné komunikacea bylavsouladu svyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Ulice Bělská je jen kousek od "Hrabovských mokřadů"

Ulice Bělská je jen kousek od “Hrabovských mokřadů”

 


PETICE
Oprava místní komunikace v ul. Bělské

Statutární město Ostrava — městský obvod Hrabová Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice oznamujeme, že nesouhlasíme s postupem a způsobem oprav předmětné komunikace a žádáme sjednání nápravy.

V r. 2020 byla část komunikace opravena — v celém rozsahu p. p. č. 1302/7 a z nepochopitelného důvodu pouze na části p. p. č. 1302/9, a to technologií, která se ukázala jako nevhodná, protože již dnes jsou na povrchu komunikace výtluky. Žádáme proto o provedení povrchu komunikace, tak jak ukládá legislativa a dotčené normy tj. v zastavěném území bezprašný zpevněný povrch.

Tomu odpovídá např. povrch z asfaltových betonů. Dopředu odmítáme Vaši argumentaci, že:

  • takovou úpravu nemůžete provést dokud nebude provedena nová splašková kanalizace v ulici, protože předmětná kanalizace bude proveden nejdříve za deset let, a to je hranice životnosti asfaltových betonů. Tento časový údaj k realizaci kanalizace dovozujeme z dopisu Mgr. Bajgarové, náměstkyně primátora i ze skutečného stavu dané věci: projekt není a neprojektuje se, potom bude následovat územní a stavební řízení, výběr zhotovitele atd., a proto odsouvání úpravy povrchu místní komunikace je nedůvodné;
  • nemáte potřebné finanční prostředky, když s tímto tvrzením nesouhlasíme, protože představitelé Obce pravidelně vystupují s tím, že „Hrabová je bohatá” a dále je nutné vzít v úvahu i způsob rozdělování peněz. Na předmětnou část místní komunikace je sjezdy napojeno celkem devět novostaveb rodinných domů, když každý stavebník odvedl do státního rozpočtu min. 1 mil. Kč tzn., že ze státního rozpočtu byly v rámci přerozdělení daní převedeny do obecního rozpočtu min. 3 mil. Kč a nevidíme tedy důvod, aby min. 1/3 jich byla využita pro jejich plátce, a to bez zbytečného odkladu.

Za petiční výbor:

Autoři petice: Rezidenti ulice Bělská

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]