Evidence zápachu: Zápis z jednání u kulatého stolu

Dne 2. srpna zorganizoval Magistrát města Ostravy v Průmyslové zóně Hrabová jednání u kulatého stolu, na kterém se probírala problematika zápachu, který pochází z průmyslové zóny Hrabová. Dovolím si tímto zveřejnit zápis, který mi byl jako účastníkovi akce (za evidenci zápachu na hrabova.info) zaslán.

Zápis z jednání konaného dne 2.8. 2021
Jednání u kulatého stolu – zápach z průmyslové zóny Hrabová
Administrativní budova CTOffice, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava

Přítomni: dle prezenční listiny

Zdroje pachových látek a obtěžující zápach z průmyslové zóny Hrabová. Návrh možností pro zlepšení komfortu života občanů městských obvodů Ostrava-Jih, Hrabová a Nová Bělá.

Průběh jednání

 • Jednání zahájila ve 14:00 hod náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Přivítala všechny zúčastněné a požádala o jejich představení.
 • P. Pivovarová (CTPark) popsala historii CTParku a představila zástupce firem průmyslové zóny. Jedná se o plochu pro lehký průmysl, 80 ha. Aktuálně sídlí v parku cca 70 firem. Největší zástupci jsou Brembo Czech s.r.o., ITT Holdings Czech Republic s.r.o., HP Pelzer s.r.o., Grupo Antolin Ostrava s.r.o., Sungwoo Hitech s.r.o., Hyundai. Haly postaví CTP a následně jsou pronajímány, provádí správu budov. Většina firem sídlí v parku dlouhodobě s následným rozšířením. CTP zajišťuje všechna povolení např. posouzení vlivu na ŽP, územní rozhodnutí, stavební povolení, v první fázi i technologii nájemce. Uvedla, že jsou všechny haly povolené na daný provoz, který je v hale umístěn.
 • M. Bednář (Ostrava-Jih, starosta) sdělil, že jednání je na základě dlouhodobých stížností občanů, že je potřeba zjistit stav a historii i v jiných městských obvodech. Požaduje právní názor, zda je možné zajistit nezávislého auditora, který navštíví haly a zjistí původce zápachu. Tuto možnost vidí jako jediné východisko.
 • M. Novák (za občany) informoval zúčastněné o svých obavách o vlivu zápachu na zdraví lidí, požadoval vysvětlení postuu povolování provozovaných technologií v průmyslovém parku. Sdělil, že došlo ke zhoršení situace od roku 2010, jedná se o kovový a plastový zápach. Požaduje po úřadech nejtvrdší postupy a instalaci technologie s vysokou účinností. K vyjádření pana Nováka se připojil K. Sekel (za občany), který potvrdil také své obavy o vlivu zápachu na zdraví a pozval provozovatele k návštěvě.
 • P. Pivovarová upřesnila, že nájemci hal musí dodržovat zákonné podmínky, v případě nového nájemce haly se provádí změna užívání.
 • K. Šebestová vysvětlila, že na toto jednání byly přizvány také firmy, které byly určeny jako možné zdroje zápachu ve studii (Studie č. 20180413 STUDIE PACHOVÝCH LÁTEK OSTRAVA HRABOVÁ ze dne 27.6.2018, zpracovatel ODOUR, s.r.o.), kterou zadala Česká inspekce životního prostředí. Jedná se o Brembo Czech s.r.o., ITT Holdings Czech Republic s.r.o., GRUPO ANTOLIN Ostrava s.r.o., Sungwoo Hitech s.r.o., HP-Pelzer s.r.o. Ostrava, FEVE s.r.o.
 • R. Hybnerová (KÚ MSK) vysvětlila, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydává jako první krok pro stavební úřad závazné stanovisko. K prázdným halám se nevyjadřují.
 • Následně probíhala diskuse o postupu procesu EIA. Zástupci provozovatelů sdělili, že jim KÚ MSK stanovil podmínky přísnější než stanovuje legislativa. Jsou pravidelně kontrolováni Českou inspekcí životního prostředí. D. Svobodová (ČIŽP) potvrdila, že ČIŽP při kontrolách provozovatelů zdrojů provádí také kontrolu provozních deníků, kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů.
 • F. Jedelsky (Brembo) sdělil, že po roce 2018 došlo k velkým investicím na instalaci technologie na snižování zápachu, bude instalován další filtr, pravidelně provádí dny otevřených dveří. V současnosti mají 95% zařízení svedeno na filtry.
 • L. Bahr (Ostrava-Nová Bělá, starosta) potvrdil, že investice Bremba situaci výrazně zlepšila, největším původcem zápachu je v současnosti ITT.
 • J. Prášil (ITT) uvedl, že mají podmínky provozu stanoveny KÚ MSK, jsou nuceni také zákazníky být ekologičtější. Jejich provoz neumožňuje stáhnout vzduch do jednoho výduchu, každá technologie má tedy samostatný výduch. Technologie, která je využita v Brembu, nemůže být použita v jejich provozu.
 • I. Trávníček (Ostrava-Hrabová, starosta) opětovně zmínil možnost vstupu odborníka do provozů, ze závěru by mohlo vyplynout pro ostatní, že takové parky mají být ve vzdálenějším dosahu od města. Následně vyzval zástupce průmyslových podniků, aby umožnili vstup do provozu.
 • R. Orkáč (za občany) sdělil, že charakter zápachu je v současné době jiný než v minulosti. Jako původce zápachu v minulosti označil Brembo. V současné době se jedná o jiný zápach než v roce 2018. Dále vznesl požadavek na instalaci meteorologické stanice v CTParku.
 • P. Pivovarová potvrdila, že problém historicky existuje a že CTP se chce určitě podílet na zlepšování kvality ovzduší, také z důvodu možného příchodu nových investorů. Ze strany CTParku nabídla maximální spolupráci.
 • K. Šebestová vyzvala zástupce průmyslových podniků o souhlas se vstupem odborníka do provozu a zároveň vznesla dotaz, zda by CTPark investoval do nákupu meteostanice.
 • J. Prášil (ITT) sdělil, že umožnění vstupu odborníkovi nemůže slíbit, do provozu však mají přístup zástupci ČIŽP a KÚ MSK, kteří provozy kontrolují.
 • R. Orkáč (za občany) uvedl, že se domnívá, že se jedná o více zdrojů zápachu. Identifikace zdroje by byla možná dle směru větru.
 • L. Hellebrandová (ZÚ OVA) uvedla, že meteostanice by mohla sloužit k jednoduchému vyloučení zdroje podle srovnání směru větru a stížnosti. Dále popsala zkušenosti s měřením u jiných zdrojů např. laguny Ostramo. ZÚ OVA nabídl i monitoring měřicí stanicí, který je ale finančně náročnější s tím, že závěr z měření může být takový, že se jedná pouze o zápach.
 • Z. Němečková Crkvenjaš (MSK) uvedla, že je nutné občanům dokázat, že se nejedná o nebezpečné látky. Ve spolupráci s VŠB-TUO by bylo možné umístit čidla (elektronický nos), s tímto měřením však nejsou zkušenosti a měření je velmi finančně náročné. Bylo by možné také přemístit měřicí stanici na dlouhodobý monitoring. Následně vyzvala všechny ke spoluúčasti.
 • L. Hellebrandová (ZÚ OVA) potvrdila, že se jedná o čidla, která se ve světě využívají a mohla by posloužit k zorientování. Dále sdělila, že měřicí vůz, který financuje město Ostrava bude přistaven na 14 dnů ve vybrané obytné zástavbě.
 • K. Šebestová uzavřela jednání se závěrem:
 1. V měsíci září bude na 14 dnů umístěn měřicí vůz ve vybrané obytné zóně. Měřicí vůz financuje město Ostrava a provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Vhodné místo bude vybráno ve spolupráci se starosty městských obvodů, městem a Zdravotním ústavem v termínu do 27.08.2021.
 2. CTPark projedná se ZÚ OVA financování stejného měření v areálu CTParku z důvodu možného srovnání. Na základě cenové nabídky bude CTParkem upřesněno, zda se bude jednat o měření na 14 dnů nebo dlouhodobější. Termín: 27.08.2021.
 3. Projednat s KÚ zadání analýzy, prohlídka provozů, možnost zapojení VŠB-TUO.
 • Měření vozem bude realizováno v měsíci září z důvodu celozávodních dovolených. Následně bude svoláno 3. jednání u kulatého stolu. O tomto jednání budou všichni zúčastnění informováni.
 • K. Šebestová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání s tím, že z jednání bude vytvořen zápis, který bude zaslán všem zúčastněným.

Zpracovala dne 6.8. 2021 Gabriela Babincová
Schválila Kateřina Šebestová náměstkyně primátora

Zápis v PDF

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]