ČEZ Distribuce: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů

Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

Dle energetického zákona mají vlastníci nemovitostí tyto povinnosti:

 • Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.
 • Umožnit vstup a vjezd pověřeným pracovníkům provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.
 • V ochranném pásmu distribuční soustavy je zakázáno vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m.
 • V ochranném pásmu podzemního vedení distribuční soustavy je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 • V lesních průsecích umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele distribuční soustavy udržovat volný pruh o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Náklady na údržbu tohoto pruhu jdou na vrub provozovatele distribuční soustavy.
 • V ochranném pásmu i mimo něj se zdržet jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy.
 • Každoročně zasílá společnost ČEZ Distribuce, a. s., na města a obce žádost o zveřejnění upozornění k odstranění a okleštění stromoví způsobem v místě obvyklým.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů

Informace od ČEZ Distribuce

Informace od ČEZ Distribuce

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy. Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 • u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
  • 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob,
  • 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob.
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.
 • u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 7 m,
  • izolované vedení 2 m.
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.
 • u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 12 m.
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]