Aktuální informace ke zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí

Je známo, že jižní část obce je postižena poddolováním. “Možné důsledky si uvědomovala příslušná místa již v devadesátých letech minulého století a proto byl zde vybudován tvz. odlehčovací kanál Ščučí, který měl zabránit vzniku bezodtokové kotliny oblasti zvané Rybníky.” napsal v minulosti na svém blogu pan Slavík.

V roce 2019 měla být zahájena realizace tzv. „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, která má řešit odvodnění průmyslového areálu v Hrabové.

Vyústění odlehčovacího kanálu do řeky Ostravice

Vyústění odlehčovacího kanálu do řeky Ostravice

V roce 2018 napsal ve svém článku pan Slavík o plánovaných stavbách následující vysvětlení:

„V případě větších dešťů hrozí zaplavení zdejších provozoven. Přebytečná voda má být odvedena přes jižní konec Hrabové do Ostravice. Bude nutno postavit nový most přes Paskovskou a taktéž se bude navyšovat část cyklostezky, vedoucí od Bělské ulice k restauraci Ve Dvoře (větev P). Na velké ploše pastvin zde vznikne dokonce suchý poldr a nový regulační uzel, regulující množství vody do koryta Ščučí a do Ostravice“

Aktuální informace ke zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí

Realizace sanačně-rekultivační stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ je součástí programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, který je financován Ministerstvem financí České republiky. Část této stavby povoluje místní stavební úřad, proto jsem položil paní Hany Šochmanové z našeho úřadu následující otázky (přikládám i její odpovědi):

1. V jakém stavu je stavební povolení?

Stavba vyžaduje 3 stavební povolení:

  • vodní díla (povolení je vydáno MMO OŽP)

  • úprava ul. Paskovská vč mostu a dočasných točen MHD (povolení je nutné vyřídit znovu u odboru dopravy MMO, protože mu propadla platnost)

  • úprava místních komunikací včetně mostů a propustků (žádost o stavební povolení je podána u zdejšího stavebního úřadu, zatím nebyly dodány všechny potřebné doklady).

2. Na co se aktuálně čeká?

K vydání stavebního povolení zdejšího stavebního úřadu chybí dodat: souhlasy několika vlastníků na situaci stavby; seznam sousedních pozemků, které budou při výstavbě používány (pokud v seznamu bude některý pozemek mít vlastníka, od kterého ještě nebyl dodán souhlas, bude nutné dodat i jeho souhlas). Protože z dodaných výkresů není zcela zřejmé, na kterých pozemcích se nachází část stavby, kterou povoluje zdejší stavební úřad, přislíbila zástupkyně firmy DIAMO, že dodá výkresy, na kterých bude zakresleno, které pozemky jsou touto částí stavby dotčeny.

3. Jak se k tomu staví DIAMO (termín realizace, financování)

Cituji vyjádření zástupkyně firmy DIAMO z dnešního dne (24.10. 2022):

 „Státní podnik DIAMO po zajištění stavebních povolení připraví zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a odešle ji na ministerstvo financí (předpoklad 1. Q 2023). Ministerstvo financí  následně  vyhlásí veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Časový horizont zahájení stavby bude upřesněn po ukončení veřejné zakázky a ve spolupráci s vybraným zhotovitelem.“

4. Máte nějakou dokumentaci k zaslání? Situační výkres, atd

Dokumentace části stavby, kterou povoluje zdejší stavební úřad, je u mě. Nemám projektovou dokumentaci v digitální formě. Zasílám scan přehledné situace z projektové dokumentace.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]