Hrabová: Historie knihovnictví v Hrabové

První knihovnu v Hrabové založil správce školy František Bartoník na začátku svého působení v Hrabové, tj. v letech 1882-83. S Inocencem Mutinou sbíral po Hrabové dům od domu milodary pro knihovnu. Za tyto peníze zakoupil knihy, jež byly umístěny ve škole.

V roku 1889-90 byl založen „Čtenářský spolek“ jemuž byly odevzdány knihy ze školy a jiné získal spolek darem od občanů. Spolek sám zakoupil několik nových knih a zřídil knihovnu, jež byla umístěna v hostinci Jana Chlupatého. Asi roku 1898 byla po obci provedena sbírka na knihovnu, jež vynesla 30 zlatých a za to bylo zakoupeno mnoho nevázaných knih. Knihovnu čtenářského spolku uspořádali učitelé V. Kovář a Štěpán Němec.

Po založení spolku „Omladina“ v roce 1897, který založil vlastní knihovnu a odebíral časopisy, začala činnost „Čtenářského spolku“ upadat. Bohdan Vašek z Vítkovic měl známého v Praze, jenž mu pro knihovnu „Omladiny“ vypomohl asi 100 knihami a svazky novin. Tato knihovna byla umístěna v hostinci Marie Černé „U lípy“. V obci byly tedy tehdy dvě spolkové knihovny, jež byly spravovány spolkovými funkcionáři a dle jejich horlivosti fungovaly. Prvním knihovníkem „Omladiny“ byl Jan Pajorek, po něm v roce 1898 Jan Homola. Posledním knihovníkem byl hostinský K. Rozehnal.

V květnu roku 1908 byla založena Obecní jubilejní knihovna. Obec pro ni zakoupila od kaplana Grace 112 svazků knih. Kromě toho několik knih darovali občané Mutina a Chlupatý. Vazbu těchto darovaných knih provedl pan Mácha v Brušperku. Skříň pro knihovnu vyrobil stolař Felix Dvorský. Jelikož již v té době neexistoval “Čtenářský spolek”, byla jeho sbírka knih přesunuta z hostince u Chlupatých do nové knihovny. Skříň z hostince pana Chlupatého byla darována hasičskému sboru.

Obecní jubilejní knihovna byla umístěna v síni domu Ludvíka Staňka č. 136 a celkem obsahovala 393 knih. Prvním knihovníkem byl Jan Mutina za jehož pečlivého vedení knihovna vzkvétala. Když si pan Mutina pronajal hostinec Jana Černého „U Lípy“, knihovna byla přesunuta do nové školy.

Vypůjček bylo 205 (v roce 1910), 477 (v roce 1911), 477 (v roce 1912). Knihy byly půjčovány později jen vojínům v lazaretě. Jelikož se nevedla žádná evidence výpůjček knih, mnoho knih se poztrácelo.

Po první světové válce byla knihovna zreorganizována dle zákona a obnášela 256 svazků. Státní knihovník Leopold Calábek schválil v roce 1922 knihovní řád. Prvním knihovníkem byl ustanoven František Figar a po něm se stal knihovníkem v roce 1923 učitel Zdeněk Oliva za roční odměnu 500 Kč. Kromě pravidelné roční dotace obce ve výši 2 000 korun obdržela knihovna dar 2 000 korun od Vítkovických železáren. V roce 1923 měla knihovna 566 svazků knih, vypůjčovatelů bylo 107, půjčeno bylo celkem 2 499 knih, průměrně 62 týdně.

Kromě této obecní knihovny si založily některé spolky své vlastní. Sbor dobrovolných hasičů měl knihy odborné, DTJ a Sokol měli knihovnu s odbornými a zábavnými knihami. Hojné byly i soukromé knihovny.

Knihovna po roce 1989

Do roku 1991 se nacházela knihovna na Šídlovci v domě na ulici V. Huga 8 (nyní se zde nachází Večerka po ruce). Knihovna v Hrabové tehdy nabízela donášku knih zdarma, bezplatné půjčování pro čtenáře od 70 let, půjčování dětem (5-15 let) za roční půjčovné 10 Kčs, půjčování dospělým za roční poplatek 20 Kčs (půlročně 10 Kčs), půjčování zahraničních časopisů (poplatek 5 Kčs na týden) a burzu knih. Ke konci roku 1991 měla knihovna ve svém fondu 14 700 svazků, z toho 8 000 beletrie pro dospělé, naučné 3 500. V oddělení pro děti a mládež bylo 2 600 svazků beletrie a 400 naučných knih. Zapsáno bylo 580 čtenářů, z toho 230 dětí.

Ve čtvrtém čísle Hrabovských listů roku 1992 byl čtenářům oznámen přesun knihovny do dřívějšího kulturního střediska (Paskovská 31) naproti škole. V knihovně byly zorganizovány výstavky prací dětí z mateřské školy na ul. V. Huga, školní družiny při ZŠ a dětského domova v Hrabové. Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko hodnotili sami čtenáři.

Hrabovské listy 04/1992

Hrabovské listy 1992, přemístění knihovny

V roce 1993 měla knihovna celkem 588 čtenářů z toho 242 jich bylo ve věku do 15 let. Celkem bylo 6 085 návštěvníků, kteří si půjčili 28 327 knih a časopisů. Stav knih se v průběhu roku zvýšil o 272 titulů na 12 832 svazků. Počet odebíraných časopisů byl 16. V roce 1994 činil roční čtenářsky poplatek 40 Kč, pro studenty a důchodce 20 Kč. Důchodcům nad 70 let byly knihy půjčovány zdarma. Děti do 15 let platily poplatek 10 Kč. V knihovně byly zorganizovány dvě čtenářské kurzy knih, výstavka kreseb dětí z mateřské školy a Den čtenářů. Pro ZŠ a MŠ bylo provedeno 11 knihovnických lekcí.

V polovině listopadu roku 2018 začala v knihovně probíhat přestavba, která vedla k rozšíření prostor. Byla zbourána příčka mezi knihovnou a bývalou tiskárnou TISL. Dále byla zrekonstruována podlaha a provedena výmalba. Knihovna si od přestavby slibovala, že bude v prostorách více místa pro děti a pedagogy MŠ a ZŠ, kteří se v rámci vyučování účastní lekcí informačního vzdělávání, besed či jiných vzdělávacích akcí „šitých na míru“. Vedení knihovny také nabídlo své prostry místnímu klubu seniorů k setkávání a plánovalo vytvoření koutku pro rodiče s nejmenšími dětmi.

Redakce Hrabovských listů se v roce 2018 domluvila s vedením obecní knihovny na tom, že v knihovně bude vždy pár Hrabovských listů, které dodává tiskárna jako tak zvané signální výtisky, což jsou výtisky, které tiskárna neúčtuje a skončily by ve sběrně.

Zdroj:

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]