(msstavby.cz) Uzemní řízení CTZone Ostrava

Společnost CTP hodlá vybudovat logisticko-průmyslovou zónu v Ostravě-Hrabové. Na místě stávajícího průmyslového areálu.
Projekt je nyní ve fázi územního řízení. Dokumenty k územnímu povolení obsahují pouze stavby průmyslových hal. Dokumenty v rámci povolení v roce 2022 obsahovaly i stavby bytových domů. Je tedy otázkou, zda se od bytových domů upustilo úplně, nebo budou realizovány v rámci jiného projektu.

Předmětem územního řízení je umístění osmi halových objektů, situovaných ve stávajícím areálu firmy UNIGEO a.s. Tento areál je v současné době průmyslově využíván. Areál bude dopravně přístupný stávajícím vjezdem z komunikace ul. Knnelínská. Stávající objekty budou zbourány a nahrazeny novými, vznikne tak ucelené urbánní prostředí výdejních míst e-shopů, velkoobchodních skladů a výroben lehkého průmyslu, který odpovídá kapacitně stávajícímu areálu, včetně dopravy.

Fotky jsou na Google Photos:

Celý areál bude dopiněn o novou výsadbu, která bude tvořit stínící bariéru mezi zástavbou bydlení a samotným areálem. Jednotlivé objekty budu vizuálně sjednoceny, každá hala bude opatřena fotovoltaickým systémem pro vlastní potřebu. Jsou navrženy 4 menší haly o zastavěné ploše cca 2000 m2 (2080 – 2372 m2), situované blíže k pozemkům rodinných domů u komunikace Krmelínské a dvě větší haly o zastavěné ploše cca 4840 m2 a 6057 m2. Dále je navržena nová hala pro společnost OLMEX-KAL o zastavěné ploše cca 1796 m2 a nová hala pro společnost GANSA o zastavěné ploše cca 1210 m2. Součástí záměru je vybudování odstavných a parkovacích ploch a obslužných komunikací.

Celkem je v areálu navrženo celkem 291 parkovacích stání. Dále je navržena nová požární nádrž, strojovna a garáž pro stroje zimní údržby, nové areálové komunikace, areálové sítě technické infrastruktury, předávací stanice VN. Celý areál bude oplocen. Oplocení je navrženo typové, drátěné výšky 2 m.

Dešťové vody mají být vsakovány pomocí třech vsaků na pozemcích stavby. V rámci stavby je navržena přeložka stávající plynovodní přípojky. Pro potřeby stavby je navrženo kácení stávající zeleně.

Pro záměr byla zpracována „Studie dopravního zatížení” (listopad 2021), ze které vyplývá, že dojde k minimálnímu nárůstu stávající dopravy, a to jen na úseku směrem k ul. Aviatiků (nárůst o 6 %). Průjezd po ul. Krmelínské směrem na Novou Bělou zvýšen nebude (zajištěno dopravním značením, které omezí průjezd nákladní dopravy tímto směrem).

 

 

Převzato: https://www.msstavby.cz/ctzone-ostrava-26-06-2023/

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]