Úřad MOb Hrabová

Zneprůjezdnění ulice Bažanova směrem od/ke hřbitovu

Uzamykatelné a sklopné sloupky na ul. Bažanova jsou již od poloviny října na svém plánovaném místě. Klíče jsou na sekretariátu ÚMOb a další byly po dohodě s panem farářem předány paní Věrce Kročkové pro potřeby farnosti. Jedny náhradní klíče jsou ještě uloženy u paní Králové, které je tímto potřeba poděkovat za skvěle odvedenou práci.

znak

Výzva pro majitele odstaveného vozidla ALFA ROMEO stříbrné barvy bez RZ

Motorové vozidlo ALFA ROMEO stříbrné barvy bez RZ je odstaveno na parkovišti naproti Základní školy logopedické, s.r.o. na ulici Paskovské v Ostravě-Hrabové.

(FOTO) Odpoledne pro seniory

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na první den v měsíci říjnu, byla v jídelně ZŠ uspořádána akce, na kterou byli zváni senioři, kteří si mohli nejen pobesedovat se starostou, ale dozvěděli se také spousty nových informací od sociálních pracovníků našeho úřadu. Při kávičce a vychválených koláčcích samozřejmě besedovali i mezi sebou. Program byl obohacen skvělým pěveckým vystoupením Zdenky Mervové, sólistky opery a operety SD […]

Místa pro zábor stánku na Kateřinské pouti

Kateřinská pouť se před kostelíkem sv. Kateřiny v Hrabové letos koná v neděli 24. listopadu 2019. K tomu, aby zde mohl být umístěn prodejní stánek je potřeba předem vyplnit ohlášení k záboru, které je na vyžádání v kanceláři Ing. Michaely Matuštíkové. Zábor na pouť stojí 30 Kč/m2.

Výsledky interního auditu našeho úřadu

Kontrola byla provedena u městského obvodu Hrabová se sídlem ul. Bažanova 4, 720 00 Ostrava 20 zaobdobí od 9/2018 do 7/2019 výběrovým způsobem, sohledem na významnost jednotlivých skutečností. Kontrolovány byly i vybrané skutečnosti a záznamy mimo uvedené období, které však věcně s tímto obdobím souvisely.

Kácení topolů z důvodu jejich havarijního stavu

Na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení ze dne 9.5. 2019 bylo ve dnech 23.-25.8. 2019 pokáceno na ulici U Pumpy šest vzrostlých topolů v havarijním stavu. Jednalo se o rizikové kácení vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti se nachází vedení vysokého napětí a velmi frekventovaná komunikace.

Nabídka zapůjčení štěpkovačů

Městský obvod Hrabová nabízí občanům k zapůjčení štěpkovače. Štěpkovače si můžete vyzvednout na ul. Domovské 716 u mistrové VPP Ing. Evy Davidové nejlépe po předchozí telefonické domluvě na č. 724 237 995.

Rozšíření hřbitova I. etapa

Při zpracovávání projektové dokumentace pro provedení stavby „Rozšíření hřbitova I. etapa“ bylo při zaměření zjištěno, že realizaci retenční a vsakovací nádrže brání 4 ks vzrostlých stromů – viz. situace.

Plánuje se úprava zeleně ve vnitrobloku na Šídlovci

Rada města Ostravy rozhodla dne 23. 4. 2019 o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Hrabová na realizaci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová – I. etapa“, ve výši 1 541 000 Kč. Poskytnutý transfer je o 290 906 korun vyšší než je smlouva o dílo na realizaci I. etapy Obnovy zeleně Šídlovec.

Hrabová má sběrné místo Moment charity shops

Od středy 15. května máme v přízemí budovy úřadu sběrný koš, do kterého můžete v průběhu celého roku vkládat oblečení a věci z domácnosti, které už nepotřebujete. Stali jsme se trvalým sběrným místem pro Moment charity shops. Rozhodli jsme se touto formou podpořit neziskové projekty a doufáme, že do toho půjdete s námi.

Zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí

Naše organizace GSP s.r.o. je na základě uzavřené smlouvy s organizací DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA zpracovatelem studie „Koncepce komplexního zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“, která bude zpracována v návaznosti na poslední provedenou aktualizaci koncepce zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí z listopadu roku 2015.

Výměna značení ulic a významných míst

Před pěti dny jsem požádal paní Královou z našeho úřadu, jestli by mi mohla nastínit „plány“ na výměnu značení ulic a významných míst. Přestože mi odpověděla hned, nedostal jsem se k tomu dříve…, až dnes. Do doby zveřejnění tohoto textu (čili za tak krátkou dobu!) došlo již k některým změnám, např. proběhla výměna značení ulice U Kotelny (4ks) a ulice U Pumpy.

Divadelní přednáška „Senior bez nehod“ – 13.3. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zve občany starší 65 let na divadelní přednášku v rámci projektu na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě pod názvem „SENIOR BEZ NEHOD“, která se uskuteční ve středu 13. března 2019 od 16:00 hodin v jídelně místní základní školy na ul. Paskovská.

Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová“ (dále […]

Práce na webu obce ještě neskončila

Z titulku by si čtenář mohl domyslet, že práce na webu obce má svůj „konec“, ale tak to myšleno není;-) Práce na webu samozřejmě nikdy nekončí… V pátek 8. února jsem si však do počítačové učebny v naší základní škole pozval starostu, tajemníka úřadu a úřednice, abychom se společně pobavili o možnostech našeho nového webu obce a upřesnili si další naše kroky.