Úřad MOb Hrabová

Rozšíření hřbitova I. etapa

Při zpracovávání projektové dokumentace pro provedení stavby „Rozšíření hřbitova I. etapa“ bylo při zaměření zjištěno, že realizaci retenční a vsakovací nádrže brání 4 ks vzrostlých stromů – viz. situace.

Plánuje se úprava zeleně ve vnitrobloku na Šídlovci

Rada města Ostravy rozhodla dne 23. 4. 2019 o poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Hrabová na realizaci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová – I. etapa“, ve výši 1 541 000 Kč. Poskytnutý transfer je o 290 906 korun vyšší než je smlouva o dílo na realizaci I. etapy Obnovy zeleně Šídlovec.

Hrabová má sběrné místo Moment charity shops

Od středy 15. května máme v přízemí budovy úřadu sběrný koš, do kterého můžete v průběhu celého roku vkládat oblečení a věci z domácnosti, které už nepotřebujete. Stali jsme se trvalým sběrným místem pro Moment charity shops. Rozhodli jsme se touto formou podpořit neziskové projekty a doufáme, že do toho půjdete s námi.

Zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí

Naše organizace GSP s.r.o. je na základě uzavřené smlouvy s organizací DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA zpracovatelem studie „Koncepce komplexního zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“, která bude zpracována v návaznosti na poslední provedenou aktualizaci koncepce zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí z listopadu roku 2015.

Výměna značení ulic a významných míst

Před pěti dny jsem požádal paní Královou z našeho úřadu, jestli by mi mohla nastínit „plány“ na výměnu značení ulic a významných míst. Přestože mi odpověděla hned, nedostal jsem se k tomu dříve…, až dnes. Do doby zveřejnění tohoto textu (čili za tak krátkou dobu!) došlo již k některým změnám, např. proběhla výměna značení ulice U Kotelny (4ks) a ulice U Pumpy.

Divadelní přednáška „Senior bez nehod“ – 13.3. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zve občany starší 65 let na divadelní přednášku v rámci projektu na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě pod názvem „SENIOR BEZ NEHOD“, která se uskuteční ve středu 13. března 2019 od 16:00 hodin v jídelně místní základní školy na ul. Paskovská.

Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová“ (dále […]

Práce na webu obce ještě neskončila

Z titulku by si čtenář mohl domyslet, že práce na webu obce má svůj „konec“, ale tak to myšleno není;-) Práce na webu samozřejmě nikdy nekončí… V pátek 8. února jsem si však do počítačové učebny v naší základní škole pozval starostu, tajemníka úřadu a úřednice, abychom se společně pobavili o možnostech našeho nového webu obce a upřesnili si další naše kroky.

Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 15.-17.4. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 – 17.00 hod. ve dnech 15.-17.4. 2019 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Nádvořní četa včera odhrnovala sníh ze zastávek

Včera napadl sníh, to tak už v zimě bývá;-) Tímto příspěvkem bych však chtěl poděkovat panu tajemníkovi a nádvořní četě, že vyslyšeli připomínky občanů z minula a mimo jiné zajistili na zastávkách odhrnutí sněhu od patníků.

Anketa zájmu o kotlíkové dotace v Hrabové

V současné době je připravován dotační program Státního fondu životního prostředí určený obcím a občanům v Moravskoslezském kraji. Jedná se o tzv. Kotlíkovou dotaci – 3. výzva – údajně poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že nájemné za pozemek pod garážemi je splatné do 31. 1. 2019 a místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2019. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31. 3. a 30. 9. 2019.

Budeme mít osvětlenou část ulice U Řeky?

Rada městského obvodu Hrabová bude na svém příštím jednání schvalovat návrh na rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Řeky v úseku od ul. Mostní po ul. Na Potoku v k.ú. Hrabová.

Publikace Hrabová v čase první světové války je nyní zdarma ke stažení

Pokud má někdo zájem o publikaci Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919 a nechce se mu pro ni na úřad, pak má jedinečnou možnost si tuto publikaci na webu obce ZDARMA stáhnout: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919.

(FOTO) Setkání jubilantů 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhlo v klubovně hrabovských hasičů setkání jubilantů. Seniorům zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Klubíčko a také Václav Fajfr.