Revitalizace vnitrobloku očima běžného občana

Počasí se nám zlepšuje a tak přichází chvíle, kdy bychom si měli pohlídat dokončení revitalizace vnitrobloku. Co tím myslím? Více v článku.

Jedná se pouze o můj pohled na problematiku, čili pohled občana, který se nepohybuje v oboru stavebnictví. Tímto článkem nekritizuji jednotlivce, chci pouze poukázat na pravděpodobně chybné rozhodnutí Rady, která doporučila Zastupitelstvu schválit dodatek o prodloužení termínu stavby.

V tomto a ani případném dalším článku nechci a nebudu hodnotit samotnou revitalizaci vnitrobloku.

Celá kontroverzní kauza revitalizace vnitrobloku začala dne 30.9.2014, kdy firma ELSPOL s.r.o. převzala stavbu. Stavební práce měly být dokončeny po 11 pracovních týdnech, čili dne 16.12.2014. Tento termín mi dne 30.12.2014 potvrdila i Svatava Králová ze stavebně správního odboru Úřadu městského obvodu Hrabová:

Stavba byla zahájena dnem předání staveniště 30.9.2014, dle smlouvy o dílo termín pro dokončení stavby byl 16.12.2014.

Je zarážející, že se veřejnost i zastupitelé mohli dozvědět o nedokončení stavby v termínu až z usnesení 3/50 RMOb č.3 ze dne 10.12.2014, které je zveřejňováno vždy s nekolikadenním zpoždením:

Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a dodavatelem ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště na prodloužení termínu pro dokončení prací do 31.5.2015 pro stavbu „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová“

a doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření dodatku na prodloužení termínu pro dokončení stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a dodavatelem ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště.

Zastupitelům byla v materiálech pro jednání Zastupitelstva zaslána následující důvodová zpráva, kterou sepsala paní Svatava Králová:

S odkazem na čl. VI – Doba plnění, smlouvy o dílo, odstavec 4 – termín pro dokončení stavby může být prodloužen vlivem povětrnostních podmínek, vyžádá-li si to nutnost dodržení technologických postupů při provádění prací tak, aby byla garantována jakost díla. Finanční prostředky, které z výše uvedených důvodů nebudou letos pro výše uvedenou stavbu fakturovány, budou dočerpány v roce 2015 z výsledku hospodaření.

Stejné zdůvodnění pro své rozhodnutí pravděpodobně obdržela i Rada, protože pokud by měli před sebou stavební deník (nebo alespoň výpis podstatných informací), pak by nemohla Rada navrhnout Zastupitelstvu schválení dodatku. V důvodové zprávě, která byla zaslaná Zastupitelům se totiž vůbec nic nepíše o samotném nedodržení termínu kvůli povětrnostním podmínkám – pouze že je tento odstavec ve smlouvě.

Proč Rada schválení doporučila se už asi nedozvíme, ale i já občan bez praxe ve stavebnictví vím, že do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:

  • jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
  • klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
  • popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
  • dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
  • nasazení mechanizačních prostředků.

Z výše uvedeného by šlo poměrně jednoduše ověřit, zda-li je žádost o dodatek oprávněná. Na nesrovnalost upozornil i Ing. Vladimír Petana, CSc., který si požádal jako první o slovo, když se začalo schválení dodatku projednávat na jednání Zastupitelstva dne 17.12.2014 (přepis z audio nahrávky):

Ve stavebnictví jsem pracoval pouze 14 roků a to ve vedoucí funkci. Tyto žádosti o dodatek bych býval připravoval já. Nejteplejší podzim v tomto státě dokázaný metrologicky. Co stavební firma nemohla dělat? Ano, pršelo jeden týden v kuse a dva dny bylo náledí. Ale jinak tak ideální stavební podmínky v tomto státě nebyly.

Když se podíváme na to, že koncem září byla uzavřena smlouva, aby to dodělali do konce roku a my jim dáme 5 měsíců na dodělání a z toho, když se bude dařit blbě, bude dva a půl měsíce zámraz a nepůjde dělat. A když bude jó blbě tak možná 3 měsíce a oni budou mít v tom blbým případě 2 měsíce na dodělání něčeho, co teďka měli na to
skoro 3,5 měsíce.

Prosím Vás, co dělali do teď?! Co dělali do teď?! To je jednoduché. Ja bych chtěl vidět, kdybych já tyto věci chystal pro investora a říkám že v českém stavebnictví se takové věci běžně nedělají, tak bych si přichystal harmonogram výstavby – co jsem udělal. Pak bych k tomu doložil zprávu hydrometerologického ústavu pracoviště Poruba – kdy, který den mrzlo, pršelo, atd. Pak bych předložil, kdy jsem měl mechanizmy, kdy jsem je neměl, kdy mi stávkovali dělníci, kdy byla chřipková epidemie, kdy jsem neměl lidi. Pak nedej Bože, že nebyl materiál a podobný věci. A takovou zprávu, kdybych si připravil, pak bych měl možná odvahu před toho investora jít. A ještě bych mu musel doložit, že jsem měl na bankovním účtu dostatek peněz na profinancování stavby. Že to nedělám kvůli tomu, že jsem skončil švorc.

Takže pánové, tohle prodloužit, to je něco tak nepředstavitelného, skutečně to je něco tak nepředstavitelného, pro člověka, který dělal ve stavebnictví. Když tuto žádost o dodatek vezmu až půjdu na audit do stavební firmy, tak jim to předložím jako bezvadný vtip a oni se budou smát až do rána. A budou říkat, že bych měl … (nejde v nahrávce slyšet).

Zápisy z kontrolních dnů, kdy avizovali, že jsou v prodlení, co pro to dělají, jaká opatření – tytyty, bububu – přijal úřad, co jsme pro to udělali, aby to oni dodělali. Jak to, že si nevzali subkaře? A tak dále. Takže jsou z toho buď dvě věci – že jsme narazili na hranici zákona o zadávání veřejných zakázek, že místo preisswert firmy jsme vzali billig firmu, se kterou si nyní nevíme rady. Nebo si vzali krajíc, přihlásili ho do všech soutěží a dostali tolik práce, že si s ní nevědeli rady.

Potom je jedno nebezpečí. Kdybych já byl ve firmě, která tady byla soutěžena a neuspěla a dozvěděl se, že jste jim s tímhle ustoupili, okamžitě vznáším námitku. Protože oni se zavázali stavbu dokončit. A když dodatek schválíme, budou hrubě podmínky narušeny. Mně skutečně zůstala čelist dole, když jsem si tohle přečetl. Říkám, mám jenom 14 let praxe. Jsou borci, kteří mají praxi daleko větší, já už tu praxi nemám.

Z audio nahrávky nebylá patrná slova preisswert a billig. Po přepisu jsem se doptal pana Petany a ten mi dodal správny přepis i vysvětlení:
Preisswert německy “cenově výhodné – levné”
Billig německy “laciný, levný, primitivní” tedy spíše póvl.
Na jednání Zastupitelstva se ihned rozpoutala bouřlivá diskuze, kde se zastupitelé především z opozice ostře pustila do navrženého záměru schválit dodatek. Starosta rozhodnutí Rady vysvětloval a pokud jsem to správně pochopil, tak se obec bojí případné soudní tahanice.
Ten, kdo na jednání nebyl, se již nedozví, kdo co říkal a jak nakonec hlasoval, ale podstatné je, že celá opozice byla proti a přispěla svým hlasováním ke konečnému – nevyhovění žádosti.
Obec zveřejňuje na svých stránkách usnesení z jednání Zastupitelstva, kde se pochopitelně zmínka o projednávaném bodu nemohla objevit – ve zprávě jsou pouze přijatá usnesení. Občan by si musel vyžádat zápis z jednání Zastupitelstva, kde se píše:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

bere na vědomí
žádost (podnět) o zneplatnění smluv o dílo uzavřených se společností ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště na realizaci stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava – Hrabová“ a „Parkovací plochy Šídlovec, parkoviště č.1,2, Ostrava – Hrabová“
rozhodlo
nevyhovět žádosti.

Nabízí se napsat ještě o srovnání s jinými projekty od společnosti ELSPOL s.r.o., penále, nedodržení dohody o přerušení stavby, atd. Podklady již pro článek mám, ale článek sepíšu, bude-li zájem… 😉
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]