Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 3.6. 2015 v 15.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová za rok 2014.
 2. Závěrečný účet statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová za rok 2014.
 3. Účetní závěrka statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová k 31.12.2014.
 4. Ponechání hospodářského výsledku Základní školy, Ostrava — Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace, za rok 2014 v rezervním fondu základní školy.
 5. Ponechání hospodářského výsledku Mateřské školy, „Klubíčko”, Ostrava — Hrabová Příborská 28, příspěvkově organizace, za rok 2014 v rezervním fondu mateřské školy.
 6. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová za I. čtvrtletí roku 2015.
 7. Úprava rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová k 3.6.2015.
 8. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace ploch Šídlovec — Šrobárova — V. Huga”, SO 03 Multifunkčni hřiště, SO 04 Dětské hřiště, pískoviště.
 9. Návrh darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem na přijetí daru pozemků parc. č. 2584/17 a parc.č. 2584/18, ul. Paskovská v k.ú. Hrabová.
 10. Nabídka daru komunikace na pozemcích parc. č. 1982, 2008/4, 1988/2, 1988/1 a 1989/1 vč. pozemků, lokalita ul. Na Farském v k.ú. Hrabová.
 11. Žádost o prodej pozemku parc. č.146/2, ul. Výjezdní v k.ú. Hrabová.
 12. Žádost o svěření pozemků parc. č. 204/1, 204/2, 204/3, 205 a 206 v k.ú. Hrabová.
 13. Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Ostrava — Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace.
 14. Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, „Klubíčko”, Ostrava — Hrabová Příborská 28, příspěvkové organizace.
 15. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy.
 16. Uzavření darovací smlouvy s ArcelorMittal Ostrava a.s. na přijetí peněžitého daru účelově určeného pro Základní školu, Ostrava — Hrabová, Paskovská 46, p.o. na realizaci projektu „Hrabovský ninja faktor — venkovní vybavení pro ZŠ Paskovská 46″.
 17. Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
 18. Různé.

V Ostravě – Hrabové dne 25. 5. 2015

Mgr. Rostislav Naď
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]