Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Přestože okolní obce informaci na webu mají, na webu naší obce žádná taková informace nevisí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím čj.: 98976/2015 ze dne 3. srpna 2015 zakazuje plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení kraje č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje”)

VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha”).

2. Podle čl. 4 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha zakázáno:
a) plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy,
b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

3. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení kraje jsou vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby, hospodařící v lese, v období sucha povinni:

a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů,
b) udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k požárem nejvíce ohroženým lokalitám) sjízdné a volné,
c) nepoužívat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně,
d) nespalovat v lese klestí a těžební odpad,
e) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalování klestí.

4. Podle čl. 7 nařízení kraje není v období sucha dovoleno použití lokomotiv s parní trakcí, a to ani k jednorázovým jízdám.

5. Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den vyvěšení tohoto vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.

Ing. Tomáš Kotyza ředitel krajského úřadu

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]