Volební programy rok od voleb

V předchozích dnech uplynul rok od voleb do zastupitelstev obcí 2014. Připomeňme si volební programy politických subjektů na území MO Hrabová.

ODS

 • Maximálně podpoříme dokončení výstavby KANALIZACE V JIŽNÍ ČÁSTI HRABOVÉ.
 • Budeme pokračovat v budování a opravách komunikací a chodníků v Hrabové, výrazně zvýšíme POČET PARKOVACÍCH MÍST NA ŠÍDLOVCI.
 • Podstatně navýšíme POČET MÍST VE ŠKOLCE.
 • V rámci protipovodňových opatření maximálně podpoříme REKONSTRUKCI ODLEHČOVACÍHO KANÁLU ŠČUČÍ.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách bytového fondu, NEPŘIPUSTÍME PRODEJ OBECNÍCH BYTŮ NA ŠÍDLOVCI NIKOMU JINÉMU NEŽ JEJICH NÁJEMNÍKŮM.
 • Po majetkoprávním vypořádání všech dotčených pozemků zajistíme v součinnosti s Moravskoslezským krajem výstavbu ul. PRODLOUŽENÁ MOSTNÍ s realizací protihlukových opatření a následným omezením nákladní dopravy.
 • Ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a Městem Vratimov PŘEMOSTÍME OSTRAVICI V JIŽNÍ ČÁSTI HRABOVÉ LÁVKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, budeme pokračovat v budování rekreačního zázemí, snižovat vliv negativních jevů na životní prostředí v Hrabové, usilovat o vybudování protihlukové stěny podél ul. Místecká.
 • Podpoříme AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA, od dětí po seniory, ČINNOST SPOLKŮ a VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SDRUŽENÍ.
 • Naší prioritou nadále zůstává ŠKOLSTVÍ, KULTURA A JEJÍ ZÁZEMÍ, RESPEKTOVÁNÍ A CTĚNÍ TRADIC, PÉČE O MÍSTNÍ HŘBITOV, propagace dominanty Hrabové — kostela sv. Kateřiny.
 • Neslibovali jsme a neslibujeme nereálné, nepodléháme falešnému populismu, jsme otevřeni jakékoliv diskusi K PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI HRABOVÉ, k podnětům a zapojení občanů do dění v Hrabové.

ČSSD

 • Neustaneme v našem úsilí o odstranění tranzitní dopravy z celého úseku ulice Paskovské realizací prodloužené ulice Mostní a zrušením zpoplatnění Místecké ulice a také se zasadíme o zrychlení průjezdu kruhovým objezdem u Makra.
 • Budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst na Šídlovci.
 • Budeme prosazovat dokončení kanalizace v jižní části obvodu a protipovodňové ochrany Hrabové.
 • Zasadíme se o důstojné prostory pro kulturní akce v Hrabové.
 • Budeme řešit nedostatečnou kapacitu a stavebně problematické prostory mateřské školy.
 • Budeme prosazovat zdravou výživu žáků základní školy a zřízení veřejné posilovny pod širým nebem.
 • Umožníme využití lávky přes Ostravici u Starého splavu pro pěší a cyklisty.
 • Zasadíme se o výsadbu květinových záhonů podél komunikací a u veřejných budov.
 • Podpoříme neziskové organizace v městském obvodu, zejména věnující se mládeži.
 • Budeme usilovat o kvalitnější práci úřadu městského obvodu a lepší informovanost občanů zlepšením obsahu Hrabovských listů a webových stránek a digitální obecní kronikou.
 • Budeme prosazovat omezení výherních hracích automatů na území obvodu.

KSČM

 • Řešení bytové situace, zejména pro děti občanů Hrabové tak, aby mladá generace z obvodu neodcházela.
 • Prověřit možnost nové bytové výstavby v obvodě k pokrytí požadavků občanů.
 • Dobudování zbývajících etap kanalizační sítě v rámci proběhlé výstavby kanalizace z Nové Bělé přes území Hrabové.
 • Návaznost spojů městské hromadné dopravy do centra města Ostravy a zpět, s rozšířením počtu spojů do celého obvodu.
 • Dokončit prodlouženou ulici Mostní. Usilovat o převod ulice Paskovské na místní komunikaci s možností ovlivňovat na ní provoz. V souvislosti s řešením dopravy přes Hrabovou požadovat Místeckou bez dálniční známky až po sjezd na Paskov.
 • Včasné provádění oprav místních komunikací i chodníků. Dosáhnout převodu pozemků pod komunikacemi, které jsou nyní ve vlastnictví fyzických osob, do vlastnictví města (obvodu).
 • Opatření ke snižování kriminality a dodržování zákonnosti na území obvodu. Podpoříme návrhy směřující ke zvýšení účinnosti práce městské policie i Policie České republiky.
 • Realizaci připomínek, doporučení a námětů občanů, jejichž cílem bude celkové zlepšování života v obvodě.

Hnutí Ostravak

Občané a úřad

 • Chceme lépe informovat občany o dění v městském obvodu, a to prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek, vývěsky a Hrabovských listů.
 • Zprůhledníme financování obce uvedením srozumitelného rozpočtu obce na webových stránkách a současně – po vzoru radnice Moravské Ostravy a Přívozu – zveřejníme všechny smlouvy na internetu.
 • Budeme věnovat pozornost dětem a mládeži. Nemůžeme ale zapomenout ani na seniory – podle nás v Hrabové chybí oddechové zóny právě pro ně.
 • Hrabová byla vždy jedním z nejbezpečnějších míst v Ostravě a takovou ji chceme i nadále.

Životní prostředí a doprava

 • Podpoříme přesné zmonitorování Ostravy jako celku, aby bylo konečně jasné, kde dochází k největšímu a nejnebezpečnějšímu znečištění, tak aby mohla být vytvořena „mapa znečištění Ostravy“. Tyto problémy pak bude možné i účinněji řešit.
 • Pokusíme se spojit s městskými obvody, které také trápí otázka ovzduší v Ostravě, a společně budeme „tlačit“ na velké znečišťovatele, aby postupně došlo ke zlepšení životních podmínek.
 • Budeme hledat taková řešení, aby bylo pro lidi s lokálními topeništi atraktivní topit ekologičtěji.
  Hrabová vždy byla zelená a takovou ji chceme i nadále. Nechceme nesmyslné a nevratné zastavění zelených ploch.
 • Chceme citlivě řešit dopravní problematiku v obci.

Evropské dotace

 • Budeme sledovat dotační programy, abychom získali více peněz pro rozvoj našeho městského obvodu.
 • Nechceme čerpat dotace pro dotace, ale tak, aby to bylo ku prospěchu občanům Hrabové a samozřejmě samotného městského obvodu.

Změna pro Hrabovou

 • Zlepšení činnosti obce v rámci kulturní činnosti.
 • Připravit žádosti o dotace na rozvoj obce.
 • Zlepšit informovanost občanů:
  • aktuální webové stránky obce – rubriky pro občany,
  • rozšíření a zkvalitnění informací prostřednictvím Hrabovských listů,
  • dodržování zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Podílet se na zlepšení vzhledu obce, navázáním kontaktu s majiteli chátrajicích budov s využitím možností na zlepšení stavu, které dovolí stavební zákon.
 • Zveřejnit zodpovědnost členů rady za jednotlivé činnosti.
 • Zprůhlednit financování realizovaných zakázek v obci, zpracovat rozpočet obce tak, aby byl srozumitelný pro občany.

KDU-ČSL

Nejedná se přímo o volební program, ale výsledek ankety, kterou KDU-ČSL zorganizovala.

 • Omezení provozu na ul Paskovské.
 • Dokončení kanalizace s násl. opravou MK.
 • Zmírnění dopadů průmyslové zóny a Místecké na životní prostředí.
 • Bezpečnost – Městská policie Ostrava.
 • Pokračování úprav cyklostezek.
 • Bezpečnost – kamerové hlídání.
 • Rozšíření hřbitova – příprava.
 • Úprava rozsahu Hrabovských listů.
 • Zveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva MO Hrabová.

2 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Zaujal mě bod hnutí Ostravak…

  Hrabová vždy byla zelená a takovou ji chceme i nadále. Nechceme nesmyslné a nevratné zastavění zelených ploch.

  Jak to tedy bude s prostorem před školou? Budou se kácet vzrostlé stromy a dřeviny kvůli “odbornému” dendrologickému posudku a proběhne tam revitalizace? Jaká?

  Pan Šumbera na stránkách hrabova.info slíbil, že nás o této problematice bude informovat, ale prozatím ticho po pěšině…

  • Radomír Orkáč říká:

   Pan Sumbera ted travi velmi hodne casu na priprave obcasniku. Urcite se informaci brzo dockame… .

   To ticho po pesine by melo byt mireno na starostu, ktery ma ze zakona povinnost obcany informovat.

   Starosta plní řadu funkcí, především (§ 103-§ 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích):
   – …
   – odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,

[email protected] [email protected]