Tři králové budou koledovat v Ostravě

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2016 bude v rámci Ostravy a okolních měst a obcí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2016. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra.

TKS_logotyp_600DPI

Z finančních příspěvků dárců jsou tradičně podporovány lokální sociální a zdravotní služby poskytované lidem v nouzi – ohroženým dětem, lidem se zdravotním hendikepem, seniorům, lidem v závěru života, lidem bez domova. Část výtěžku sbírky je využíván také na aktivity regionálního, republikového a zahraničního charakteru. Konkrétně budou z prostředků Tříkrálové sbírky 2016 v Ostravě podpořeny tyto projekty:

  1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
  2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
  3. Podpora seniorů a lidí bez domova – nákup materiálu pro aktivizační terapie
  4. Přímá hmotná humanitární pomoc pro lidi v obtížné životní situaci
  5. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty
  6. Podpora ohrožených dětí a mládeže v nízkoprahovém Charitním středisku Michala Magone – vybudování základny pro táborové aktivity
  7. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra

trikralova_sbirka_1

Z Tříkrálové sbírky podporované aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra jsou dlouhodobě ztrátové nebo se nedaří nalézt finanční zdroje pro jejich uskutečnění či potřebný rozvoj. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, s žádostí o pomoc při této celorepublikové sbírkové akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů. Charitní koledníky budeme v Ostravě a přilehlých obcích potkávat v prvních dvou lednových týdnech roku 2016. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami označenými červenobílým logem Charity Česká republika zapečetěnými ostravským magistrátem. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou.

trikralova_sbirka_2

V Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě a okolí vykoledovalo 1 455 769 Kč. Finance byly využity v průběhu letošního roku na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi. Více o využití výtěžku na webu: http://ostrava.charita.cz.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2016 je Charita Česká republika se sídlem v Praze. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy podle zákona č.117/2001 Sb. O veřejných sbírkách.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, celý finanční výnos bude uložen na sbírkové konto 66008822/0800 u České spořitelny. Využití a vyúčtování financí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě ostravsko–opavské.

Děkujeme všem občanům, dárcům, koledníkům, úřadům a společenstvím, kteří se budou jakýmkoli způsobem podílet na realizace Tříkrálové sbírky 2016.

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice,tel./fax: 596 621 094, 733 676 692, e-mail: [email protected], www.ostrava.charita.cz

Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax: 596 237 831,
e-mail: [email protected], www.charita-sv-alexandra.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]