Zastupitelstvo 18.11.2015 mýma očima

Dne 18.11.2015 proběhlo řádné jednání našeho zastupitelstva, pokusím se Vám jej nyní opět přiblížit z pohledu mýma očima.

Zastupitelstvo včera bylo nezvykle krátké. Jednání bylo ukončeno po třech a půl hodinách jednání, čímž délkou zdaleka nedosáhlo osmi hodin maratónu zastupitelstva minulého. Každopádně to bylo jednání zajímavé a plodné. V jeho průběhu vzešly mnohé zajímavé skutečnosti. Tou absolutně nejzajímavější skutečností bylo, že se jednání opět nezúčastnil pan starosta. Omluvil se panu místostarostovi, dle jeho tvrzení, v průběhu dopoledne, důvod bohužel neznal a jedna zastupitelka ho potkala u úřadu ještě hodinu před zahájením zastupitelstva. I na základě tohoto si následně opozice v průběhu jednání vyžádala svolání mimořádného zastupitelstva s programovým bodem odvolání starosty z jeho funkce. Dle zákona musí být toto zastupitelstvo svoláno do 21 dnů.

Z důvodu nepřítomnosti pana starosty vedl jednání místostarosta pan Trávníček (ODS). Viditelně se však neměl čas na jednání důkladně připravit. Přesto se tohoto úkolu zhostil se ctí a nelze mít proti vedení jednání vážných námitek. Zajímavé bylo, že místostarosta s připomínkami opozice a přihlížejících často souhlasil, z čehož jasně vyplývalo, že se s linií nastavenou současným starostou často úplně neztotožňuje. Také kvituji s povděkem, že nelze namítat nic proti vystupování a aktivitě přítomných zastupitelů. To je obrovský pokrok oproti prvním jednáním zastupitelstva, které jsem zde popisoval. S omluveným zpožděním dorazili zastupitelé Petana (ČSSD) a Chlupatý (KDU-ČSL). Před koncem jednání opustil zastupitel Balušek (KDU-ČSL). Zde je opět kontrast s účastí pana starosty, který byl pravděpodobně natolik indisponován, že pozdější omluvený příchod nebo dřívější odchod pravděpodobně nemohl jeho nepřítomnost vyřešit. Je nutno připomenout, že účast na zastupitelstvu je prakticky jediná povinnost v průběhu volebního období daná zákonem, pokud nepočítáme povinnost složit slib na počátku mandátu.

Na počátku jednání vysvětlil pan tajemník Strniště přítomnost dvou chlebíčků a větrníku před každým zastupitelem. Jedná se o rozloučení pana tajemníka se zastupitelstvem. Pan tajemník uvedl, že by rád uvedl na pravou míru okolnosti svého odchodu, že nebyl ze své funkce odvolán, jak se v Hrabové traduje, ale odchází ze zdravotních důvodů. U této příležitosti přejdu hlouběji do jednání, protože později byl pan tajemník dotázán na osobu nového tajemníka, jelikož tato informace byla doposud zahalena tajemstvím a to dokonce i zastupitelům. Tyto informace pan tajemník následně sdělil a nyní je sdělím vám. Výběrového řízení na pozici tajemníka našeho městského obvodu se zúčastnilo 12 zájemců a z 10 zájemců byl nakonec po zralé úvaze vybrán Ing. Jan Socha (59), bývalý dlouholetý starosta Štramberka, který ostatní zájemce, dle sdělení pana místostarosty, vysoce převyšoval zejména po stránce odborné. Nyní se čeká na konečné schválení jeho jmenování tajemníkem magistrátu města Ostravy. Zde považuji za zajímavé podotknout, že nový pan tajemník je i nyní zastupitel Štramberka, kde v loňských volbách zvítězilo jeho Sdružení nezávislých kandidátů, kde byl na volebním lístku jedničkou.

Prvnímdruhým bodem programu byly rozpočtové záležitosti. Zpráva o plnění a jeho úpravy. Zde po krátké diskuzi vyplynulo snad pouze to, že podklady finančnímu výboru byly dodány kompletně poměrně pozdě a výbor neměl tedy čas provést kompletní prověření rozpočtu.

Třetím bodem, který vyvolal bouřlivou diskuzi jak ze strany zastupitelů, tak i přihlížejících občanů byl bod týkající se převodu pozemků pod budoucí Prodlouženou Mostní ze Statutárního města Ostravy na kraj. Z jednání vyplynulo, že se jedna pouze o pro forma rozhodnutí a nezáleží na tomto hlasování. Pozemky město převede bez ohledu na stanovisko našeho zastupitelstva. V měsíci lednu nebo únoru bude svolána informační schůzka pro občany Hrabové na základě návrhu zastupitelů Orkáče (KSČM) a Šumbery (Ostravak). Měli by zde být detailně seznámeni s touto stavbou, prostřednictvím nejen jejího projektanta, ale i dalších přizvaných osob. Ze strany vedení úřadu bylo několikrát zdůrazněno, že tuto stavbu již nelze zastavit. Procesně asi ne, ale je zde pořad možnost informovat o této stavbě orgány Evropské unie, které mají tuto stavbu financovat a upozornit ji na sporné aspekty stavby. Tyto orgány jsou k stanoviskům občanů, vliv na jejich život a ekologické a zdravotní aspekty vcelku citlivé. Když nebudou evropské peníze, nebude stavba. Osobně bych však počkal s tímto krokem do chvíle slíbené prezentace stavby občanům, kde pravděpodobně definitivně vyplynou sporné aspekty stavby a občané budou mít možnost se k nim a celé stavbě vyjádřit. Příspěvky ze strany přihlížejících byly k věci a hodně zajímavé. Chtěl bych všem, bohužel mi neznámým diskutérům, poděkovat. Poděkovat bych chtěl také paní Faicové, která nejen u této problematiky po celé jednání zasvěceně informovala nejen zastupitele, ale také občany a to vždy když to bylo potřeba. Můžeme být rádi, že na našem úřadě úřaduje takovýto úředník.

Bod číslo čtyři bylo jednání o poskytnutí dotace 30000 kč farnímu úřadu na úhradu části nákladů na tisk publikace o našem kostelíku. Jedná se o cca. polovinu nákladů na tisk. Osobně jsem jsem měl možnost tuto publikaci v podkladech pro tisk pročíst, jelikož jsem pro publikaci tvořil některé fotografie. Tuto možnost měli i zastupitelé, aby věděli co podporují a neschvalovali zajíce v pytli. Měli také možnost publikaci i připomínkovat. Osobně se na publikaci těším a jsem rád že rada i zastupitelstvo dotaci publikace schválilo.

Bod číslo pět připadl zprávě o činnosti rady mezi jednáními zastupitelstva. Zde se probíral zejména bytový fond a nutnost tvorby strategie pro jeho správu a rekonstrukce.

Bod číslo šest byl vyhrazen pro různé.
Zahájen byl popudem pana zastupitele Dvořáka (ČSSD) přetřesem ceníku za poskytnutí informací. Zde bych chtěl občany uklidnit, ceník je dostupný na webu úřadu a jedná se prakticky hlavně o poplatky za nosiče při technickém přenosu informací (papírové kopie, poštovné). Sporná je pouze sazba za platbu práce úředníka přesahující jednu hodinu. Zákon umožňuje zpoplatnit pouze mimořádně náročné vyhledávání a toto paušálně hranice jedné hodiny dozajista nesplňuje.

V dalším pan zastupitel Dvořák (ČSSD) zdůraznil nespolupráci rady s komisí výstavby, dopravy a ekologie, kdy se po dobu jednoho roku od posledních komunálních voleb na tuto svou komisi rada s otázkami výstavby ani jednou neobrátila. Což je opravdu s podivem, protože výstavba je aspekt které občany poměrně trápí a je důsledkem mnoha třenic. Z následné diskuze vyplynulo, že komunikace rady i s ostatními komisemi není zrovna růžová a měla by se zlepšit.

Pan zastupitel Šumbera (Ostravak) navrhl svolání mimořádného zastupitelstva k odvolání starosty. Přítomní opoziční zastupitelé se k návrhu připojili, čímž tento požadavek učinili neopominutelným a v souladu se zákonem, který vyžaduje pro svolání mimořádného zastupitelstva žádost alespoň jedné třetiny zastupitelů. Řešila se také nepolapitelnost pana starosty na úřadě, kdy ani tajemník nemá přehled, kde se v dané chvíli pan starosta nalézá. Dle mého názoru se tímto stává žhavým kandidátem na fantoma úřadu.
Pan zastupitel Dvořák (ČSSD) se pokusil inicializovat usnesení, které by donutilo radu vypracovat koncepci možných řešení kulturního domu pro Hrabovou. Po diskuzi bohužel toto usnesení nebylo schváleno, ale alespoň se o tomto problému chybějícího kulturního stánku pro naše občany začalo hovořit a snad toto téma nezapadne.

Dále se na základě podnětu z přihlížejících řešil záměr výstavby chodníku/nechodníku o šíři třech metrů mezi hasičskou zbrojnicí a ulicí Jezerní. Řešilo se v této souvislosti potřebné parkování hasičů při zásahu a současné sporné využití stávajícího parkoviště u zbrojnice. Z jednání vyplynulo, že stávající projekt je svou navrženou konstrukcí pro parkování absolutně nevhodný.

Po krátké přestávce v souvislosti s dosažením dvouhodinové délky jednání se slova ujal pan zastupitel Orkáč (KSČM), který nejdříve navrhl výstavbu dětského hřiště i v jižní části Hrabové, jelikož veškeré investice pro výstavbu těchto zařízení směřují na Šídlovec a děti vzdálenější Šídlovci vyžití tohoto druhu postrádají. Následně zdůraznil v souvislosti s dlouhodobým výpadkem dodávky vody ve dni jednání nedostatečnou informovanost občanů o problémech tohoto druhu na webových stránkách obce. Tyto byly probírány později ještě jednou. Připojil návrh na zřízení SMS informační služby pro občany Hrabové.

Následně pan Dvořák (ČSSD) řešil chodník okolo nového hřiště na Šídlovci, drobné dopravní problémy a na konec svého vystoupení inicializoval odtajnění informací ohledně nové tajemníka.

Pan zastupitel Petana (ČSSD) přednesl v souvislosti s Hrabovským občasníkem znovu návrh, odmítnutý na minulém zastupitelstvu, na zřízení redakční rady, jakožto nového výboru zastupitelstva. Po diskuzi byl tento bod zařazen na jednání svolaného mimořádného zastupitelstva.

Z přihlížejících byl vznesen dotaz na poslání a funkčnost povodňové komise. V této souvislosti vyvstal dotaz na odměňování členů této komise. Tajemníkem Strništěm bylo sděleno, že členové zastupitelstva nejsou v souvislosti se svou činností v komisích a výborech nikterak odměňováni. V případě, že není vykazována žádná činnost komise, nebudou odměny přiznány ani nezastupitelským členům těchto komisí.

Řešila se zákonem dána povinnost zpřístupňování zápisů ze zastupitelstva v době do 10 dnů od proběhlého jednání zastupitelstva, kdy není toto úřadem umožňováno ani po osobní návštěvě na úřadě a to i s mnohem větším odstupem než zákonem daných 10 dní.

V závěru se řešil opět chodník mezi hasičskou zbrojnicí a ulicí Jezerní, kdy byl problém znovu zevrubně a dlouho probírán. V důsledku vyplynulo, že se stavěním chodníku se posečká a věc se zkonzultuje zejména s vedením našeho hasičského sboru a bude se hledat nejvhodnější řešení. Považuji to za chvályhodné.
Pan zastupitel Šumbera (Ostravak) tlumočil poděkování občanů, kteří ho o to požádali, v souvislosti s nově vybudovaným hřištěm mezi ulicemi Šrobárovou a Viktora Huga. Pana místostarostu poděkování, ojedinělá pozitivní věc mezi množstvím kritiky v průběhu jednání, potěšilo.

Na úplném závěru se řešila strategie pro parkování a řešení tohoto problému v oblasti Šídlovce.

Předchozí není úplným popisem veškerých projednávaných věcí a je líčeno z mého subjektivního pohledu. Úmyslně se vyhýbám popisu některých emotivnějších momentů jednání. Ty ponechávám pouze pro ty, kteří nelitovali svého volného času a jednání se osobně zúčastnili, jelikož tyto momenty neshledávám pro život obce až tak podstatné.

Štítky:

30 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  K parkování pro hasiče, navrhl bych posuvnou bránu na dálkové ovládání. Vybetonování základu jsem zvládl sám, takže předpokládám, že by to zvládli i hasiči. Stávajîcí vrata by se po úpravách mohly častečně použít taky a obec by zaplatila jen pohon ( do 10 tis.)připadně odbornou montáž – elektro.

  • Polanská Anna říká:

   Dobrý večer,
   dálkové ovládaní vrat je rozumné a efektivní řešení pro zjednodušení parkování.Další návrh bych dala vydat POUZE ČLENŮM ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY PARKOVACÍ KARTY.Tímto by bylo jasně dané právo, kdo smí na vyznačeném místě parkovat.

   • Šárka Tomisová říká:

    Parkovací karty – vřelý souhlas.

    • Stanislav Holiš říká:

     Parkovací karty navrhneme i pro Šídlovec, co na to říkají domácí Šídlováci?

     • Šárka Tomisová říká:

      Rezidenční karty na Šídlovci?

      ÚŽASNÉ.

      Na jeden byt, i v případě, že majitel třeba vlastní 10 aut, 3 motorky a 2 náklaďáky – jedna karta na automobilovou značku.

      A poté se bude moct z této starobylé kolonie vytlačovat beton.

     • Martin Slepička říká:

      Docela dobrý nápad, ale je třeba vzít v potaz, že na Šídlovci stejně parkují de facto jen místní občané a jejich třeba nedělní návštěvy (alespoň v části Šídlovce z let 1947-1949). Nikdo jiný dle mě zde neparkuje a to ani pracovníci z průmyslové zóny, ti parkují u Tesca, tedy pokud vůbec vlastní auto.

      • Šárka Tomisová říká:

       To je jedno Martine,
       na jedno přibližovací auto budou mít nárok přímo pod nosem a druhé si zaparkují za hranicí rezidenční zóny a tím prvním se tam mohou přiblížit.
       Hned po revoluci – bylo to léto 1990 – jsme strávili týden u rodiny ve Vídní. Moje teta, bydlela v té době ve Vídni 2, což je prakticky v centru. Z důchodu si v klídku koupila auťák, ale parkování jsme hledali třeba i 20 minut. Ne opravdu nám to neublížilo a tetě už vůbec ne, s její energií a nadhledem.

       Je to více neý 1/4 století zpátky a v Hrabové se perla severní Moravy, druhá nejstarší kolonie v tomto regionu systematicky zalívá betonem, jenom aby měla radnice, potažmo (pro)radní kšefty a plnou šrajtofli.

       Vybetonovat něco je totíž velmi jednoduché a zvládnou to i nevyučení kopáči. Ale cena za beton, to už je jiné kafe, ta je sakra vysoká a na zadavatele zůstane nezanedbatelný neoficiální obolus.
       No, P(r)ospěcha berou určitě na hůl, přesto se mu to vyplatí a v radě zůstává a drží se tam zuby nehty.
       A lidovecký nováček? Rychle se v tom naučí chodit, či už za radu běhá. Prozatím zastupitelstvo několikrát rušil zvoněním mobilu, což se na radního opravdu nehodí. Mám podezření, že neumí vypnout zvonění. A to poté, co jsem se doslechla, že program rady schvaluje proto, že má nedostatek informací k projednávaným bodům. Tak ať si je kruci vyhledá a pokud na to nemá morál, či hlavu, ať jde od válu, může se totiž jenom zdiskreditovat a obvod poškodit.

       Proto také váznou stupačky ve staré kolonii,proto vázne výměna proděravělých střech, proto se nám postupně rozpadá park na Příborské. A proto betonujeme, betonujeme a betonujeme.

       Málo bočních chechtáků a moc odborné práce a bože div se, měla by být pro lidi… A tu dlouhé prsty neumí a nechtějí umět. Jsou naladěné na falešný nástroj.

       Včera jsem byla na Šporcla a to je profík každým coulem, všichni jsme hleděli s úžasem.
       Ten tyto nechutné praktiky nemá zapotřebí, poctivě cvičí a své umění a poselství předává lidem a tím je obohacuje. Vím o čem mluvím, jsem z hudební rodiny.

       A naši radní se pouze obohacují na svůj úkor a kašlou na lidi.

       A to bychom jim měli, v každém případě ZARAZIT.

       My SLUŠNÍ, pracovití občané, kterým není jedno, kam to v Hrabové spěje a mnozí z nás se bez nároku na odměnu a ve svém volném čase snaží něco ZMĚNIT k lepšímu.
       Tak nás to naši rodiče naučili a tak je to správně.

 2. Martin Slepička říká:

  Dle mého názoru se jednání zastupitelstva neslo po nějakém čase opět v příjemné atmosféře a bylo příjemně krátké. Takto by to mělo býti vždy, neboť tři až čtyři hodiny pokládám za maximum vhodného pro soustředění člověka. Začátek zastupitelstva by měl samozřejmě být od 17:00, pracující zastupitelé i občané by byli jistě vděčni a nebyl by důvod cokoliv vyčítat. Pan starosta by měl s výjimkou vážných nezaviněných zdravotních problémů na zasedání zastupitelstva chodit, to je jasné.

  Aktivita zastupitelů byla velká a takto by se dalo věnovat problémům obvodu lépe. Zdálo se mi, že jsou návrhy opozice skutečně brány v potaz a některé mají i ohlas, protože jsou opravdu přínosné. Škoda, že ze zdravotních důvodů odchází pan tajemník, myslím, že byl přes některé výtky (web) docela znalý a dobrý. Pěkně vypadající větrník bych si sice také dal, ale do budoucna třeba dvě lahve minerální vody či barel vody pro občerstvení občanů by nemusely pro náš městský obvod být neúnosným výdajem, neboť účastníků z řad občanů již bylo hodně a to i starších lidí.

  Zdálo se mi divné, že komise výstavby, dopravy a ekologie není vůbec pověřována Radou k projednání či vyjádření se ke stavbám v našem obvodě. Vážně nevím, zřízení takové vlastní komise se mi pak zdá zbytečné. Nepověřovat komisi jen proto, že jejím předsedou je předseda opoziční ČSSD se mi zdá býti důvodem malicherným.

  Souhlasím s panem zastupitelem Ing. Orkáčem, že by se měla také budovat hřiště, parkoviště či prolézačky pro děti i v oblasti Staré Hrabové, bylo by to jistě prospěšné a ušlechtilé. Vím, že Hrabová není jen Šídlovec. Nevím, proč nejsou tyto věci budovány, ale snad je tomu pro to, že nikdo prozatím nechce uvolnit svůj oplocený soukromý pozemek s rodinným domem pro stavbu veřejného hřiště či prolézaček pro děti.

  • Stanislav Holiš říká:

   Co pamatuji, tak se komise pro výstavbu vyjadřovala jen dvakrát k materiálům z rady. První byl k povolení výstavby rd v prostoru jižní tangenty a poslední k přeložce vodovodního potrubí ze soukromého pozemku na pozemek obecní. Oboje zamítnuto. Jinak druhé vystoupení nového starosty zatím v pozici místostarosty bylo potvrzením prvního vystoupení. Takže spokojenost. Ještě nás čeká nový tajemník a s ním nové zářivé zítřky pro Hrabovou, alespoň doufejme.

   • Šárka Tomisová říká:

    No… já bych to tak zářivě s panem Igorem Trávníčkem neviděla. Vedení zastupitelstva je jedna věc a práce pro obec úplně něco jiného.

    Prozatím obhajoval šlendriánskou firmu Elspol se 100 milionovým obratem dost nechutným způsobem.
    To eseročko by se opravdu nepoložilo, kvůli jedné nepovedené zaprděné zakázce za 3 mega. A dodnes jsou ve vnitrobloku záruční vady a nikdo to neřeší.
    Místostarosta a jeho dlouhé prsty – tak ty už vůbec ne, nejsme ve středověku, aby se usekly.

    Prozatím měl za úkol inetové stránky úřadu.
    Kdo byl na zastupitelstvu, ví o čem je řeč.
    A rok se s rokem sešel a výsledek prakticky nulový a odměna za nevykonanou, počítám vysoká.

    Raději ji nechci vidět ani přes 106.

    Odkývat se dá všechno, jenom aby pak realizace nevázla.

    Žvanit se dá okatě – zaběhnutý starosta – nebo s aristokratickým nadhledem – ve výsledku je to ale pouze jen druhá strana mince – bohužel.

    • Stanislav Holiš říká:

     Souhlasím, zatím je evidentní bohužel jen efektivnější vedení zastupitelstva, v ostatním má dotyčný značné rezervy…:-)

 3. Jan Koběrský říká:

  Moc dekuji za shrnuti, mozna ze bylo jednani prijemnejsi, jelikoz se ho neucastnil prave pan starosta.

  Co se tyce hriste v rodinne zastavbe hrabove, ackoliv je to skvely napad, moc dobre si nedokazu predstavit, kde by se toto hriste mohlo nachazet. Je treba zvolit klidny a bezpecny prostor (co se tyka dopravy), kde se da dojet autem a zaparkovat, nicmene ne blizko zastavby, protoze je jasne, ze dane hriste bude zdrojem kriku a hluku, coz by se mistnim urcite moc nelibilo. Jako vhodny by se zdal byt prostor TJ Sokol, nicmene tam pro takoveto hriste jiz neni misto.

  • Radomír Orkáč říká:

   Ale právě že na Sokole je ještě dost místa;-)

   • Šárka Tomisová říká:

    Sokol, sokol, sokol, je tam i kousek zastávka.

    A na sokole i houpačky, ty maminkám a jejich ratolestem na Šídlovci chybějí 🙂

   • Milan Slíva jr. říká:

    Ideální by možná byla pro dětské hřiště parcela 1699 (po vstupu do areálu po levé straně), kterou by si obec pro tento účel mohla od TJ Sokol dlouhodobě pronajmout. TJ Sokol by to přineslo finance a obci dětské hřiště s dobrou dostupností a parkováním před TJ Sokol.

 4. Milan Slíva jr. říká:

  Paní Tomisová, musím Vaše tvrzení trochu korigovat a trochu Vás i pokárat. Nemůžu tak bohužel udělat u původního příspěvku, kde byl dosažen maximální počet vnoření. Učiním tak zde.

  Pokud bude zvolena varianta rezidenčního parkování a občané Šídlovce ji vezmou jako jim nejbližší, je nutné, aby existovalo záchytné parkoviště s dostatečnou kapacitou mimo tuto zónu. V současné době o žádném takovém nevím.

  Druhou věcí je Vámi zmíněný lidovecký nováček. V prvé řadě, žádný lidovecký nováček v zastupitelstvu není. Podle zmiňovaného zvonění telefonu pravděpodobně myslíte Petra Baluška. Ten však byl zvolen i v minulém období. Když jsme u té křesťanské strany, vypomůžu si poměrně známým Ježíšovým moudrem “Kdož jsi bez viny, hoď kamenem první” (Jan 8:7). Dobře si vzpomínám, že na jednom z minulých zastupitelstev jste do mobilu něco sáhodlouze ťukala, snad SMS, se zapnutou odezvou kláves na maximální hlasitost. Věřte, že to rušilo mnohem více, než krátké zazvonění, při kterém zastupitel Balušek ihned opustil místnost, aby nerušil. Pravděpodobně se jednalo o něco naléhavého, jelikož následně jednání opustil. Moderní telefony mají mimo jiné možnost ztlumit zvonění od všech, kromě vybraných kontaktů, které ví, že Vám v danou chvíli volat nemají a volají pouze v naléhavých případech.
  Zastupitele Baluška beru v zastupitelstvu za toho, kdo má mou důvěru a vím, že se jedná o dobrého člověka a žádná špatnost by přes něj neprošla. A proč se k Vašemu příspěvku vyjadřuji? Já Petra Baluška volil, “kope” tedy v zastupitelstvu i za mne a já na tom, že mu výjimečně zazvonil telefon nic závadného neshledávám. Mimo jiné, já se svůj telefon snažím vždy vypínat, takže já bych tím kamenem hodit mohl, ale neudělám to.

  • Radomír Orkáč říká:

   Ruseni telefonem je zalezitost mnoha lidi. Mirek Houzvicka, pani Tomisova, Petr Balusek, myslim i Bedrich Chlupaty, muj otec.

   Verim, ze pokud by to nebylo dulezite ani jeden z nich bych to neprijal.

   • Milan Slíva jr. říká:

    To ano, ale zde se nejedná o rušení samotné, jako spíše o to, že rušič haní rušiče, jako by sám měl čistý štít.

  • Martin Slepička říká:

   Rezidenční parkování by klidně mohlo být, ale spíše na jednu osobu jedno auto, pochybuji, že by dle platných zákonů šlo nařídit jedno auto na byt, nejsme již za totalitního režimu. Neříkám to z osobních důvodů (v rodině jedno auto), ale několik sousedů má dvě auta (matka i otec zaměstnáni ne v Ostravě, ale v okolí) a asi by měli smůlu, i když jsou úplně před domem často volná místa a nemusíte jít ani deset metrů (ulice U Kotelny i Šrobárova) Jiná situace je v neděli či co tři dny někdy okolo devíti večer, to již musíte někdy popojít i “šílených” 50 metrů.

   Raději bych se zaměřil na účelné budování parkovacích míst, ale s rozvahou, rozmyslem a jen tam, kde se nebudou kácet vzrostlé stromy, kde nebudou stát parkovací místa těsně u domů či pod balkóny, kde se relaxuje a suší prádlo. Takových míst ještě pár umím nalézt, i proto jsem zdvořile napsal s využitím zákona 106, zda by mi někdo ještě mohl poskytnout studii o parkovacích místech. Nechtěl bych, aby mi parkovací místa vyrostla bez upozornění těsně před domem či pod balkónem, neboť v Hrabové je zvykem…

   Kde to není účelné, tak bych prostor odbetonoval, tj. najal firmu, ať dá místo zastavěné plochy trávu, stromy, keře, květiny, tulipány apod.

   Vážená paní Tomisová, též Vás musím pokárat. Osočování Péti Baluška se mi také nelíbí. Já Petra Baluška volil, „kope“ tedy v zastupitelstvu i za mne a já na tom, že mu výjimečně zazvonil telefon nic závažného neshledávám, ač má být mobil ztišený. V jednacím řádu je ale také psáno: “Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva městského obvodu, starosta (předsedající) může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.” Pokřikování na zastupitele, radní, pana místostarostu a pana tajemníka a řízení schůze místo pana místostarosty (starosty?) by se jistě takto dalo kvalifikovat. Též se mi nelíbí na zastupitelstvu vyhrožovat soudem.

 5. Šárka Tomisová říká:

  Pánové,

  byli jsme tam všicni a všichni víme, jak zmínění pánové hlasují.

  Je pěkné říci – mohlo by se a já s tím nemám problém a s Vámi souhlasím.
  Ale hlasují jinak.
  Řeči, řeči , řeči a skutek utek a peníze se sypají.

  Já na ty zastupitelstva chodit NECHCI, trefně o jejím průběhu mluvil pán z obecenstva. Ten starý pán, co seděl u okna a který pak odešel. Že se nestačí divit a že se mu z toho zvedá žaludek.

  Vyjádřil to naprosto přesně.

  Vážení pánové, za svůj názor se nestydím. NECHCI být politik.

  CHCI bydlet v pěkném prostředí ve vesnici, kterou budou řídit OSVÍCENÍ lidé.

  Orkáč ml. – starosta
  Slíva junior – místostostarosta
  Vážený pan exstarosta Rundt, paní Hrabovská a pan Novák – členové rady, ale našli by se i jiní kvalitní lidé, ochotní pro obec něco udělat, které třeba ještě neznáme.

  Proč zasahuji do zastupitelstva?
  Vždyť je to tam nechutná komedie a pro obyčejného občana ztracený čas.
  A já jim vždy říkám přijďte a udělejte si obrázek, jsou to lidé jako my, akorát zkažení mamonem a mocí a nesahají Vám ani po paty. (koalice, ne opozice).

  Prostě jen CHCI, aby se Ti NAHOŘE, chovali k lidem slušně a NEDĚLALI Z NÁS BLBCE.

  A radnici řídili ODBORNÍCI, ne ZKORUMPOVANÍ politici.

  Za svůj názor se v žádném případě nestydím a budu chodit na veřejná jednání a zastupitelstva dál, slíbila jsem to i v telce před celým národem, když jsem bojovala proti vnitrobloku.

  Pokud se bude mluvit odborně a věcně a ve prospěch obyvatel, budu mlčet, vážím si kvalitního názoru.

  V opačném případě budu tu schůzi komediantů zase v pohodě řídit, když to ti se špatným svědomím neumí, do doby než se naučí chovat slušně.

  A zastupitelstva poté budu sledovat jen z povzdálí, jako třeba to MIMOŘÁDNÉ o vnitrobloku, s termínem na Apríla. Jak typické.

  Chtěli jsme ho? Chtěli. A bylo, jen pouze v jiném termínu.

  Hezký den diskutující, kterých si velice vážím.

  A nebuďte takoví diplomaté, je to zbytečné.

  • Martin Slepička říká:

   V něčem souhlasím, v něčem až tak ne. Je třeba ale míti na paměti, že ta “Schůze komediantů” byla zvolena v demokratických volbách, což já respektuji, i když se mi také mnohé věci nelíbí. Každý má možnost se dle svých kvalit, názorů a preferencí, posouzených více než třemi tisíci občany, stát minimálně členem zastupitelstva.

   • Šárka Tomisová říká:

    Pane Slepičko,

    mi je úplně jedno, jestli bude Hrabovou řídit Johanka z Arku či Kryštof Kolumbus. Hlavně, aby to byli slušní, kvalitní a neúplatní lidé.

    A oba víme, jak je to s demokratickými volbami.
    Lidé se o politiku nezajímají a politiky, které volí, ani neznají. Zajímat se začnou, až když něco drhne a v Hrabové to drhne pořádně.

    Vím o čem mluvím, byla jsem stejná.

    A probudila jsem se, až když mi za domem zničili nádherný životní prostor plný zeleně.

    Jen z toho důvodu se ze mě stal nesmiřitelný odpůrce zkorumpovaných zabetonovaných hlavounů, kteří si myslí, že si mohou vše dovolit.

    NEMOHOU a za to budu BOJOVAT VŠEMI PROSTŘEDKY.

 6. Jan Dvořák říká:

  Jen pár poznámek ke komentářům:
  – Komise výstavby nedostala z rady do 11. 11. žádný úkol – to že jsme se zabývali jedním stavebním záměrem bylo na základě iniciativy člena komise, konkrétně Ing. Chlupatého.
  – Pan Balušek je členem rady a hlasuje pro všechna ta kritizovaná usnesení, takže je také spoluviníkem situace v obvodu
  – Každý, kdo prosazuje parkovací karty, by si měl nejdříve zjistit názory na ně od lidí z míst, kde jsou zavedeny

  • Radomír Orkáč říká:

   K tomu poslednimu bodu mam srovnani s jinou situaci.

   Každý, kdo prosazuje parkovací karty, by si měl nejdříve zjistit názory na ně od lidí z míst, kde jsou zavedeny.

   vs

   Kazdy, kdo prosazuje Prodlouzenou Mostni, by si mel nejdrive zjistit nazory na ni od lidi z mist, kde ma byt postavena.

   Neco mi rika, ze bychom se meli dnes vsichni divat na CT1 udalosti v regionech.

  • Martin Slepička říká:

   Vážený pane inženýre Dvořáku, nemohl byste zde napsat jaké by byly výhody a nevýhody případného zavedení parkovacích karet na Šídlovci? Dle mého názoru na Šídlovci parkují stejně jen místní obyvatelé a jejich případné návštěvy a není nutné zavádět parkovací karty, tato situace není analogická s centrem města Ostravy. Každý zastupitel koná a hlasuje dle svého nejlepšího svědomí, vědomí a svých voličů, alespoň by měl. Komise výstavby, dopravy a ekologie by měla být pověřována radou, jinak je její smysl omezen. V nejbližší době bych se na komisi též obrátil s podnětem na výstavbu parkovacích míst.

 7. Šárka Tomisová říká:

  http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/sledujeme-on-line-ostrava-ma-novou-koalici-cssd-v-ni-chybi-20151125.html

  Tak na městě už mají novou koalici a chystá se mimořádné zastupitelstvo.
  A to se primátor na hrabovském Běhu 17. listopadu nezaběhl, jako náš vtipný starosta.

  A možná ho budou mít ve stejný den jako my a to by byl gól.

  Už mám v hlavě i typ na novou koalici v Hrabové a budu se před hlasováním o ní, hlásit o slovo.

  Možností jsou různé, ale co vím určitě, nechci aby byl novým starostou pan Igor Trávníček.
  Jeho věty, mohlo by se, chtělo, nemám s tím problém, ale zatím nedal do pořádku ani stránky úřadu, které jsou otřesné.
  A zastává se šlendriánských firem a asi vi moc dobře proč. Sype to.

 8. Stanislav Holiš říká:

  Karty na Šídlovci neprosazujeme, ale navrhujeme, protože nevíme, kdo všechno parkuje pod okny. Je to jen jedna z možností k diskuzi. Na MOaP s tím uspěli, jen by stačilo upravit podmínky tak, aby to vyhovovalo všem. Nebojím se o výsledek, místní poměry zná dost lidí, kteří to budou moci připomínkovat.

  • Martin Slepička říká:

   Parkovací karty na Šídlovci jsou zbytečné. Pokud mohu teď soudit výhledem z okna, tak na Šídlovci na ulicích parkují jen hrabovští občané bydlící na Šídlovci, tj. mí sousedé. Občas mohou přijet v neděli navíc tak max. dvě auta patřící návštěvám. V centru Ostravy je diametrálně odlišná situace a i tam lze parkovat např. po 18. hodině kdekoliv.

   Pokud jde opět skrytě o to navýšit příjmy obvodu za platné rezidenční karty od vlastních občanů Šídlovce, tak jak je tomu běžné v MObMOaP, pak musím být kategoricky proti. Na Šídlovci se nenacházejí obchodní střediska, firmy, kina, divadla, TESCO, Venuše apod., kdo by tu parkoval? Snad jen občané Staré Hrabové jedoucí k MUDr. Konopáčové či MUDr. Kotrčové!

   Rezidenční karty jsou nonsensem, pokud si bez rezidenční karty nebudete moci ani vyložit nákup a budete muset odjet na 500 metrů vzdálené betonové velkokapacitní parkoviště, patrně vybudované na louce u základní školy (posledním přirozeném přírodním prostoru u Šídlovce), pak by Hrabová byla špatným místem k životu. Možná by stálo za to navrhovat také rezidenční karty na ulici Klasná, kde se nedá často normálně ani projet.

   • Šárka Tomisová říká:

    Musím reagovat Martine.

    Rezdidenční karta by byla bezplatná a to na každý jeden byt jedno parkovací místo na jednu poznávací značku.

    Takže pokud někdo vlastní např. aut pět, k tomu dodávku a motorku, ty ostatní bude muset zaparkovat mimo hlavní rezidenční zónu, která by sloužila čistě místním občanům a ZDARMA.

    Poté by zde byl širší okruh, kde by již bylo rezidenční parkování zpoplatněno a tam by si mohl zaplatit parkovací místo občan, který na to má a pokud má víc aut, tudíž má vyšší životní úroveň, tak ať si to cálne.

    A v poslední řadě jsou nezpoplatněná odstavná parkoviště.
    Není pravdou, že by to musel být pouze záplavový prostor před školou, který mi pro tento účel připadá ideální a navrhli ho sami občané z domu – snad Paskovská 23-25, je to ten bytový dům v zatáčce a za ním restaurace Zvonírna, který je zcela – parkovišti obehnán, již více než rok. Chtěl by jste v takovém domě žít? Je v soukromých rukou a prakticky neprodejný, protože je v něm neustálý hluk a ještě lidem do oken svítí permanentně auta a dole, hlavně v zimním období tůrují motory dieslů a zvyšují již tak rozšířený smog.

    Další možnost je prostor před garážemí u bývalé kotelny.

    A notoricky (ne od slova notorik), známý prostor před garážemi u haldy, který by využili i návštěvníci Hrabové, např. bruslaři.

    A co velkoprostorový vybetonovaný prostor před tržnicí?
    Nevyužité parkoviště, které parkovištěm nazývá i místní úřad.
    Přece argument, že tam jednou za sto let stojí trhovci a poprvé se z tohoto místa startoval běh, nemůže u dobrého hospodáře a architekta krajiny absolutně obstát.

    Martine, uvažujte v tohle směru trochu, apeluji na Vás. Jste skvělý, ale asi dost pohodlný historik.

    Vlastníte vůbec auto?

    Já osobně ano a mám i garáž a řidičák od dvaceti let.
    Můj vůz je na plyn, protože si vážím životního prostředí a koneckonců provoz je i levnější.

    • Martin Slepička říká:

     Vážená paní Tomisová, pokud by byla bezplatná, je to trochu něco jiného, ale nejednalo by se poté o nežádoucí diskriminaci a nelogičnost? Některé byty auta vůbec nemají a je jich hodně, někdo má dvě, někde jsou ulice volné, někde je potřeba popojít 50 metrů od Příborské k Reymontově, kvůli tomu zavádět parkovací karty?

     Kdyby se postavilo ještě několik málo parkovacích míst, pak by žádné karty nebyly potřeba. Místa by mohla být na Šídlovecké ulici, poblíž bývalé kotelny, lépe na Příborské (stání šikmo), lépe na Reymontově, za Budoucností apod. Počet aut je na Šídlovci již téměř konečný, více aut zde nebude.

     Jak psal pan Ing. Dvořák: “Každý, kdo prosazuje parkovací karty, by si měl nejdříve zjistit názory na ně od lidí z míst, kde jsou zavedeny.” Hrabová není centrum města, lidé přijíždějící k příbuzným k doktorce by měli smůlu a to i přesto, že lze i teď pohodlně do 100 metrů vždy nějaké parkovací místo nalézt, ve vnitrobloku jsou také volná místa, i když opět jsou udělána parkovací místa nelogicky, tj. v rozměrech pro handicapované, tj. o metr a půl širší, než by bylo potřeba. Ale možná není část Šídlovce jako jiná část Šídlovce.

     “Martine, uvažujte v tohle směru trochu, apeluji na Vás. Jste skvělý, ale asi dost pohodlný historik. Vlastníte vůbec auto?”

     Když něco píši, vždy se snažím alespoň trochu uvažovat, ale přirozeně můžeme mít i my dva jiné názory. Na něco shodné, na něco jiné, na něco méně radikální, jako tomu bývá téměř vždy. Parkovací karty přinášejí jisté problémy, o nichž mnozí neuvažují. Co když pak bude Šídlovec plný volných míst? Návštěvy? Parkování pět minut u obchodu? Parkování u lékařky u občanů ze staré Hrabové? To vše jsou nezodpovězené otázky…

     Já osobně pohodlný nejsem, možná až budu mít po šesté operaci… Auto nemám, řidičák od osmnácti, do školy do centra jezdím MHD, normu jedno auto na byt auto rodičů jistě splňuje, garáž je k dispozici také, a proto mi to může být zcela jedno.

[email protected] [email protected]