120. výročí založení hasičského sboru, část pátá

V letošním roce 2016 si připomínáme 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Hrabové. Při příležitosti této události vám přinášíme další část textu z publikace 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové, jež byla vydána roku 1966.

Ostatní dosud zveřejněné díly:

První zásah, který sbor provedl, byl požár domku Jana Maluchy a Antonína Velkého dne 16. srpna 1896. Tento den se konala slavnost založení sboru a v nejlepší zábavě, kolem 23. hodiny, zazněl poprvé hlas hasičské trubky na poplach. K zdolání požáru přijeli na pomoc dobrovolní hasiči z Hrabůvky a Nové Bělé, kde došlo k založení sboru v červnu téhož roku.

Požárem byly zničeny dva domky, ale ostatní okolní domky, na nynější Mlynářské ulici ulici — byly
hasičskými sbory zachráněny. V měsících srpnu až listopadu byly ustaveny noční hlídky o dvou členech pro každou noc k zabezpečení žní a podzimní sklizně. Dohlídku a řízení hlídek podvelitelé a četaři sboru.

1896 — 1906 prvních deset let sboru

V roce 1897 při cvičeních členstva byla provedena prohlídka všech vodních zdrojů v obci a členové obeznámeni se situací, jak v případě požáru nasazovat hasební prostředky a zachraňovat majetky občanů.

Členstvo volalo po odborných přednáškách nejen z oboru hasičství, ale také ze zdravovědy, o majetkoprávních nárocích občanů a kulturně-vzdělávací činnosti ve sboru. Na tyto přednášky, které byly i pro širokou veřejnost, zajišťoval výbor přednášející odborníky, lékaře, právníky a učitele z Vítkovic a z Ostravy. Také nadučitel František Bartoník, který byl horlivým (funkclonářem a později čestným členem sboru, přednesl několik přednášek. Protože přednášky a školení, které se konalo v důsledku nedostatku místností v hostinci a bylo rušeno hlukem z nálevny, bylo usneseno pořádat akce tohoto druhu ve školní budově.

12. září téhož roku, na výroční členské schůzi byl zvolen starostou a pokladníkem sboru nadučitel František Bartoník, velitelem a místostarostou Jan Vogt, první podvelitel Inocenc Raška, druhý podvelitel František Piskoř, jednatelem František Hurský, zbrojířem Antonín Vogt a členové výboru — Antonín Závada, Jan Mutina a Josef Mutina.

V roce 1898 byli zvoleni stejní funkcionáři. Starosta František Bartoník zvolen rovněž jednatelem a pokladníkem Vincenc Žáček.

V roce 1899 byl zvolen starostou Inocenc Raška, místostarostou Jan Vogt, velitelem Rudolf Držonka, prvním podvelitelem František Piskoř, druhým podvelitelem Ludvík Balušek, jednatelem František Bartoník a zbrojířem Jan Černý.

V roce 1900 byl postaven do čela sboru Jan Vogt, velitelem Jan Chlupatý, ostatní funkcionáři zůstali beze změny. Rovněž v roce 1901 a 1902, jenom s tím rozdílem, že velitelem byl zvolen Rudolf Držonka.

V roce 1903 za zemřelého Rudolfa Držonku byl zvolen velitelem František Piskoř, prvním podvelitelem Ludvík Balušek a druhým podvelitelem Jan Piskoř. V tomto roce přijímá od obecního, výboru pokladník Vincenc Žáček první finanční podporu ve výši 400 korun na vybavení výzbroje.

Starosta sboru Jan Vogt spolu s výborem a dalšími funkcionáři naléhali na obecní výbor, aby bylo postaveno nové skladiště a věž na sušení hadic, protože uskladněné nevysušené hadice ve starém, vlhkém skladišti plesnivěly a hnily.

Požární skladiště z r. 1904

Požární skladiště z r. 1904

Dne 19. června 1904 usnesl se obecní výbor v Hrabové postavit nové zděné hasičské skladiště a věž z dřevěného hrazdění. Starosta sboru Vogt s celým výborem a členstvem ocenili záslužnou práci tehdejšího obecního výboru a zvláště starosty obce, Ludvíka Staříka, který pochopil odpovědnost obecního výboru za protipožární zabezpečení obce. Za zásluhy o morální a všestrannou podporu, byl starosta obce Ludvík Staněk v roce 1907 jmenován čestným členem sboru. Pozemek pro postavení hasičského skladiště, náklady na materiál, a odborné práce zednické a tesařské, nesla obec — veškerý dovoz materiálu byl zajišťován místními rolníky, převážně zdarma. Skladiště bylo svému účelu předáno na slavnosti dne 30. července 1905.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]