Informace poskytnuté tajemníkem

Tajemník úřadu pan Ing. Socha má za sebou pomyslnou dobu hájení a již za toto období stihl odvést pořádný kus práce. Nedávno jsem se ho proto dotázal na několik záležitostí a v tomto příspěvku jsou zahrnuty jeho odpovědi.

Hřiště za školou

Na podzim loňského roku jsem upozornil na nebezpečný stav hřiště za školou, jehož zřizovatelem a provozovatelem je úřad. Kromě špatného vyznačení závadných/poničených prvků hřiště jsem upozornil i na nezajištěné branky. Všichni víme, že se v minulosti již mnohokrát stalo, že branky si bez dozoru půjčí děti a nevnímají riziko zranění, někdy dokonce smrtelného. Po upozornění byly na podzim branky nakonec položeny a uzamčeny. Podle přiložené fotky tomu již tak není.

Nezajištěná branka

Nezajištěná branka

Kluci si vždycky najdou cestu, jak si jít zahrát fotbal na “uzamčené” hřiště. Neměli by se ale dostat k nezajištěné bráně. Přenosná brána je nyní umístěna přímo na hřišti a je nezajištěná. Dále podle informací, které mi úřad poskytl na podzim 2015, by mělo dojít nyní na jaře k opravě závadných/poničených prvků hřiště.

Chtěl bych se zeptat, jestli úřad zajistí branky a kdy bude hřiště opraveno a otevřeno pro veřejnost. Každý rok se hřiště otevíralo v polovině dubna.

Hřiště je pro veřejnost uzavřeno. O úklid branek z hřiště byl požádán pan školník. Pokud se na uzavřeném hřišti někdo pohybuje, tak na vlastní nebezpečí a dá se to také brát jako neoprávněné vniknutí.

Dne 7.3.2016 byly provedeny revize všech venkovních dětských hřišť. Zjištěné závady byly přeposlány pro nacenění, aby mohlo dojít k objednání jejich odstranění. Práce již jsou naceněny, čeká se jen na potvrzení cen za materiál. Předpokládám otevření hřiště pro veřejnost 15.dubna 2016. Veřejnost bude včas informována.

Odstavený pojízdný přívěs

Dne 20.3.2016 uplyne rok od vydání povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství (pozemek parc. číslo 2426/1). Jedná se o pozemek u mostu k Vratimovu a užívání bylo povoleno na dobu od 1.4.2015 do 30.9.2015. V souladu s povolením byl na pozemek umístěn pojízdný přívěs, ve kterém chtěl majitel provozovat občerstvení. Přívěs byl k zamýšleným účelům používán sotva tři víkendy, od té doby byl veřejností demolován a užíván i bezdomovci. Po datu 30.9.2015 byla úřadem zaslána výzva k odstranění pojízdného přívěsu, která byla podle mých informací ještě v polovině listopadu bez odezvy.

Jaký bude další postup?

Otázku přívěsu jsme řešili několikrát na poradě s pracovníky Úřadu MOb Hrabová. Naposled na poradě 17.3.2016. Odbor financí a správy majetku dostal za úkol opětovně vyzvat majitele přívěsu k jeho odstranění. Předchozí kontaktování majitele přívěsu bylo dle mých informací bez patřičné odezvy. Na základě odpovědi či neodpovědi budeme postupovat dále v souladu se zákonem o přestupcích č.200/1990 Sb., §47 odst.1 písm. h), kdy bude možné udělit pokutu až 50 000 Kč.

Provoz veřejného osvětlení

Má naše obec možnost nějak ovlivnit dobu provozu veřejného osvětlení?

Veřejné osvětlení je majetkem města, správu provádějí Ostravské komunikace. Domnívám se, že dobu provozu osvětlení neovlivníme. Můžeme však vznést konkrétní požadavek na správce.

Krmení holubů

Jeden občan si dovolil poukázat na nešvar, který v Hrabové stále přetrvává, a to je problematika krmení holubů. Myslí si, že nezodpovědných občanů je méně než v minulosti, ale možná by stálo za to, zveřejnit, jakého přestupku se občan krmící holuby dopouští, co tím způsobuje a jaké sankce mu za to hrozí.

Vím, že např. v Praze veřejné krmení holubů zakazuje vyhláška. Máme i my něco takového v Hrabové/Ostravě regulováno vyhláškou?

Město Ostrava nemá žádnou vyhlášku, která by zakazovala krmení divokých holubů. To, že se divocí holubi množí, má na svědomí především nedostatečné udržování nemovitostí / ust. § 154 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozorování menších skupin a hejn v exteriéru na travnatých plochách ve vnitroblocích, parcích, okolo chodníků apod. svědčí o obecném nešvaru, se kterým se potýkají snad všechna města, a sice krmení nejen divokých holubů, ale i ostatních volně žijících a toulavých zvířat.

Toto přikrmování zvířat občany může být negativně posuzována podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který však poskytuje pouze obecné informace. Bývají vydány obecně závazné vyhlášky dle § 46 téhož zákona. Existují však případy, kdy ústavní soud obdobné vyhlášky ruší, právě s odvoláním na citovaný zákon. Proto bývá stabilnější řešit tyto situace interními pokyny v menších areálech, jako jsou uzavřené parky, areály nemocnic, sportoviště apod. Obecně však lze v těchto případech doporučit vždy tato omezení formulovat po dohodě s právníky.

Kadávery jsou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hodnoceny jako nebezpečný odpad, protože má minimálně jednu vlastnost, která ho činí nebezpečným – v tomto případě infekčnost (viz dále). Bylo by tedy možné zjednávat nápravu i dle výše uvedeného zákona. Existuje ovšem ještě další možnost nápravy, a sice prostřednictvím ust. § 61 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Více např. zde

Poplatek ze psů

Do kdy musí být poplatek ze psů v naší obci uhrazen?

Poplatek musí být uhrazen do 31. března příslušného roku (tj. 31. 03. 2016)

Jedná se každý rok o 31. března?

Ano

Kdo je povinen poplatek uhradit a jakou formou (hotově, převodem)?

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městského obvodu. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku.

Poplatek lze zaplatit hotově na pokladně úřadu nebo převodem. Pokud platí převodem, bylo dobré uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je 1341+číslo známky (např. 13411706).

Jaké jsou sazby poplatků za psa?

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Je poskytnuta nějaká úleva od místního poplatku ze psů, pokud nechám psa očipovat?

Úleva poskytnuta není.Povinnost nechat psa označit čipem vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č.5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. Zobrazit vyhlášku

Uděluje úřad nějaké úlevy (např. pobírání důchodu, přiznání mimořádných výhod, držení psa dle zvláštních předpisů)?

Povinnost oznámit držení psa má i ten, kdo je od poplatku osvobozen. Důvod osvobození od poplatku musí držitel psa správci poplatku prokázat (kopii důchodového výměru, kopii rozhodnutí ZTT/P apod.)Od místního poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:

 • nevidomá,
 • bezmocná,
 • osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba, který provozuje útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sazby místního poplatku na rok

 • Jeden pes chovaný v rodinném domě: 180 Kč
 • Druhý a další pes chovaný v rodinném domě: 600 Kč
 • Jeden pes chovaný v bytovém domě: 1.200 Kč
 • Druhý a každý další pes chovaný v bytovém domě: 2.100 Kč
 • Pes používaný k podnikatelské činnosti: 600 Kč
 • Druhý a každý další pes k podnikatelské činnosti: 1.200 Kč
 • * Jeden pes, jehož držitelem je poživatel důchodu: 200 Kč
 • * Druhý a každý další pes, jehož držitel je poživatel důchodu: 300 Kč

* poživatel důchodu – rozumí se poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého, nebo sirotčího, který je jeho jediným příjmem a chová psa v bytovém domě.

2 Komentáře

 1. Martin Slepička říká:

  Hřiště za školou by mělo být již otevřené, při dvaceti stupních celsiových bych to očekával; doufám, že tam budou sítě v brankách, bude kosena a zalévána tráva alespoň jednou za měsíc, nebude tam v létě step a na jaře savana.

  Osobně jsem šel hrát na nové hřiště na Šídlovci, avšak tam jsou branky pouze imaginární a je to tam nebezpečné. Tisíce drobných kuliček štěrku se povalují po tvrdé hrací ploše. Doporučuji se rozběhnout a zkusit se na štěrku zastavit, udělat rychlejší pohyb do strany, otočit se, spadnout apod. Zlomená noha, podvrtnutý kotník, vazy pryč, rozbitá hlava – to je to nejmenší.

  Náprava je docela jednoduchá; dát k sobě blíže dřevěná prkna ohrazení a vyměnit štěrk za mulčovací kůru či normální trávu. Štěrk se dostává na hřiště mezi prkny i na botách cvičenců. Vytvořit nové nebezpečné hřiště je zvláštní.

  • Šárka Tomisová říká:

   Kde asi soudruzi z úřadu udělali chybu ?!?

   Povrch se určitě vymění – z kapes dańových poplatníků – jako VŽDY.

   A kolik nás to bude nakonec stát, vždyť samotné hřiště přišlo na více než 4 mega.

   A zapomněl jste na tůjky, které byly za hracími prvky. Jsou pryč.
   Bude to úřad reklamovat nebo to zhotoviteli odpustí jako v případě vnitrobloku?

   Hlavu na špalek bych za to nedala, na to máme současného starostu.

[email protected] [email protected]