Výběrové řízení na pracovní pozici ekonom školy

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ekonom školy.

Identifikace zadavatele:
Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Paskovská 46
720 00 Ostrava-Hrabová
IČ: 70989061

Oprávněná osoba: Mgr. Radek Pollo, ředitel školy
Kontakt: 599 507 122, [email protected]
Vymezení předmětu výběrového řízení: Ekonom školy
Termín nástupu: 1.12.2016
Kvalifikační kritéria:
Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomické, ukončené maturitní zkouškou.
Praxe v účetnictví minimálně 3 roky (praxe ve školství a v příspěvkových organizacích výhodou).

Místo výkonu práce:
Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Paskovská 46
720 00 Ostrava-Hrabová

Pracovní náplň:

 • Komplexní vedení podvojného účetnictví – všech organizačních složek a projektů, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní knihy, …
 • Zpracování veškerých účetních a statistických výkazů.
 • Zajišťování bezhotovostního platebního styku, vedení pokladny.
 • Zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP, …
 • Tvorba, zpracování provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání za celou organizaci i jednotlivé složky, návrhy, příp. opatření.
 • Korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli, komplexní zajišťování spisové služby.
 • Zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu.
 • Tvorba ekonomických směrnic.
 • Provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření.

Požadavky

 • znalost podvojného účetnictví – nejlépe příspěvková organizace
 • znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 • znalost daňové problematiky
 • znalost a orientace v oblasti personální agendy
 • výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, Outlook,…
 • výhodou je znalost účetního programu Gordic
 • morální a právní bezúhonnost
 • spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat a maximální samostatnost

Typ pracovní smlouvy

 • Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce.

Platové ohodnocení

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č.564/2006 Sb., podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe.

Podání nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, poštou nebo elektronicky na adresu (obálku označte „Výběrové řízení – ekonom – neotevírat“)

Základní škola
Paskovská 46
720 00 Ostrava-Hrabová
e-mail: [email protected]

Lhůta pro podání nabídky: 21.11.2016 do 12,00 hod.
Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní údaje – adresu pro doručování, elektronickou adresu, telefonní kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný životopis
  Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady osvědčující znalosti a dovednosti
 • Platný výpis z trestního rejstříku

Harmonogram výběru uchazeče
1. kolo 21.11.2016 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí)
2. kolo od 22.11.2016 (termíny osobních pohovorů s vybranými uchazeči budou dohodnuty telefonicky)

V Ostravě-Hrabové 2.11.2016

Mgr. Radek Pollo
ředitel školy

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]