Slovo tajemníka úřadu

Dne 7.12.2016 byl na 14. zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová schválen rozpočet Hrabové na rok 2017.

Přestože návrh rozpočtu byl včas vyvěšen na úřední desce a jeho finální podoba je zveřejněna na webu www.ostrava-hrabova.cz, asi běžnému smrtelníkovi změť čísel toho moc neřekne.

Snad nejdůležitější je sdělení, že rozpočet je vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 54 367 tis. Kč, že Hrabová není vůbec zadlužená a že má dostatek prostředků na běžný chod i na kapitálové výdaje.

Příjmy se skládají z Daňových příjmů 12 913 tis. Kč, na nichž se nejvíce podílí daň z nemovitostí ve výši 12 000 tis. Kč zejména za objekty v průmyslové zóně, ale také ode všech vlastníků nemovitostí na k.ú.

Dále jsou to Nedaňové příjmy ve výši 12 548 tis. Kč, na kterých se mírou největší podílí příjmy z pronájmu a poskytování služeb, ponejvíce z bytového fondu.

Největší příjmovou položkou 22 205 tis. Kč jsou Přijaté dotace a převody, kterými státní rozpočet přes Statutární město Ostrava převádí MOb Hrabové státní dotace na výkon státní správy a poměr s tzv. sdílených daní (určité procento z výnosu daní z DPH, právnických a fyzických osob).

Plánuje-li městský obvod prodej nemovitosti (v našem případě 1 třípokojový byt), jedná se o tzv. Kapitálové příjmy. Do příjmů se rovněž počítá, kolik finančních prostředků má MOb bankovních účtech (6 133 tis. Kč). Součtem všech těchto položek se dostaneme na celkové příjmy.

Jestliže známe celkové zdroje příjmů, můžeme plánovat výdaje.

Tak zabezpečíte záležitosti dopravy, kapitolu 22 (běžnou údržbu a opravu silnic a chodníků) 1 201 tis. Kč, vzdělávání, kap. 31 (příspěvek na MŠ a ZŠ) 4 898 tis. Kč, kulturu, církve a sděl. prostředky, kap. 33 (Hrabovské listy, kult. akce aj.) 842 tis.Kč, kap. 34 – tělovýchovu a sport, 844 tis. Kč, kap. 35 zdravotnictví (příspěvek na hospic) 15 tis. Kč, kap.36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8 504 tis. Kč (z toho bytový fond 7 905 tis. Kč), kap. 37 ochrana životního prostředí 3 644 tis. Kč včetně mezd prac. VPP, kap. 39, 42 a 43 – sociální služby, zaměstnanost 1 909 tis. Kč, , kap. 52 a 55 CO a požární ochrana 431 tis. Kč, kap. 61, státní správa, samospráva 7 572 tis. Kč včetně mezd úředníků a odměn zastupitelů a kap.63 – finanční operace (pojištění, převody aj.) 1 174 tis. Kč., tj. celkem Běžné (provozní) výdaje 37 205 tis. Kč.

Odečtením těchto provozních výdajů od celkových příjmů, získáte 17 594 tis. Kč. Tuto částku můžete použít na stavby a investice, chcete-li: Kapitálové výdaje. I tyto kapitálové výdaje zastupitelé schválili a rozdělili na akce, které chtějí v roce 2017 realizovat.

Jsou to:

  • dokončení revitalizace ploch Šídlovec,
  • projektová dokumentace a výstavba MŠ V. Huga,
  • vestavba kanceláří pro potřeby ÚMOb,
  • rekonstrukce bytů v bytovém hospodářství,
  • kamerový systém pro požární ochranu,
  • nový konvektomat pro ZŠ,
  • projektové dokumentace nové školní jídelny, rozšíření parkoviště u ZŠ, chodník Perunova-Jezerní, prodloužení chodníku podél Paskovské (Na Šajaru a Šlejharova), rozšíření hřbitova.

Další investice a akce stavebního charakteru je možné schválit po ročním zúčtování hospodaření za rok 2016 prověřené externím auditem a schválení zastupitelstvem v červnu 2017.

Rozpočet obce není dogma. Pracuje se s ním celoročně. Jen v loňském roce se rozpočtovými opatřeními měnil 21x. Také jsem stanovil, že za každou kapitolu, oddíl, paragraf rozpočtu zodpovídá konkrétní zaměstnanec úřadu, který s ní pracuje a hlídá. Nemělo by tak docházet k přečerpávání, plýtvání, nehospodárnosti, které nám vytýkají kontrolní orgány.

Schvalování rozpočtu MOb Hrabová bylo jen jedním z 11 bodů programu 14. zasedání zastupitelstva MOb 7.12.2016. Celé usnesení a zápis jsou na webových stránkách www.ostrava-hrabova.cz. Zde rovněž naleznete usnesení z jednání listopadových a prosincových Rad MOb.

Před 13 měsíci jsem k Vám nastoupil do funkce tajemníka s přáním: „Táhněme za jeden provaz“. Po vyhodnocení roku 2016 musím konstatovat, že se v Hrabové mnoho změnilo k lepšímu. Stačí prolistovat Hrabovské listy, zúčastnit se pěkných akcí kulturní komise či komise pro děti a mládež, je vnímána konstruktivní kritika i aktivita veřejnosti, též Úřad prošel personálním zemětřesením. Věřím, že se zvýšila a ještě zvýší komunikace a informovanost mezi vedením MOb, Úřadu a občany. Nakonec – jak samospráva, tak státní správa by tu měly být pro Vás a Vám sloužit.

Tak krásné a úspěšné prožití roku 2017 Vám přeje

Ing. Jan Socha – tajemník

Dokumenty ke stažení:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]