Přerušení stavebního řízení (aktualizováno)

Dnes jsem byl úřadem v Hrabové požádán o stažení tohoto dokumentu z Hrabová.Info. Jelikož neměl náš úřad od Magistrátu bližší informace, požádal jsem paní Ing. Březinovou (referent odboru dopravy) o zdůvodnění požadavku na stažení tohoto dokumentu z těchto stránek.

Stavebník dne 15.02.2017 dodal úřadu doklady, prokazující možnost pokračování řízení. Z tohoto důvodu se stalo usnesení o přerušení řízení bezpředmětné, a proto úřad žádá o svěšení předmětného usnesení z úřední desky.

Ing. Magda Březinová, v. r. referent odboru dopravy

Zobrazit originál PDF

Dne 21.03.2016 byla statutárnímu městu Ostrava, odboru dopravy podána žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Silnice 11/478 Ostrava – prodloužená ul. Mostní – I etapa”.

SO 111 Silnice 11/478 – prodloužená ul. Mostní
SO 301.1 Silniční kanalizace km 0,000 – 0,800

umístěnou na pozemcích par. č. 613/2, 613/4, 615/2, 615/4, 696/1, 1102, 1003, 1104, 1105, 1106, 1107/2, 1107/3, 1715/1, 1716, 1717/9, 3139/1, 3154/1, 3154/2, 3154/5, 3154/16, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/4, 3155/5, 3155/6, 3155/8, 716/5, 2584/4, 3138/1, 613/3, 614, 615/3, 701/9, 705/7, 705/8, 3014/20, 3140/1, 3154/3, 3154/12, 3154/14, 3154/15, 2586/1, 3154/6, 3155/7, vše k. ú. Hrabová,

kterou podal Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený p. o. Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 0009571, se sídlem Úprkova 1, Ostrava (dále v textu jen stavebník).

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, který vykonává svou působnost dle ustanovení § 40 odst. 4 písmena a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „silniční zákon”), a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „stavební zákon”) jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic 11. a III. třídy (dále v textu jen „úřad”) rozhodl podle ustanovení § 64 odst, 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu takto:

Stavební řízení o návrhu na výše uvedenou stavbu zahájené dnem podání návrhu dne 21.03.2016 se přerušuje, nejdéle však do 31.03.2017

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

Odůvodnění

Dnem podání návrhu na vydání stavebního povolení na stavbu bylo zahájena stavební řízení. Úřad dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydal dne 05.04.2016 oznámení o zahájení řízení a usnesením určil lhůtu podle § 112 odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek. Zároveň byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům určena lhůta pro seznámení s podklady rozhodnutí a vyjádření stanoviska v řízení.

V průběhu této lhůty účastník řízení, společnost RWE Distribuční služby, a. s. upozornila úřad na skutečnost, že je pro stavební řízení nutno vydat jejich společností nové vyjádření ke stavbě. Z tohoto důvodu úřad vyzval dne 06.06.2016 stavebníka k doplnění podkladů pro rozhodnutí a zároveň usnesením řízení přerušil do 31.08.2016.

Dne 26.08.2016 byla úřadu doručena žádost stavebníka o prodloužení lhůty pro doplnění podkladu rozhodnutí do 31 .11.2016. Svou žádost odůvodnil tím, že příprava stavby je časově náročná a budoucí smlouvy o přeložce plynárenského zařízení ze strany spol. RWE Distribuční služby, a, s. dosud nebyly uzavřeny a nebylo tedy vydáno ani aktuální vyjádření ke stavbě. Úřad žádosti stavebníka vyhověl.
Dne 28.11.2016 byla úřadu žádost doplněna. Dne 07.12.2016 oznámil úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům doplnění podkladů rozhodnutí a dal jim možnost vyjádřit se podle § 36 odstavce 3 správního řádu k nim. Dne 31.01.2017 zjistil úřad, že stanovisko dotčeného orgánu MMO, odboru životního prostředí je zastaralé, a proto vyzval stavebníka k jeho aktualizaci. Dne 13.02.2017 podal osobně stavebník žádost o přerušení řízení z důvodu aktualizace předmětného stanoviska, o čemž byl proveden zápis do spisu. Na základě této žádosti úřad řízení přerušil do 31.03.2017.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí) ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, s potřebným počtem stejnopisů. Pokud pokus toto rozhodnutí Vám doručit poštovními doručovatelem přímo do vlastních rukou nebyl úspěšný, ale rozhodnutí bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Má-li účastník řízení zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu usnesení nemá odkladný účinek.

Ing. Břetislav Glumbík, v. r. vedoucí odboru dopravy
za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Magda Březinová, referent odboru dopravy

Zobrazit celé znění v PDF

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]