Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30

8.3. Na oslavu narozenin pana prezidenta uspořádala D.T.J. v sále hostince U Mištů hudební, pěveckou a tělocvičnou akademii s následujícím pořadem:

 • Slavnostní proslov přednesl učitel František Mikolajek.
 • Děti recitovaly báseň “Pozdrav T.G. Masarykovi”.
 • Mužský sbor zapěl “Slavnostní sbor” od Bedřicha Smetany a “Píseň práce” a “Směs z národních písní”.
 • Pak recitovány byly básně: “Borák prst”, “Láska”, “Tošonovice” a “Rybníky za Paskovem”.
 • Mužský sbor zapěl “Mezi horama” a “Hory, hory”.

Následovalo cvičení na nářadí a různé hry. Sbory nacvičil učitel František Mikolajek, v přestávkách účinkovala dechová hudba V. Baluška.

9.3. “T.G. Masaryk za hranicemi”, přednášku se světelným obrazem uspořádalo S.S.D.B. v sále hasičského skladiště. Přednášel učitel Zdeněk Oliva.

15.3. Oslavu narozenin pana prezidenta uspořádala osvětová komise v sále hostince U Lípy s následujícím pořadem:

 • “Věno” smíšený sbor, řídil učitel František Figar.
 • Slavnostní přednášku přednesl prof. Jan Smolík z Přívozu.
 • “Slavnostní sbor” od Bedřicha Smetany a “U boj” zapěl sokolský mužský sbor.
 • “Vlaštovičky” zapěl ženský sbor Sokola.
 • Básně J. S. Machar “T.G. Masarykovi” a J. Rokyta “Masarykovi osvoboditeli” přednesl Felix Prokop.
 • Slavnost zakončená byla státní hymnou.
 • Sbory řídil učitel František Figar.

21.3. “Hus a jeho doba” přednášku se světelnými obrazy uspořádalo S.S.D.B. v hasičském skladišti. Přednášel učitel Zdeněk Oliva.

12.-13.4. Výstavu drůbeže, králíků a holubů uspořádal ve zbrojírně hasičského skladiště “Spolek pěstitelů drobného zvířectva” za součinnosti “Hospodářské besídky”. Kromě zvířat vystaveny byly kožešinové kolekce, odborná literatura a hospodářské stroje továrny “Agrofera” v Kunčicích. Pro informaci návštěvníků byl vydán výstavní katalog. Výstava byla velmi zdařilá a přispěla k propagaci chovu drobného zvířectva. Reklama provedena byla v krajských a odborných časopisech, zprávy o výstavě uveřejněny byly v časopise: “Králikář”, “Zemědělské a družstevní rozhledy”, “Svobodná republika” a “Náš kraj”.

10.5. “Svátek matek” uspořádala odbočka “Ochrany matek a kojenců”. Proslov o významu tohoto svátku přednesl učitel František Figar. Básně přednesly a písně zazpívaly školní děti.

?.5. “Besídka venkovského dorostu” uspořádala exkurzi na hospodářskou výstavu v Kunčicích.

5.7. Slavnost “Odhalení pomníku mistra Jana Husa” u vodovodu vedle staré školy pořádala místní osvětová komise. Průvodu z dolního konce obce se zúčastnilo i mnoho osob z okolních obcí. V čele průvodu šla hudba Val. Baluška, která zdarma účinkovala jak při slavnosti, tak i při koncertě v zahradě “U Lípy” po slavnosti. Z ní následovalo 16 Sokolů v krojích, 36 Sokolů v občanských oblecích s odznaky, 4 hasiči v stejnokroji, 3 členové D.T.J. v kroji, 4 prapory církve čsl. s 60 účastníky, 15 družiček, 30 dětí a pak asi 1000 osob.

Str. 292/294

U pomníku konala se slavnost s následujícím pořadem:

 1. Hudba zahrála “Kdož jste boží bojovníci”.
 2. Slavnost zahájil předseda místní osvětové komise z ověnčené tribuny Zdeněk Oliva proslovem o pohnutkách, jež vedly k postavení tohoto pomníku a věnoval vzpomínku zesnulým průkopníkům pokroku v Hrabové. Při posledních slovech byl zdvižen prapor, jímž pomník byl zahalen.
 3. Pěvecký sbor Sokola zapěl “Udeřila naše hodina” za řízení učitele Františka Figara.
 4. Starosta obce L. Duhan v proslovu uvedl starší dějiny obce dle této kroniky, z doby českobratrské, v jichž duchu chceme pokračovati a převzal pomník v ochranu obce.
 5. Slavnostní řeč přednesl B. Čurda-Lipovský, který připravil nám nejkrásnější a nejdojemnější chvíli. Promluvil na téma nápisu na pomníku: “Nikdo …….” svým lahodným a vroucím slovem předvedl Krista i Husa v plné hloubce jich citů a soulad hlásaných ideí s jich životem. Tisícihlavý zástup naslouchal s utajeným dechem přímo klasickou tuto řeč a neskrblil též pochvalou.
 6. Žačka Geroltová přednesla oslavnou báseň.
 7. Za církev čsl. promluvil duchovní Hrazdil.
 8. K dětem promluvil řídící učitel Štěpán Němec.
 9. V doslovu zdůraznil učitel Zdeněk Oliva, že tato chvíle je mezníkem v osvětové činnosti, nikoliv koncem, neboť: “Ještě nedohořelo, ještě nedobolelo”.
 10. Slavnost zakončena písní “Hranice vzplála” a národními hymnami.

Str. 293/295

Ověnčení pomníků, tribuny řečnické, jakož i výzdobu květinami a kytici pro slavnostního řečníka opatřily ženy církve čsl.

Str. 293/295

První myšlenku postaviti památník M.J. Husovi pojalo sdružení sociálně demokratických bezvěrců, t.j. starou lípu před hostincem “U Lípy” pojmenovati “Husova lípa” a u ní postaviti mohylu z velkých kvádrů s vytesaným reliéfem kalicha nebo Husovy hlavy a ohraditi celek silnými řetězy zapuštěnými do nízkých betonových sloupů. O povolení podána byla spolkem S.S.D.B. žádost obecnímu zastupitelstvu 20.1.1920. Obecní zastupitelstvo usneslo se 8.2.1920 lípu takto pojmenovati, očistiti ji od jmelí, obecní pozemek u lípy k tomu účelu darovati, ale finanční podporu zamítlo. Bylo tedy čekáno na vhodnou příležitost k získání prostředků, hlavně až finanční stav S.S.D.B se zlepší. Po čase uvolila se T.J. Sokol k tomuto účelu dáti výnos ze zábavy silvestrovské, což činilo 600 Kč. Po čase převzala řízení této věci místní osvětová komise, by i jiné složky mohly rovnocenně zúčastnit a dala návrh na postavení pomníku u vodovodu. Za tím účelem podána byla žádost obecnímu zastupitelstvu o darování tohoto pozemku.

Str. 294/296

Po vyjíti oběžníku na schůzi obecního zastupitelstva, kdež na poradě bylo také: darování místa u vodovodu pro “Husův pomník”, roznesla se o tom zvěst po celé obci a dle různého založení občanstva různily se i náhledy a konaly se ke schůzi přípravy. Na schůzi obecního zastupitelstva konané dne 18.1.1925 přečetl a odůvodněnil žádost Zdeněk Oliva. Jednání bylo velmi rušné ze všech stran, podrážděné až i bouřlivé a skončila hlasováním s předčítáním jmen obecního zastupitelstva. Každý hlasoval zvláště, buď ano nebo ne. Pro darování tohoto pozemku bylo 17 hlasů (strany sociální demokracie + 1 komunista), proti všechny ostatní, t.j. 10 hlasů.

2.2. Podala strana lidová protest k moravskému zemskému výboru, k němuž vyjádření podala osvětová komise a obecní rada 16.3. a na základě tohoto stížnost zemským výborem byla zamítnuta 28.3.

1.3. Sbírala strana lidová podpisy na protest proti postavení “Husova pomníku”. Mnohde ženy podepsaly nepřítomného muže, z čehož vznikly v rodinách i nesváry. Nepomohla však ani osobní intervence předáků lidové strany s touto listinou u okresní politické správy.

Mezitím rozpoutal se i v časopise boj. Psal: “Náš kraj” 19.2. o hlasování o místo u vodovodu (L. Duhan, starosta). “Palcát” 13.3. o celkově situaci a schůzi obecního zastupitelstva. “Samostatnost” 27.3. o téže schůzi. “Svobodná republika” 27.3. a “Palcát” 3.4. odpověď “Svobodné republice”.

4.5. Přišel zákaz stavby pomníku od památkového úřadu v Brně, jelikož mu “bylo oznámeno” (viz příloha).

10.5. Zaslán památkovému úřadu obšírný dopis v němž všestraně vše vylíčeno a 29.5. přišlo opět povolení (viz 2 povolení).

Výměna názorů v časopisech pokračovala dále. 16.5. psal “Náš kraj” o postavení u kostela, “Palcát” 26.6. o první pomníku Husově na Ostravsku. “Duch času” 20.6. o boji o “Husův pommník”. V červnu zaslána fotografie dohotovené hlavy M.J. Husa a modelu památkovému úřadu s náčrtkem úpravy okolí. Přišel opět zákaz na zakročení vlivných osob a udáváno za důvod pouze průmerný sochařský výtvor. Opětné povolení vymohl na telefonickou zprávu a obšírné vysvětlení písemné poslanec Soukup v Brně (soc. dem.).

První fůru štěrku přivezl pro “Husův pomník” rolník Jan Piskoř 8.6., 15.-16.6. provedeno kopání a vybetonování základů. 24.6. přivezen byl rolníkem Chlupatým Rudolfem čís. 33 pomník a ihned postaven.

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 29

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]