Rada se zabývala podněty komise pro děti a mládež

Na konci září zaslala Radmila Lysáková Balušková podněty komise pro děti a mládež svému nadřazenému orgánu, kterým je Rada. Za necelý měsíc je v jedné záležitosti rozhodnuto – u „Bety“ budeme mít přechod. Ostatní věci byly alespoň předány k dalšímu řešení. Děkujeme!

Vyjádření, které dne 18.10.2017 zaslal tajemník obce předsedkyni komise:

Radní městského obvodu Ostrava-Hrabová se na svém 77. jednání 11.10.2017 zabývali Vašimi návrhy na zajištění některých přechodů na ulici Paskovské, využití pozemku p.č. 701/1 umístěním mezideponie k rekreačnímu využiti dětí a vybudování přechodu v blízkosti ulice Poplužní a vzala je na vědomí.

Hlídání čtyř přechodů v ranních hodinách pracovníky VPP (veřejně prospěšných prací) se jeví jako nevhodné. Tuto záležitost projedná starosta na jednom z dalších pravidelných jednáních s vedením Městské policie.

Podnětem s využitím zeminy ze stavby Prodloužené Mostní na parc. č. 701/1 se bude zabývat komise výstavby, dopravy a ekologie v případě, že se takováto budování mezideponie reálně vyskytne.

Pokud se týká vybudování přechodu na ulici Paskovské v blízkosti ulice Poplužní, informujeme Vás, že RMOb na tomto jednání rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby pro stavbu „Přechod pro chodce a chodníku AZ „Beta“ , Ostrava—Hrabová“ Ing. Kateřině Čechákové, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, dle předloženého návrhu. Realizace přechodu u Bety by měla Váš požadavek naplnit.

S pozdravem
Ing. Jan Socha tajemník MOb Ostrava-Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]