Zarostlý Šídlovecký potok a Ščučí (odpověď od Povodí Odry)

Dne 7.9.2018 nám byl doručen podnět z aplikace ZmapujTo, který se týká vodních toků v naší správě. VHP Ostrava k dané problematice sděluje následující.

Vodní tok (dále VT) Ščučí a Oprechtický potok je ve správě Povodí Odry, s.p. od 1.7. 1984. VT je pomístně upraven, některé úpravy nejsou v majetku naší organizace, rovněž pozemky pod VT nejsou vždy v našem vlastnictví. VHP Ostrava provádí pravidelnou kontrolu vodního toku (jarní prohlídky), účast na nich zástupci obce nevyužívají.

Na vodním toku Ščučí bylo v r. 2017 a 2018 provedeno odtěžení sedimentů v úseku ř. km 0,000 —0,825. Mimo to řešíme operativně stížnosti pobřežníků, jako jsou zátarasy, kácení stromů, ořezy. Pravidelně 2x ročně je prováděna údržba břehového porostu (kosení). VT Šídlovecký potok je ve správě Povodí Odry, s.p. od 1.1. 2011. Vodní tok je v km 0,425 — 1,500 opevněn laťovými plůtky, tato úprava není ve vlastnictví našeho státního podniku. Koryto vodního toku je v části úseku zarostlé rákosem, což je zapříčiněno nedostatkem vody a vypouštěním znečištěných vod do vodního toku a v neposlední řadě také malým spádem koryta v uvedené oblasti.

Šídlovecký potok zaroslý rákosem

Na VT Šídlovecký potok nevedeme žádný majetek ani pozemky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik. Stávající stav koryta je uspokojivý a nepředpokládáme další kroky z titulu údržby vodního toku.

Oba vodní toky jsou v tuto chvíli průtočné bez zásadních odtokových závad.
Ing. Jan Ondrejček, MBA Povodí Odry, státní podnik

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]