Zastupitelstvo dne 24.9.2018 o selhání rady a starosty …

Je po volbách a tak již mé vyjádření nemůže zvolení kohokoliv do nového zastupitelstva ovlivnit, ovšem může (alespoň doufám) promluvit do složení rady a volby starosty. V Hrabovských novinách zveřejnil Ing. Slavík komentář k mému vyjádření o bytové komisi. Takže po volbách mohu upřesnit, že pan Slavík opět neměl pravdu.

Prodej bytů se řídí skutečně podle “Zásad pro prodej bytů v majetku Statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová – I., v úplném znění, platné od 10.9.2003″. Divoká privatizace, podle mne, skončila „Kontrolní zprávou k výsledkům kontroly výkonu samostatné působnosti o postupu městského obvodu Hrabová při prodeji bytových domů a bytových jednotek v letech 2010-2012, provedené odborem majetkovým Magistrátu města Ostravy dne 20.12.2012 “.

Dne 23.8. 2018 jsem požádal tajemníka, starostu a předsedu kontrolního výboru o zveřejnění těchto „Zásad“ na stránkách obce i s informaci, zda jsou tyto zásady platné, případně kdy byly zrušeny. Dále jsem požádal o předložení zmíněné„Kontrolní zprávy“ ze dne 20.12. 2012. Jako zastupitel jsem měl dostat informaci do 30-ti dnů, ovšem žádné vyjádření nepřišlo.

V „Zásadách“ je řešena privatizace dvojím způsobem – 1. přímým prodejem a 2. formou veřejné dražby (u jednotek, k nimž nevzniklo předkupní právo (bez nájemníků), nebo předkupní právo zaniklo). To je i případ uvolněných bytů ve vchodech, kde jsou již některé byty ve vlastnictví SVJ.

Na základě zveřejněného komentáře pana Slavíka jsem provedl kontrolu bytů, které byly prodány formou dobrovolné dražby a začal jsem se divit. Rada ve složení pánů Trávníčka, Rundta, Lyčky, Pospěcha a Baluška závažným způsobem porušila Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uvedené rozhodnutí o prodeji je vyhrazeno zastupitelstvu obce, dokonce případ dražby je v samostatném odstavci paragrafu 85 odst. n), který stanoví:

„n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi” (tato novela platí od 1.7.2016 a byla přijata s cílem zamezení korupce při prodeji nemovitostí formou dražby).

Zastupitelstvo našeho městského obvodu radě ani starostovi takovou pravomoc nesvěřilo. V obvodu byly za starosty Mgr. Nadě provedeny dvě dražby bytů, vždy dodržen postup dle zákona:

  • a) záměr prodeje bytu formou dobrovolné dražby (Usnesení č.9 ze dne 7.3. 2012 a č. 14 z 6.3. 2013) a následuje
  • b) schválení prodeje bytu formou dobrovolné dražby s pověřením starosty k provedení úkonů za obec (Usnesení č.10 ze dne 25.4. 2012 a č. 15 z 29.4.2013).

U dobrovolné dražby za starosty I. Trávníčka byl proveden dle zákona pouze krok a) – zastupitelstvem schválený záměr prodeje bytu v dobrovolné dražbě (Usnesení č. 12 z 8.6. 2016), ale krok b) provedl sám o sobě starosta bez vědomí zastupitelstva, pouze na základě jednání Rady č. 56 z 5.12. 2016.

Paradoxně již před tímto datem, kdy teprve Rada rozhodla nezákonně o prodeji bytu, byl již hotov znalecký posudek o ceně bytu obvyklé (k datu 8.11. 2016). I když byl byt volně přístupný, pak znalecký posudek byl zpracován pouze na základě podaných „dostupných informací“.

Byt vydražil jeden ze zastupitelů. Jde o odborníka na bytovou problematiku (tak se sám nazval). Kandidoval znovu, ale nebyl zvolen. A zde je další informace pro Ing. Slavíka: prodej této bytové jednotky formou dražby v souladu se „Zásadami pro prodej bytů“ navrhla Radě bytová komise.

Na základě závažnosti právního posouzení a možnosti nápravy nezákonné činnosti rady jsem dne 14.8. 2018 podal na Okresní státní zastupitelství Podnět k podání návrhu podle § 42 zákona o státním zastupitelství, jehož výsledkem by, podle právního názoru, mělo být navrácení bytu Statutárnímu městu Ostrava. Státní zástupce předal podnět Polici ČR k šetření.

A co přineslo jednání zastupitelstva dne 24.9. 2018 k dané dražbě?

Starosta uvedl, že je v rozporu Zákon o obcích s Vyhláškou o dražbách (zákon má samozřejmě vyšší právní moc), Ing. Kopitzová a Ing. Hrabovská argumentují nabytím bytu příklepem (ano, ale v pověření dražební společnosti má být uvedeno datum schválení prodeje a tento dokument má být přiložen k převodu na katastr nemovitostí), Ing. Hrabovská dále podává informaci auditora, že lze prodej dodatečně schválit do dvou let (to ale není pravdou), Ing. Fajcová informuje, že v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz to zastupitelstvo bere jen na vědomí (bude následovat kontrola Magistrátem na tomto úřadu?). Občan Ing. R. Orkáč namítá, že rozhodnutí o dražbě padlo 8.6. 2016 a novela zákona začala platit od 1.7. 2016, takže po úkonu orgánu obce, který byl před účinností zákona. Takže se dle něho nejedná o protizákonné usnesení (8.6. 2016 byl schválen jen záměr prodeje a nikoliv prodej, jeho připomínka tedy nic neřeší, stále chybí rozhodnutí zastupitelstva o prodeji).

Některé názory pak navrhují počkat na došetření Policií ČR, ale zastupitelstvo má konat. Dodatečně přijaté usnesení uznává provinění rady a starosty při dražbě bytu bez schválení prodeje zastupitelstvem a snaží se souhlas dodatečně schválit.

Zastupitelstvo dne 24.9. 2018 dodatečně schválilo Smlouvu o provedení dobrovolné dražby a vzalo na vědomí průběh a výsledek dobrovolné dražby.

Chybně jsem tento předložený návrh usnesení označil za nezákonný. Nezákonný není, je „jen“ neúčinný. Jaké právní důsledky to bude znamenat si přečtěte na: www.mvcr.cz.

Kdo se dopustil trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby? Osoba či osoby? Kdo bude starostou? Kdo bude v radě? Bude se v Hrabové pracovat podle zákonů?

Přeji nově zvoleným zastupitelům šťastnou volbu jak rady, tak i starosty. Volbu ke spokojenosti občanů a ku prospěchu Hrabové.

Milan Orkáč

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]