Areál (původně Tchas) na konci ulice Na Farském

Zastupitelům MOb Ostrava-Hrabová přišel od rezidentů ulic Na Farském a Lužné níže uvedený email s následujícím předmětem: (původně Tchas) na konci ulice Na Farském – nesouhlas s zamýšleným vyúžívání areálu nebo jeho částí. Email tímto zveřejňuji na webu Hrabová.Info, aby i ostatní občané věděli, za co jejich sousedé bojují a co si přejí.

O této kauze jsem již na webu Hrabová.Info dvakrát informoval a to v článcích „Bude v Hrabové povolena výroba drcené směsi?“„Krajský úřad dal výrobě drcené směsi v Hrabové zelenou“.

Ivo Richter, za rezidenty ulic Na Farském a Lužné:

Vážení,

vzhledem k tomu, že se mně vrátil e-mail viz. níže jako nedoručitelný (pravděpodobně z důvodu překročení velikosti objemu dat v příloze), posílám jeho obsah ještě jednou níže a přílohy podám v tištěné podobě na podatelnu úřadu MOb Hrabová.

S pozdravem
Ivo Richter

Vážená paní a pánové radní/zastupitelé, dovolte mi vrátit se k mému vystoupení na 3. zasedání zastupitelstva MOb Hrabová konaného dne 25.2. 2019, kterým jsem vás, jako zástupce rezidentů ulic Na Farském a Lužné, informoval o problému hrozícího využívání přilehlého areálu (na konci ulice Na Farském, v minulosti ve Vlastnictví Tchas, Eiffage, dnes ve vlastnictví pana Jána Ruszó) způsobem, který podle našeho názoru a dostupných informací může ovlivnit kvalitu bydlení minimálně v dané lokalitě.

V současné době víme minimálně o 2 podnikatelských záměrech (tento počet nemusí být konečný, protože nemáme jistotu, že se nechystají další, o kterých nevíme), u kterých hrozí zhoršení podmínek pro bydlení, proto zásadně nesouhlasíme, aby byla takovým subjektům povolena jejich činnost. V těchto případech se jedná o potenciální resp. stávající nájemce (není nám znám právní status) předmětného areálu. Nejedná se tedy o podnikatelské aktivity vlastníka těchto nemovitostí.

Jedná se o:

  1. Firma se záměrem provozování drcení energetické směsi – především odpadů z automobilového průmyslu
  2. ODLAKOVNA SILVER s.r.o. – která by měla provozovat činnost využívají lázně kyseliny sírové …

Podrobnější informace vám zcela jistě poskytne odbor stavebně správní, který byl kontaktován výše uvedenými subjekty minimálně ve smyslu zjištění podmínek nezbytně nutných k povolení provozování jejích činností.

Nebudu se dále rozepisovat do hlubších podrobností a přejdu k meritu věci.

Na základě výše uvedeného a z důvodů popsaných níže vás tímto zdvořile žádáme o podporu v našem úsílí zamezit rozvoji takových podnikatelských aktivit, které by měly za následek (i minimální) zhoršení podmínek pro bydlení v dané lokalitě resp. případně celé Hrabové.

Důvody:

  1. Z dosavadního průběhu jednání o provozu Energetické drcené směsi (naše nesouhlasná stanoviska, neúspěšné snahy naše i obvodu v rámci projednání EIA, kdy např. v rámci veřejného projednání 28.2. 2018 nebyly vyslyšeny naše argumenty a nebyly vzaty v potaz jednoznačné rozpory v předložené dokumentaci) plyne, že v rámci většiny řízení, které mohou ovlivnit rozhodnutí o souhlasu s umístěním takových podnikatelských aktivit, nejsme/nemůžeme (my rezidenti z přilehlých ulic) být účastníky takových řízení, zatímco obvod je/bude učastníkem vždy, ať už prostřednictví odboru stavebně správního nebo jinou formou.
  2. Podle nám známých informací byl původně tento areál kolaudovaný pro účely skladování a administrativy. Domníváme se, že výše citované subjekty aktuálně pracují na předložení podkladů (a následně žádostí, pokud již tak neučinili) pro změnu využití areálu resp. jeho části pro jiné, než výše uvedné účely, tedy pravděpodobně výrobu. V zamítnutí změny užívání vidíme prostor pro zamezení vzniku těchto provozů, a zároveň důvod proto, aby se předešlo precedensu pro případné další podobné aktivity zejména výrobního charakteru se zjevným vlivem na okolí. Podbrobnější informace můžete získat na odboru stavebně správním.
  3. Vy sami dobře víte, jaké problémy přinášejí některé provozy „ve velké průmyslové zoně“, kde se obvodu zatím ne zrovna úspěšně daří řešit např. zápach pocházející z výroby firmy Brembo a další. Věříme, že si obvod nechce přidat další potenciální zdroje podobných problémů.

Poddrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech, mezi kterými chybí např. negativní stanovisko Rady MOb Hrabová v rámci projednávání EIA, které bude určitě k dispozici na odboru stavebně správním. V případě zájmu můžeme předložit podbrobnější informace o záměru Energetické drcené směsi. O druhém, výše citovaném záměru, nemáme žádné podrobnější informace, ale zcela jistě vás může informovat kompetentní zodpovědná osoba ze stavebně správního odboru.

Dovolujeme si touto cestou vyjádřit naději, že MOb Hrabová učiní, ať už prostřednictvím odboru stavebně správního, rozhodnutími Rady nebo Zastupitelstva, případně jinými prostředky, všechny kroky k zamezení rozvoje výše uvedených aktivit a bude nás, nejlépe písemnou formou, informovat o možnostech nebo plánovaných krocích s předstihem a včas tak, abychom mohli případně přispět k řešení této záležitosti.

Zároveň prosíme, aby se takové kroky začaly řešit neprodleně vzhledem k faktu, že ve velmi blízké době může dojít (pokud se už tak nestalo) k zahájení příslušných řízení. V případě potřeby je kdokoliv z nás k dispzozici.

Na závěr si dovolíme konstatování, že cílem této naší aktivity není jakkoliv bránit nebo omezovat podnikatelské záměry majitele předmětných nemovitostí. Naší snahou je zabránit jen takovým aktivitám, které mohou mít negativní vliv na bydlení v této lokalitě, případně v celé Hrabové. Rozhodně je naším jediným cílem bezkonfliktní soužití nás obyvatel a majitele/provozovatele/nájemců zmiňovaného areálu.

Za vaší vstřícnost a aktivní přístup předem děkujeme.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]