Stanovisko OKD k zachování nádrží Pilíky 4 a 5

Rada městského obvodu Hrabová vzala dne 13.3. 2019 na vědomí stanovisko společnosti OKD, a.s. k zachování nádrží Pilíky 4 a 5 ze dne 7.2. 2019. Na základě podnětu občana Ing. Vladimíra Slavíka (viz. níže), vydal zástupce společnosti OKD, a.s., Ing. Radim Tabášek následující stanovisko:

Dobrý den

Vaše otázky jste rozdělil do několika dílčích problémů, avšak jejich řešení se navzájem podmiňuje. Dovolte mi prosím, abych Vás informoval, co se bude dít v tomto roce v předmětné lokalitě a tím se Vám budu snažit odpovědět i na jednotlivé části.

V roce 2019 bude nadále probíhat vypouštění odpadních vod do nádrže Pilik 4. V této věci se jednalo  o způsobu  konečného řešení odpadních vod. Jednotlivé strany  zainteresované v této problematice musí najít řešení, které bude odpovídat platným povolením. Do dnešní doby není tento způsob řešení „na stole.“

Z toho vyplývá, že stav nádrží Pilík 4 a 5 je podmíněn vyřešením tohoto problému a s tím souvisí i následné řešení kanálů, infrastruktury, čerpacích stanic a napojení Pilíků.

Přístupové cesty  budou řešeny tak, aby zajišťovaly nejnutnější potřeby OKD pro přístup k zařízením v našem majetku. Je třeba podotknout, že tyto komunikace nejsou veřejně přístupny, takže by legálně neměly být užívány nikým jiným, vyjma užívání  smluvně dohodnutého. Do budoucna budou uvedeny do stavu, který bude zajišťovat přístup k majetku OKD tak, aby tento majetek mohl být spravován.

Z výše uvedeného vyplývá, že na Vaše otázky  nelze  jednoznačně odpovědět, jelikož není dořešena problematika vypouštění odpadních, která není jen v kompetenci OKD. Po nalezení konečného řešení bude postupováno tak, jak nám ukládají jak zákonné povinnosti, tak povinnosti stanovené v závazných rozhodnutích orgánů státní správy.

Omlouvám se, ale žádné konkrétní data Vám nemohu sdělit.

Z ostatních činností v dané lokalitě Vás můžeme informovat, že v roce 2019 bude dokončena technická rekultivace Pilíku 3 a odvalu D2 a bude probíhat finální etapa rekultivace úbočí odvalu D.

S pozdravem Radim Tabášek


Od: Vladimír Slavík, 19.1. 2019 v 11:04
Komu: Tabášek Radim Ing.
Předmět: Budoucnost vodních nádrží Pilíky

Pane inženýre,

bydlím v Hrabové nedaleko vodních nádrží Pilíky a zajímá mě další osud tohoto území. Pozorně jsem sledoval průběh EIA „Pokračování hornické činnosti OKD…“, prostudoval studii Milana Macháčka, posudek Luboše Štancla i Závazné stanovisko MŽP z května loňského roku. Prosím o odpověď, pokud to je možné, na následující mé dotazy:

  1. Byl již zpracován posudek pro režim čistírenského systému tak, jak to OKD bylo uloženo, viz str. 2 „Závazného stanoviska MŽP“? Když ano, co z něho vyplynulo? Lze i nadále zajistit pro tyto  nádrže  dostatečný přítok vody i bez kanálu průsakových vod?
  2. Jaký bude další osud jímky pod odvalem D2?
  3. Kdy bude možno odstranit nefunkční technologická zařízení, tj. kanál průsakových vod, objekt čerpačky č.3 a  sousední trafostanici a objekt čerpačky u nádrže č. 5?
  4. Jakým způsobem bude řešen problém vypouštění předčištěných  odpadních vod z areálu Grenn Gas DPB a z  dalších, napojených doposud na Pilíky?
  5. Jak pokračují snahy napojit Pilíky na okolní vodoteče, konkrétně na Lesní potok?
  6. Jaké jsou budoucí záměry OKD s obslužnou komunikací,  vedoucí souběžně s kanálem průsakových vod? Počítá  se s opravou nebo se zrušením?
  7. Počítá se s opravou cesty, vedoucí po břehu  nádrží č. 4 a 5?

Možná vás bude zajímat, že o osudy této oblasti se zajímá široká veřejnost Hrabové. V současné době je předmětem kritiky  především špatný stav komunikace, vedoucí k nádržím od Hrabové. Konkrétně úsek, sousedící s kanálem průsakových vod.

Z Hrabové zdraví Vladimír Slavík

Zdroj: Materiály RMOb Hrabová z jednání dne 13.3. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]