Výsledky ročního měření ovzduší v Hrabové

V lednu jsem zde psal o tom, že Zdravotní ústav ukončil roční měření kvality ovzduší v Hrabové, Vratimově a Kunčičkách. Veškeré naměřené výsledky již od března visí na stránkách ústavu a níže uvádím informace týkající se Hrabové. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Mobilní stanice v areálu ZŠ

Mobilní stanice v areálu ZŠ

V Hrabové se mobilní stanice nacházela za budovou základní školy a měření ovzduší zde probíhalo od ledna 2018 a do konce roku 2018.

Závěrečná zpráva z monitoringu

Celá zpráva v PDF

Přestože dnem 31.12. 2016 skončila udržitelnost projektu s názvem „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“, rozhodl se KÚ MSK navázat na tento monitoring, a i nadále v něm pokračovat.

Dnes proto hovoříme o tzv. „Regionálním monitoringu“ jehož cíl je i nadále stejný — a to sledování kvality ovzduší na různých místech kraje, kde se běžně nevyskytují stanice státního imisního monitoringu. Během let došlo také k propojení s podobným monitoringem, který pro KÚ MSK realizuje Český hydrometeorologický ústav a na území kraje tak vznikla velmi hustá a unikátní monitorovací síť, která nemá v rámci ČR obdoby.

Veškerá naměřená data jsou online předávána do Informačního systému kvality ovzduší ISKO a obohacují tak celorepublikovou, potažmo celoevropskou imisní síť. Současně jsou také vizualizována na světelné tabuli v Ostravě Třebovicích. Kromě toho jsou také k dispozici na stránkách http://air.zuova.cz/imise/.

Každý rok se nemění jen měřená místa, ale také charakter monitoringu. V roce 2018 byly sledovány lokality s dominantním průmyslovým zatížením. Konkrétně se jednalo o Ostravu Hrabovou, Vratimov a Ostravu Kunčičky.

Monitoring v Ostravě-Hrabové

Monitoring ovzduší probíhal v Hrabové od 3.1. do 31.12. 2018. Mobilní jednotka byla umístěna po celou dobu na jednom místě, a to v areálu ZŠ na ulici Paskovská 110/4, na okraji sportovního areálu (viz fotografie). Stanici lze klasifikovat následovně: – typ stanice: průmyslová – typ zóny: předměstská – charakteristika: obytná – reprezentativnost: střední měřítko (100 až 500 m).

HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT

Prach PM10

Průměrná roční hodnota byla naměřena na hladině 29 ug/m3, což znamená, že roční limit (40 µg/m3) byl dodržen. Co se týče počtu překročení denních koncentrací, tak můžeme konstatovat, že denní koncentrace (50 µg/m3) byla překročena v 28 dnech, takže zákonná podmínka týkající se počtu překročení byla také splněna. Nejvyšší průměrnou denní koncentraci v topné sezoně jsme naměřili v březnu (4.3. 2018) a to 133 µg/m3, nejvyšší koncentraci v netopné sezoně 45 µg/m3 jsme zaznamenali v dubnu (7.4. 2018).

Oxid dusičitý NO2

Průměrná roční koncentrace dosáhla 22,8 µg/m3 a proto můžeme konstatovat, že zákonný limit byl dodržen. Nejvyšší hodinová koncentrace byla naměřena v lednu (6.11.2018) na hodnotě 140,9 µg/m3. Žádná z hodinových koncentrací nepřekročila zákonný limit 200 µg/m3.

Oxid siřičitý SO2

Průměrná roční koncentrace naměřená na místě byla 12,1 µg/m3. Jedná se o koncentraci, která je podobná ročním průměrným hodnotám na některých stanicích v Ostravě. Žádná z hodinových (limit je 350 µg/m3) ani 24 hodinových (limit je 125 µg/m3) koncentrací nepřekročila zákonné limity.

Oxid uhelnatý CO

Oxid uhelnatý je typickým představitelem spalovacích procesů. Vhledem k tomu je jeho koncentrace závislá na denní době, a proto se hodnotí maximálním 8hodinovým průměrem. Maximální denní 8hod průměr vyhověl a nepřekročil zákonný limit.

Přehled ročních naměřených koncentrací:

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU

Benzo(a)pyren

Patří mezi základní představitele PAU, je indikátorem nedokonalých spalovacích procesů, zároveň identifikuje spalování v lokálních topeništích. Mimo jiné také identifikuje dopravu, kde vzniká otěrem pneumatik nebo nedokonalým spalováním v motorech aut. Patří mezi prokazatelné karcinogeny, a proto je velmi nebezpečný pro lidské zdraví. Jako jediný představitel PAU má v zákoně uveden roční limit 1 ng/m3.

Měřením byl opět potvrzen výrazný sezónní chod, tzn. že v zimě dosahují koncentrace vyšších hodnot než v letním období. Maximální koncentrace byla naměřena 2.2. 2018 a to na hladině 26 ng/m3, pár dní před vyhlášením smogové situace (vyhlášena 10.2. 2018). Roční průměr byl 3,7 ng/m3 což znamená, že došlo k nedodržení ročního limitu. Z celkových 61 vzorků bylo celkem 33krát zaznamenána nadlimitní koncentrace.

Průběh jednotlivých hodnot vyjadřuje následující graf:

Benzen

Patří mezi těkavé organické látky označené jako VOC a je jejich hlavním představitelem. Jako jediný má v naší legislativě uveden roční limit 5 µg/m3. Jeho nadlimitní výskyt je spojen mimo jiné s dopravou nebo přítomností chemického průmyslu.

Průběh jednotlivých koncentrací má také výrazný sezonní chod, podobně jako PAU, nejvyšší koncentrace byly dosaženy na začátku roku v období tradičně zhoršených rozptylových podmínek. Maximální koncentrace 6,6 µg/m3 byla dosažena 23.11. 2018. Roční průměr byl 1,7 µg/m3 což znamená, že byl limit dodržen. Z 60 hodnot byly 3 hodnoty nad uvedený roční limit.

Vybrané těžké kovy

Během monitoringu byly sledovány pouze vybrané těžké kovy As (arzen), Cd (kadmium), Cr (chrom), Mn (mangan), Ni (nikl), Pb (olovo), které mají v legislativě uveden limit nebo jsou významné vzhledem k životnímu prostředí.

Naměřené koncentrace se pohybují na hygienicky nevýznamných hladinách a jsou podlimitní. Roční průměrné koncentrace překročeny nebyly.

Meteoparametry

Jak již bylo v úvodu zmíněno, během monitoringu byly také online sledovány meteorologické parametry. Konkrétně se jednalo se o směr a rychlost větru, teplotu, tlak a vlhkost. Průměrná roční teplota byla 11°C, tlak 983 hPa, rychlost větru se v průměru za rok pohybovala okolo 0,4 m/s. Převládající směr větru byl jihozápadní. Vlhkost se pohybovala v průměru za rok to bylo 76%.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]